Analiza napływu studentów do Lublina

Prace nad projektem „Analiza napływu studentów do Lublina” zrealizowano we współpracy Urzędu Miasta Lublin z lubelskimi uczelniami publicznymi. Przeprowadzone badania pokazały, skąd przyjeżdża młodzież by podjąć studia w Lublinie. Wnioski z projektu, opracowane na podstawie danych przekazanych przez uczelnie za lata akademickie 2011/12-2020/21, przedstawiono w postaci raportu, a jego wyniki opublikowano na stronie internetowej: www.analizy-akademickie.lublin.eu. Celem projektu było ukazanie zmian odnoszących się do kierunków migracji studentów do Lublina w ostatnim dziesięcioleciu oraz trendów towarzyszących ich wyborom.

Projekt realizowany był od kwietnia 2021 r. do września 2022 r. W prace zaangażowanych było ponad 20 osób, w tym pracownicy Urzędu Miasta Lublin oraz uczelni, a przede wszystkim studenci kierunków matematyka na Politechnice Lubelskiej oraz geografia i geoinformatyka na UMCS chcący zdobyć doświadczenie przed wejściem na lokalny rynek pracy.

Wyniki wspomnianej analizy umożliwią pracownikom Urzędu Miasta Lublin nakreślenie kierunków dalszych działań m.in. w ramach projektów „Study in Lublin”, „Lubelska Wyżyna IT” oraz „Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023” w nowej perspektywie strategicznej do 2030 roku. Głównym celem ww. projektów, realizowanych we współpracy ze środowiskiem akademickim, jest przyciągnięcie i zatrzymanie młodych talentów w Lublinie.

Źródło: Urbański P.M., Alinowski J., Burakowska M., Cebula J., Kruszczyńska E., Nowak K., Płachta J., Sygar S., Szalewicz A., Piłat M., Hołowiecka A., Malec M., Pacyna A., Popławska E., 2021. Analiza napływu studentów do Lublina

Raport pt. „Analiza napływu studentów do Lublina” powstał przy udziale członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka, we współpracy z członkami Studenckiego Koła Naukowego „KWATERNION” z Politechniki Lubelskiej pod opieką merytoryczną dr Ewy Łazuki, prof. uczelni.

Wnioski z analizy napływu studentów z Polski do Lublina

W okresie objętym badaniem najwięcej studentów pochodzących z Polski zostało przyjętych na I rok studiów I, II i III stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych na kierunki z grupy ISCED Biznes, administracja i prawo oraz Technika, przemysł, budownictwo. Najmniej studentów zostało przyjętych na kierunki z grupy ISCED Rolnictwo i Obszar nieznany. Trend wzrostowy można zaobserwować w liczbie studentów przyjmowanych na I rok studiów w grupach Technologie teleinformacyjne, Obszar nieznany i Usługi. Dla pozostałych grup ISCED trend przyjmowania studentów na I rok studiów jest malejący.

Wskaźnik feminizacji ma tendencję wzrostową dla większości grup ISCED, wyjątek stanowią kierunki z grupy Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja. Najwyższy wskaźnik feminizacji w badanym okresie zaobserwowano dla grupy Kształcenie – 1393,71, natomiast najniższy dla grupy Technologie teleinformacyjne – 15,32.

Studenci z Polski rozpoczynający studia stacjonarne w Lublinie stanowią 79,73% ogółu studentów. Studenci stacjonarni przyjeżdżają do Lublina z całej Polski. Natomiast w przypadku studentów niestacjonarnych wystąpiły powiaty, dla których nie odnotowano studentów podejmujących studia w Lublinie w analizowanym okresie.

Studenci I roku studiów I stopnia, pochodzenia polskiego, którzy zostali objęci badaniem stanowią 50,5% wszystkich polskich studentów przybyłych na studia w analizowanym okresie 2011-2020. Tendencję wzrostową można zaobserwować dla liczby słuchaczy studiów podyplomowych. Trend malejący przyjęć na studia występuje w przypadku studiów I, II i III stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. Najbardziej widoczny jest spadek liczby
studentów w odniesieniu do studiów III stopnia, na które w roku akademickim 2011/12 przyjęto łącznie 895 studentów, a w 2020/21 – 155.

Ogólny wskaźnik feminizacji dla studentów przyjętych na I rok studiów w okresie objętym badaniem wyniósł 161,28. Wskaźnik feminizacji ma wyraźny trend spadkowy, w roku akademickim 2011/12 wynosił 176,43, a w roku 2020/21 – 154,53.

Województwo podkarpackie ma największy udział procentowy kobiet przyjętych na studia do Lublina – 70,47%, natomiast najmniejszy jest obserwowany dla studentów pochodzących z województwa lubelskiego – 59,74%.

Liczba studentów przyjętych na lubelskie uczelnie publiczne w latach 2011-2020 wykazuje trend spadkowy. W analizowanym okresie 72,3% studentów pochodzących z Polski przybyło do Lublina z województwa lubelskiego, 9% z mazowieckiego, 7,2% z podkarpackiego i 4,7%
ze świętokrzyskiego. Najmniej studentów przyjechało natomiast z województwa lubuskiego – 0,1%, opolskiego – 0,11% i zachodniopomorskiego – 0,16%.

Źródło: Urbański P.M., Alinowski J., Burakowska M., Cebula J., Kruszczyńska E., Nowak K., Płachta J., Sygar S., Szalewicz A., Piłat M., Hołowiecka A., Malec M., Pacyna A., Popławska E., 2021. Analiza napływu studentów do Lublina

Wnioski z analizy napływu studentów zagranicznych do Lublina

W okresie objętym badaniem najwięcej studentów zagranicznych zostało przyjętych na I rok studiów I, II i III stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych na kierunki z grupy ISCED Zdrowie i opieka społeczna. Liczba przyjmowanych studentów na kierunki z tej grupy jednak maleje niemal nieprzerwanie od roku akademickiego 2014/15. Wskaźnik umiędzynarodowienia dla kierunków z tej grupy również ma tendencję malejącą. Dziedzinami licznymi pod względem liczby przyjętych studentów zagranicznych w analizowanym okresie były również Technika, przemysł i budownictwo oraz Biznes, administracja i prawo. Najmniej studentów zagranicznych w okresie 2011-2020 zostało przyjętych na kierunki z grupy Kształcenie.

Trend spadkowy można zaobserwować jedynie w liczbie studentów przyjmowanych na I rok studiów w grupach Kształcenie oraz Zdrowie i opieka społeczna. Dla tej drugiej grupy, w roku akademickim 2014/15 przyjętych zostało 257 studentów. Po 6 latach liczba przyjętych zmalała o 50%. Dla pozostałych grup ISCED trend przyjmowania studentów na I rok studiów jest rosnący.

W znacznej części grup ISCED dominującym krajem pochodzenia przyjmowanych studentów zagranicznych jest Ukraina oraz Białoruś. W przypadku kierunków z grupy Zdrowie i opieka społeczna dominującymi krajami są: Republika Chińska (795), Norwegia (234), Arabia Saudyjska (175) oraz Tajlandia (144).

Najwięcej studentów z zagranicy przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych w badanym okresie pochodziło z Ukrainy (152), stanowiąc 56,93% ogółu. Na drugim miejscu znaleźli się studenci z Białorusi (21). Liczba obcokrajowców przyjmowanych na studia niestacjonarne do Lublina do roku akademickiego 2018/19 charakteryzowała się tendencją wzrostową. Wskaźnik umiędzynarodowienia przyjętych studentów niestacjonarnych
w analizowanym okresie wyniósł 0,59.

Liczba obcokrajowców przyjętych na studia stacjonarne w analizowanym okresie ma wyraźną tendencję wzrostową. Ogólny wskaźnik umiędzynarodowienia wyniósł 4,1. Najwyższą wartość osiągnął on w roku akademickim 2020/21 i wyniósł 6,06. Najwięcej studentów przyjętych
na studia stacjonarne pochodziło z Ukrainy (4204), Republiki Chińskiej (797) oraz Białorusi (488).

Studenci z zagranicy przyjęci na studia niestacjonarne stanowili 3,4% wszystkich obcokrajowców przyjętych na lubelskie uczelnie.

Spośród wszystkich form studiów najwięcej studentów z zagranicy przyjmowanych jest na studia I stopnia. Tendencja wzrostowa jest obserwowana dla liczby studentów przyjmowanych na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. W przypadku studiów 582 III stopnia oraz jednolitych magisterskich w liczbie przyjmowanych studentów występuje trend malejący.

Państwa, z których w latach 2011-2020 na studia do Lublina przyjechało najwięcej studentów to: Ukraina (4209), Republika Chińska (797), Białoruś (497), Norwegia (236), Nigeria (213), Arabia Saudyjska (181), Stany Zjednoczone (150), Tajlandia (144) i Włochy (106). Najwyższy udział procentowy kobiet w liczbie przybyłych studentów spośród tych państw miała Tajlandia – 74,31%, a najniższy Nigeria – 12,21%.

Wskaźnik feminizacji na przestrzeni analizowanych lat odnotował nieznaczny trend spadkowy. Dla całego rozpatrywanego okresu wyniósł on 74,45.

Ogólna liczba studentów zagranicznych przyjmowanych na I rok studiów I, II i III stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz studiów podyplomowych na uczelnie w Lublinie ma wyraźną tendencję wzrostową. Wskaźnik umiędzynarodowienia studentów przyjętych na pierwszy rok studiów wzrósł na przestrzeni rozpatrywanego okresu z poziomu 1,21 do 5,14. Dla wszystkich 10 lat wskaźnik ten wyniósł 3,46.

Źródło: Urbański P.M., Alinowski J., Burakowska M., Cebula J., Kruszczyńska E., Nowak K., Płachta J., Sygar S., Szalewicz A., Piłat M., Hołowiecka A., Malec M., Pacyna A., Popławska E., 2021. Analiza napływu studentów do Lublina

Aplikacja internetowa, umożliwiająca wizualizację pochodzenia studentów przyjętych na pierwszy rok studiów wszystkich stopni nauczania do lubelskich uczelni publicznych w latach akademickich 2011/12-2020/22, została opracowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT” UMCS – Patryka Bilskiego i Alicję Nieć pod opieka merytoryczną dr. Piotra Demczuka. Wyniki projektu dostępne są na stronie: www.analizy-akademickie.lublin.eu.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geografów UMCS im. Adama Malickiego w Lublinie biorący udział w projekcie:

 • Piotr Urbański
 • Jakub Alinowski
 • Marta Burakowska
 • Jan Cebula
 • Ewelina Kruszczyńska
 • Katarzyna Nowak
 • Jakub Płachta
 • Sylwia Sygar
 • Anna Szalewicz

Nadzór i redakcja merytoryczna:
dr Piotr Demczuk

Członkowie Studenckiego koła naukowego „KWATERNION” Politechniki Lubelskiej biorący udział w projekcie:

 • Magdalena Piłat
 • Alicja Hołowiecka
 • Michał Malec
 • Aleksandra Pacyna
 • Emilia Popławska

Nadzór i redakcja merytoryczna:
dr Ewa Łazuka, prof. uczelni.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków „GeoIT” UMCS biorący udział w projekcie:

 • Patryk Bilski
 • Alicja Nieć

Opieka merytoryczna:
dr Piotr Demczuk

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z projektem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu