Analiza napływu studentów do Lublina

Prace nad projektem „Analiza napływu studentów do Lublina” zrealizowano we współpracy Urzędu Miasta Lublin z lubelskimi uczelniami publicznymi. Przeprowadzone badania pokazały, skąd przyjeżdża młodzież by podjąć studia w Lublinie. Wnioski z projektu, opracowane na podstawie danych przekazanych przez uczelnie publiczne za lata akademickie 2011/12-2020/21, przedstawiono w postaci raportu, a jego wyniki opublikowano na stronie internetowej: www.analizy-akademickie.lublin.eu.

Projekt realizowany był od kwietnia 2021 r. do października 2022 r. W prace zaangażowanych było ponad 20 osób, w tym pracownicy Urzędu Miasta Lublin oraz uczelni, a przede wszystkim studenci kierunków matematyka na Politechnice Lubelskiej oraz geografia i geoinformatyka na UMCS chcący zdobyć doświadczenie przed wejściem na lokalny rynek pracy.

Wyniki wspomnianej analizy umożliwią pracownikom Urzędu Miasta Lublin nakreślenie kierunków dalszych działań m.in. w ramach projektów „Study in Lublin”, „Lubelska Wyżyna IT” oraz „Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023” w nowej perspektywie strategicznej do 2030 roku. Głównym celem ww. projektów, realizowanych we współpracy ze środowiskiem akademickim, jest przyciągnięcie i zatrzymanie młodych talentów w Lublinie.

Raport pt. „Analiza napływu studentów do Lublina” powstał przy udziale członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka, we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego „KWATERNION” z Politechniki Lubelskiej pod opieką merytoryczną dr Ewy Łazuki, prof. uczelni.

Skąd pochodzą lubelscy studenci?

W okresie 2011-2020 do Lublina przybyło łącznie ponad 220 tys. osób z całej Polski, które podjęły w mieście studia. Ponad 72% studentów pochodzących z Polski przybyło do Lublina z województwa lubelskiego, 9% z mazowieckiego, ponad 7% z podkarpackiego i blisko 5% ze świętokrzyskiego. Najmniej studentów przyjechało natomiast z województwa lubuskiego – 0,1%, opolskiego – 0,11% i zachodniopomorskiego – 0,16%. Dodatkowo województwo podkarpackie w analizowanym okresie miało największy udział procentowy kobiet przyjętych na studia do Lublina – 70,47%, natomiast najmniejszy zaobserwowano dla studentów pochodzących z województwa lubelskiego – 59,74%.

Źródło: Urbański P.M., Alinowski J., Burakowska M., Cebula J., Kruszczyńska E., Nowak K., Płachta J., Sygar S., Szalewicz A., Piłat M., Hołowiecka A., Malec M., Pacyna A., Popławska E., 2021. Analiza napływu studentów do Lublina

W odniesieniu do studentów zagranicznych, dominującymi krajami pochodzenia były Ukraina oraz Białoruś, co naturalnie wynika z bliskości tych państw. Inne państwa, z których w latach 2011-2020 na studia do Lublina przyjechało najwięcej studentów to: Tajwan, Norwegia, Nigeria, Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone oraz Tajlandia i Włochy. Najwyższy udział procentowy kobiet w liczbie przybyłych studentów spośród tych państw miała Tajlandia – 74,31%, najniższy zaś Nigeria – 12,21%.

Autor: Piotr Urbański

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów w ostatnim dziesięcioleciu

Przeprowadzona analiza ukazała, że w analizowanym okresie największa liczba osób pochodzących z Polski oraz podejmujących studia w Lublinie wybierała kierunki z grupy Biznes, administracja i prawo oraz Technika, przemysł, budownictwo. Studenci zagraniczni decydowali się dodatkowo na kierunki z grupy Zdrowie i opieka społeczna, co między innymi sprawiło, że Lublin w ostatnich latach stał się międzynarodowym centrum edukacji oraz usług medycznych, a także ważnym ośrodkiem eksperckim.

Źródło: Urbański P.M., Alinowski J., Burakowska M., Cebula J., Kruszczyńska E., Nowak K., Płachta J., Sygar S., Szalewicz A., Piłat M., Hołowiecka A., Malec M., Pacyna A., Popławska E., 2021. Analiza napływu studentów do Lublina

Najmniej popularnymi kierunkami w przypadku studentów polskich były kierunki z grupy Rolnictwo, zaś w przypadku studentów zagranicznych z grupy Kształcenie. Trend wzrostowy można zaobserwować w liczbie studentów przyjmowanych na I rok studiów w grupach Technologie teleinformacyjne oraz Usługi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Lublin w ostatnim dziesięcioleciu stał się jednym z największych ośrodków informatycznych w kraju oraz jednym z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności IT oraz nowoczesnych usług biznesowych. Uczelnie zaś tworząc swoją ofertę dydaktyczną, znakomicie dostosowały ją do potrzeb oraz perspektyw rozwoju lokalnego rynku pracy.

Źródło: Urbański P.M., Alinowski J., Burakowska M., Cebula J., Kruszczyńska E., Nowak K., Płachta J., Sygar S., Szalewicz A., Piłat M., Hołowiecka A., Malec M., Pacyna A., Popławska E., 2021. Analiza napływu studentów do Lublina

Perspektywy miasta akademickiego

Przeprowadzone badania ukazały rosnący trend przyjęć w przypadku studiów podyplomowych oraz malejący trend w przypadku studiów I, II i III stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w okresie 2011-2020. Główną przyczyną mniejszego naboru do szkół wyższych w całej Polsce w ostatnich latach stał się niż demograficzny oraz wprowadzenie wskaźnika SSR. Wskaźnik ten określa liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego. Przyczynił się on do zmniejszenia puli oferowanych przez uczelnie miejsc, ale tym samym wpłynął również na poprawę jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Znaczny spadek ilości przyjęć na studia III stopnia spowodowany został natomiast zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która w 2019 r. wprowadziła szkoły doktorskie, zastępujące studia doktoranckie, a co za tym idzie wprowadzenie limitów miejsc przyjęć.

Proces umiędzynarodowienia ma duże znaczenie dla lubelskich uczelni. Przekłada się on m.in. na wzmacnianie potencjału badawczego kadry. Otwieranie się uczelni lubelskich na zagranicznych studentów oraz naukowców umożliwia kształtowanie nowej jakości studiów, zdobywanie nowych kompetencji nie tylko przez studentów, ale również kadrę dydaktyczną, co z kolei zwiększa szansę na powodzenie realizowanych badań naukowych i rozpoznawalność lubelskiego dorobku naukowego nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Miasto m.in. w ramach programów Study in Lublin oraz Visiting Professors in Lublin wspiera uczelnie oraz instytuty naukowo-badawcze w procesie ich umiędzynarodowienia.

Aplikacja internetowa, umożliwiająca wizualizację pochodzenia studentów przyjętych na pierwszy rok studiów wszystkich stopni nauczania do lubelskich uczelni publicznych w latach akademickich 2011/12-2020/22, została opracowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT” UMCS – Patryka Bilskiego i Alicję Nieć pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka. Wyniki projektu dostępne są na stronie: www.analizy-akademickie.lublin.eu.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie biorący udział w projekcie:

 • Piotr Urbański
 • Jakub Alinowski
 • Marta Burakowska
 • Jan Cebula
 • Ewelina Kruszczyńska
 • Katarzyna Nowak
 • Jakub Płachta
 • Sylwia Sygar
 • Anna Szalewicz

Nadzór i redakcja merytoryczna:
dr Piotr Demczuk

Członkowie Studenckiego koła naukowego „KWATERNION” Politechniki Lubelskiej biorący udział w projekcie:

 • Magdalena Piłat
 • Alicja Hołowiecka
 • Michał Malec
 • Aleksandra Pacyna
 • Emilia Popławska

Nadzór i redakcja merytoryczna:
dr Ewa Łazuka, prof. uczelni.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT” UMCS biorący udział w projekcie:

 • Patryk Bilski
 • Alicja Nieć

Opieka merytoryczna:
dr Piotr Demczuk

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z projektem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu