Krajoznawstwo i turystyka kulturowa

Student kierunku posiada wiedzę z zakresu turystyki kulturowej,  promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia polityczna wybranych państw europejskich Historia architektury Geografia turystyczna świata Turystyka w Polsce Tradycje społeczne XIX i XX wieku Geografia historyczna religii i wyznań Prawo w turystyce Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje
Więcej

Turystyka kulturowa

Program studiów uwzględnia podstawowe szkolenia ogólne dla kandydatów na przewodników turystycznych. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Ameryka Północna i Południowa Modele zarządzania i organizacji turystyki Zintegrowane planowanie rozwoju turystyki Systemy rozliczeń usług w turystyce Produkt i odbiorca na rynku usług turystycznych Współczesna kultura Rosji Strategie rynkowe w turystyce Wykaz specjalności w ramach kierunku Zarządzanie i promocja w ruchu turystycznym Geoinformacja
Więcej

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Program studiów realizuje nowoczesne koncepcje kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO. Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją. Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych
Więcej

Architektura informacji

Kierunek  Architektura informacji został wyróżniony ”Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” wIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego„Studia z Przyszłością. Certyfikat przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym kierunkom oraz programom studiów realizowanym na polskich uczelniach. Program Architektury informacji został oceniony jako oryginalny i wartościowy, odpowiadający na potrzeby rynku pracy. Więcej informacji na ten temat : http://www.studiazprzyszloscia.pl Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli
Więcej

Archeologia

Archeologia (drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów o profilu ogólnouniwersyteckim, którego głównym celem jest: przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa, samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników; opanowanie przez absolwenta warsztatu merytorycznego, metodologicznego i metodycznego niezbędnego do pracy naukowej zapewnienie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranej specjalności W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wykłady monograficzne i fakultatywne, konwersatoria, seminaria metodologia badań naukowych
Więcej

Archeologia

Archeologia (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów praktycznym, którego głównym celem jest: przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa; zapewnienie absolwentowi wiedzy: o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim; o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: archeologia Polski archeologia powszechna (z podziałem na poszczególne epoki) źródłoznawstwo archeologiczne (z podziałem na poszczególne epoki) konwersatoria seminaria licencjackie
Więcej

Analityka gospodarcza

ANALITYKA GOSPODARCZA jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, stawiających rosnące wymagania w zakresie przetwarzania i analizy informacji. Działalność gospodarcza w coraz większym stopniu zależna jest od efektywnego wykorzystania informacji, zarówno wewnętrznych, dotyczących procesów biznesowych, jak i zewnętrznych, płynących z rynku. Powoduje to wzrost zapotrzebowania ze strony podmiotów funkcjonujących w gospodarce na specjalistów od przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych. Studia z zakresu analityki
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych a także nabycie umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest zdobycie zdolności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych a także umiejętności kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. W programie studiów znajdują się
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych a także nabycie umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest zdobycie zdolności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych a także umiejętności kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. W programie studiów znajdują się
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych a zwłaszcza poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Celem studiów jest w szczególności poznanie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a zwłaszcza zasad funkcjonowania instytucji państwa, czy też zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również zapoznanie się z problematyką zarządzania kryzysowego. W programie studiów znajdują się m.in.
Więcej