Bezpieczeństwo narodowe

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: zaoczne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Bezpieczeństwo zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym stało obszarem zainteresowań instytucji państwowych oraz organizacji i struktur międzynarodowych. Nauka bezpieczeństwa narodowego, to poznanie funkcjonowania instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno przyjęte normy postępowania. Kompleksowe podejście do problemu bezpieczeństwa narodowego wymaga także analizy tych niepożądanych zjawisk i działań, które stanowią wyzwania dla bezpieczeństwa państwa, jego instytucji i obywateli, takich jakich jak m.in.: terroryzm, zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przestępczość zorganizowana.

Celem kierunku jest przygotowanie studenta do poruszania się na szczeblu administracji państwowej w różnych sektorach: obrony, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, polityki społecznej i w tzw. trzecim sektorze. Aby osiągnąć powyższy cel w programie studiów realizowane są m.in. takie przedmioty jak: Zagrożenia bezpieczeństwa, Teoria bezpieczeństwa, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Prawo międzynarodowe publiczne, Międzynarodowe stosunki polityczne, Konflikty międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa RP, Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Organizacja i zarządzanie, Zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Bezpieczeństwo ekonomiczne.

Szczegółowy program studiów dostępny jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym,

 • Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

  (specjalności realizowane od IV semestru studiów)

O wyborze specjalności decyduje student.

Sylwetka absolwenta:

 • Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien posiadać ogólną wiedzę wielodyscyplinarną z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych tworzącą podbudowę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów.
 • Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, jego zagrożeniami i im zapobieganiem w skali globalnej, europejskiej, państwowej i lokalnej.
 • Powinien posiadać podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym.
 • Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania bezpieczeństwem.
 • Posiadać umiejętności zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa narodowego. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej.
 • Być w stanie zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
 • Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem. Absolwent powinien opanować nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, państwowych i instytucjach międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 • Powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Powyższa wiedza, umiejętności i zdolności są szczególnie pożądane na regionalnym rynku pracy. Nabyte w trakcie edukacji na kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają uczyć jednostki i służby państwa mechanizmów reagowania na nowe jakościowo zmiany zachodzące w systemie międzynarodowym, które stanowią nowe wyzwania dla bezpieczeństwa świata, poszczególnych państw, regionów i jednostek.. Zajęcia prowadzone są zarówno przez grono wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i praktyków pracujących w wojsku, policji, służbach specjalnych, strażach, inspekcjach oraz innych działach administracji publicznej.
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl