Legalizacja pobytu

Obywatele UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków pobytu. W tym okresie obywatel UE jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży albo inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek rodziny niebędący obywatelem UE lub EFTA jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży.

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej lub EFTA przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju.

Wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinieneś:

 • Uzasadnić cel i okoliczności planowanego pobytu oraz przedstawić dokumenty je potwierdzające.
 • Posiadać i okazać na żądanie Straży Granicznej dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium.
 • W przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej, posiadać wystarczające środki utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Formalności

Zakwalifikowani na studia kandydaci otrzymają potwierdzający dokument. Potwierdzenie o przyjęciu na studia zawiera informację o typie studiów, rozpoczęcia, czas trwania, warunki na jakich kandydat będzie studia odbywał. Ten dokument jest podstawą do ubiegania się o wizę.
O procedurze wyrobienia wizy warto zasięgnąć informacji w placówce konsularnej RP, stosownej do okręgu konsularnego miejsca zamieszkania: www.e-konsulat.gov.pl

Czy potrzebuje wizy?
Gdzie uzyskać wizę?

Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz

Przekraczając granicę obywatele państw, którzy mogą podróżować do Polski bez wiz muszą posiadać ważny biometryczny paszport, a także wymagane środki finansowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu.

Istotnym warunkiem jest to, że osoby te m.in. nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu oraz dotyczącego pobytu na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen.

Do 90 dni wliczane są również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca, a posiadanie stempli w paszporcie ze względu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, nie jest podstawą do przekroczenia granicy. Należy pamiętać, że okres pobytu na stemplu rozpoczyna się z dniem wyczerpania okresu pobytu, do którego cudzoziemiec był uprawniony w ramach ruchu bezwizowego. Jeżeli cudzoziemiec w takim przypadku opuści terytorium RP przed otrzymaniem karty pobytu, będzie mógł on wjechać do RP na podstawie wizy długoterminowej lub dopiero po upłynięciu 90 dni, o których mowa wyżej.

Wszystkie informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce znajdziesz także tutaj.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. +48 81 74-24-732
faks +48 81 74-24-432
e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl
sekretariat pok. 258

Oddziały ds. Cudzoziemców
ul. Czechowska 15, 20-072 Lublin
tel. +48 81 532 92 01
Fax +48 81 532 92 05

Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek – 8.00 – 14.30,
wtorek – 8.00 – 14.30,
środa – 8.30 – 14.30,
czwartek – 8.00 – 14.30,
piątek – 8.00 – 14.30
 
Przyjęcia interesantów:

Dyrektor Wydziału – pok. 257 (II piętro)

Z-ca Dyrektora Wydziału –
pok. 259 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4

Kierownik ds. Obsługi Cudzoziemców – pok. 5 (parter) tel. 81 7424558, Lublin, ul. Czechowska 15,

Kierownik ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I – pok. 15 (I piętro) tel. 81 7424554, Lublin, ul. Czechowska 15,

Kierownik ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II – pok . 20 (I piętro) tel. 81 7424144, Lublin, ul. Czechowska 15

Rejestracja obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – pok. 251 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 553

Rejestracja zaproszeń – pok. 251 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 553,

Wydawanie Kart Pobytu – pok. 7 (parter) tel. +48 81 74 24 165, Lublin, ul. Czechowska 15

Legalizacja pobytu cudzoziemców obywateli państw trzecich – pok. 6 (parter) tel. +48 81 74 24 358, Lublin, ul. Czechowska 15,- pok. 4a (parter) tel. +48 81 74 24 211, Lublin, ul. Czechowska 15

Informacja dot. legalizacji pobytu cudzoziemców – (parter) Lublin, ul. Czechowska 15 tel. +48 81 74 24 549

Zezwolenia na pracę – pok. 3 (parter) Lublin, ul. Czechowska 15 tel. +48 81 74 24 781,

Obywatelstwo polskie – pok. 255 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 436

Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych na temat legalizacji pobytu

Po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy w Urzędzie Miasta (Gminy) .

Zamelduj się na pobyt czasowy.
Jesteś cudzoziemcem i planujesz pobyt w Polsce, który będzie trwał dłużej niż 30 dni? Wiesz jednak, że wrócisz potem do kraju, w którym mieszkasz na stałe? Na czas pobytu w Polsce zamelduj się na pobyt czasowy.

Zameldowanie – wszystko co musisz wiedzieć!

Punkt Obsługi Cudzoziemców

ul. Wieniawska 14 (I piętro)
20-071 Lublin
tel. +48 81 466 1009
fax +48 81 466 1001
e-mail: cudzoziemcy@lublin.eu

Zapraszamy do korzystania z usług Punktu Obsługi Cudzoziemców w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
 • środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Punkt Obsługi Cudzoziemców świadczy bezpłatną, codzienną, informacyjną pomoc mieszkańcom Lublina. Udzielamy informacji dotyczących usług świadczonych w Urzędzie Miasta Lublin oraz podstawowych informacji dotyczących danych teleadresowych, zadań i procedur realizowanych przez inne podmioty (instytucje administracji publicznej oraz podmioty działające na rzecz cudzoziemców). Obsługa w Punkcie Obsługi Cudzoziemców odbywa się w językach:

 • polskim,
 • angielskim,
 • ukraińskim.

Informacja dla obywateli Polski. Zameldowania i wymeldowania

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się — wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL — złóż wniosek.

Jeśli zameldujesz się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni — dostaniesz numer PESEL z urzędu.

Jeśli nie możesz się zameldować, a potrzebujesz numeru PESEL — złóż wniosek w urzędzie gminy.

Gdzie dostać numer PESEL

 • w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś albo chcesz się zameldować).

Co przygotować jeśli nie możesz się zameldować:

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Pamiętaj! We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać ci również podstawę prawną.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki — dostaniesz wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku — jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.
Ile będziesz czekać
Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL — dostaniesz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Usługa jest bezpłatna.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 144 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi.

UWAGA!
Od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:
+48 81 74 24 599, w poniedziałki w godzinach 10.00 – 15.00.
+48 81 74 24 599, we wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 9.00 – 14.00.

Zasady telefonicznej rejestracji w celu złożenia wniosku o legalizację pobytu w Oddziale ds. Obsługi Cudzoziemców:

 • Rezerwując termin wizyty należy pamiętać o tym, że wnioski legalizujące pobyt składa się w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.
 • W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się w Oddziale ds. Obsługi Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie co najmniej na 15 minut przed umówioną godziną spotkania z wypełnionym wnioskiem.
 • Podczas rejestracji telefonicznej cudzoziemiec podaje swoje imię, nazwisko oraz serię i numer paszportu. Podczas rezerwacji cudzoziemiec zostaje umówiony na konkretny dzień i godzinę.
 • Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 • Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację.
 • Podczas jednego połączenia telefonicznego możliwe jest umówienie wizyty jednej osoby. W przypadku rezerwacji wizyty dla rodzin prosimy o informację podczas umawiania rezerwacji, ponieważ dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.
 • Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie.
 • W przypadku rezygnacji z wizyty w Oddziale ds. Obsługi Cudzoziemców LUW po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty prosimy o odwołanie rezerwacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym umówioną wizytę, dzwoniąc pod numer, pod którym odbywa się rejestracja telefoniczna. Umożliwi to skorzystanie z terminu wizyty innym oczekującym osobom.

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

Komu i na jaki okres może zostać udzielone zezwolenie

Cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest kształcenie się na stacjonarnych studiach wyższych albo stacjonarnych studiach doktoranckich oraz cudzoziemcom zamierzającym odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach w języku polskim, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Pierwszego zezwolenia w celu kształcenia się na studiach, cudzoziemcowi, który podejmuje studia na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy. Jeśli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.
Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach, udziela się na okres trwania tego kursu przedłużony o 3 miesiące.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Opłaty:

Opłata skarbowa 340 zł
Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
Cudzoziemcom, których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej przysługuje ulga w opłacie za wydanie katy pobytu w wysokości 25 zł.

Niezbędne dokumenty:

 • Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • Cztery aktualne fotografie (wymiary 35 mm x 45 mm),
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów albo o przyjęciu na kurs przygotowawczy,
 • dowód uiszczenia opłaty za studia, jeżeli cudzoziemiec podejmuje lub kontynuuje studia odpłatnie,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów studiów.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

UWAGA:
Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym

Czas załatwienia sprawy
Wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi nie wcześniej, niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Średni czas oczekiwania ok 3 miesięcy.

Dokument wydawany po uzyskaniu zezwolenia
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi tego zezwolenia. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Jej posiadaczowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka. Przyznanie Karty nie oznacza jednak nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia. Nie uprawnia także do przekraczania granicy Polski bez wizy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka nie jest co prawda dokumentem legalizującym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak jej posiadacz zyskuje wiele uprawnień ułatwiających utrzymywanie kontaktów z Rzecząpospolitą Polską.

W przypadku dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, Karta Polaka umożliwia podejmowanie i odbywanie studiów wyższych, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich – tzn.bezpłatnie.

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione do podejmowania i odbywania studiów (nauki):

 • na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do bezpłatnego kształcenia w uczelniach publicznych oraz ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zapomogi). W przypadku studiowania w uczelni niepublicznej są zobowiązane do opłacenia czesnego, zachowując jednocześnie prawo do pomocy materialnej.
 • w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli RP, przy czym podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

Osoby, które podjęły studia na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na tzw. „warunkach dla cudzoziemców”, i w trakcie odbywania studiów otrzymały Kartę Polaka, mogą podjąć decyzję o zmianie warunków studiowania na takie, które obowiązują obywateli polskich.

Osoby posiadające ważną Kartę Polaka, które podjęły studia na warunkach obowiązujących cudzoziemców (mając możliwość wyboru), odbywają studia na wybranych zasadach do czasu regulaminowego ukończenia studiów.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (miejsce składania wniosku o legalizacje pobytu) – https://wsoic.lublin.uw.gov.pl/pl

System interaktywnych formularzy (narzędzie, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób w trybie ONLINE wypełnisz dostępny formularz interaktywny wniosku w zakresie legalizacji pobytu i ochrony międzynarodowej) – https://cudzoziemcy.gov.pl/

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (programy dla studentów, stypendia) – https://nawa.gov.pl/

Platforma internetowa, skierowana do obcokrajowców, która ma na celu przeprowadzenie ich z rynku edukacji na rynek pracy w Polsce – http://studentworkweb.eu/#/

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa https://panstwoprawa.org/ – organizacja pozarządową utworzoną przez polskich i amerykańskich prawników związanych z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzą programy kierowane dla cudzoziemców takie jak: LoginLublin – https://loginlublin.pl/, Lubelska Koalicja na rzecz Integracji – http://www.kul.pl/lubelska-koalicja-na-rzecz-integracji,18772.html

Stowarzyszenie Homo Faber jest lubelską organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji grup mniejszościowych – www.hf.org.pl