Organizacje pozarządowe

Wolontariat. Lubelskie NGO.

Lubelscy studenci chętnie przystępują do organizacji wolontariackich i pozarządowych, których w Lublinie nie brakuje.

Studenci chcący włączyć się do działań tego typu, mają w Lublinie wiele opcji. Wolontariat jest stałą częścią struktur uczelni (patrz tutaj), instytucji kultury, stowarzyszeń katolickich, lokalnych fundacji i lubelskich oddziałów fundacji ogólnokrajowych. Zakres działalności zależy od wolontariusza, a może odnosić się do organizacji wydarzeń kulturalnych, bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym albo zwierzętom, zbiórek pieniędzy czy pracy z dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi.

Podpowiadając – chcemy pokazać wam kilka aktywnie działające NGO w Lublinie, w szczególności te, które pracują z oraz dla cudzoziemców i studentów zagranicznych.

Instytut na rzecz Państwa Prawa

Instytut na rzecz Państwa Prawa to fundacja, której Login:Lublin jest częścią. Głównym celem fundacji jest promocja państwa prawa, która skupia się na dziesięciu głównych kwestiach. Co ważne, w Instytucie cudzoziemcy mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną związaną z problemami pobytowymi oraz wizami i kwestiami z tym związanymi. Ponadto, prowadzone są również lekcje języka polskiego. FIPP wspólnie z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim i Lubelskim Katolickim Uniwersytetem realizują program Lubelska Koalicja.

Caritas to organizacja, która prowadzi pomoc dla uchodźców i poszukujących azylu w Polsce, pomaga ludziom w kwestiach kulturowych, oferuje psychologiczne wsparcie, pomoc prawną, pomoc w znalezieniu pracy oraz integracji cudzoziemców.

Stowarzyszenie dla Ziemi jest organizacją, która prowadzi różne projekty związane z lokalną społecznością: pomoc w poprawie edukacji dzieci pochodzących z terenów wiejskich, projekty związane z cudzoziemcami „OBCY zbliżenia”, „Chcemy mieszkać w Polsce”, projekt związany z kobietami migrantkami „Głos kobiet”.

Stowarzyszenie Homo Faber to organizacja pozarządowa koncentrująca swoją uwagę na ochronie praw człowieka i relacji pomiędzy rządem i ludźmi. Próbuje budować społeczeństwo obywatelskie oraz koncentruje się na historycznej i obecnej wielokulturowości. Zwalcza dyskryminację w różnych sferach. Organizują akcje witające cudzoziemców w Lublinie, przewodnik po Lublinie o życiu w Lublinie, prowadzą kurs języka polskiego, realizują kampanię „Lublin uczy się ukraińskiego”.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie jest organizacją działającą od 1999 roku. Od założenia posiada blisko 20 000 ludzi zaangażowanych w pomoc. Organizacja ta poszukuje wolontariuszy chcących pomóc i promować pracę woluntarystyczną, pomaga także organizacjom w organizowaniu wolontariatu.

Omnes Gentes z łaciny oznacza „wszystkie narody”, jest otwarta i dla studentów, i dla pracujących. Cele organizacje realizowane są przede wszystkim podczas międzynarodowych spotkań prowadzonych w różnych środowiskach umożliwiających Polakom poznanie zagranicznych kultur, a cudzoziemcom zaprezentowanie własnego bogactwa narodowego. Spotkania z reguły są dostosowywane do wieku odbiorców.

Sempre a Frente jest organizacją, której głównym celem jest pomoc ludziom w samorozwoju. Organizacja ta chce pomagać zarówno ludziom młodym jak i starszym rozwijać ważne społeczne umiejętności, które mogą im pomóc na rynku pracy. Próbują promować odpowiedzialność społeczną, inicjatywę oraz przedsięwzięcie. Ponadto, promują wolontariat oraz różne typy edukacji w celu nabycia wielu umiejętności. Organizacja podzielona jest na trzy części: Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, Świetlica Kowalska 3, Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre. Organizacja posiada również projekty związane z Ukrainą i Gruzją.

Fundacja TEATRIKONLubelska organizacja pozarządowa, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów. Główne projekty Fundacji swoim zasięgiem obejmują 6 województw w Polsce, stałą współpracę z ponad 20-stoma lubelskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, czterema uczelniami wyższymi.

To zaledwie kilka przykładów NGO działających aktywnie w mieście. Lublin współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno finansowo, jak i pozafinansowo. Organizacje realizują zadania, które są im zlecane w formie powierzenia lub wsparcia, w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Współpraca finansowa realizowana jest w takich dziedzinach jak: kultura, sport, turystyka, zdrowie, ochrona środowiska i pomoc społeczna. Oferowane jest również wsparcie wkładów własnych organizacji na projekty realizowane ze środków spoza budżetu miasta. Współpraca z organizacjami odbywa się także pozafinansowo m.in. poprzez udostępnianie lokali, sprzętu i materiałów informacyjnych niezbędnych do realizacji celów statutowych. Zapraszamy do kontaktu i współdziałania!

Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, pok. 107 i 109
20-109 Lublin
T: +48 81 466 25 50
M: ngo@lublin.eu

Więcej informacji znajdziesz tutaj.