Patronat Honorowy Rady Studentów Lublina

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Patronatu Rady Studentów Lublina, zajmuje się komisja ds. patronatu Rady, składająca się z oddelegowanych członków Rady w porozumieniu z Referatem ds. wspierania akademickości Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin (tel.: 81 466 25 15 lub 81 466 25 11). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowy.

Regulamin przyznawania wyróżnienia Honorowy Patronat Rady Studentów Lublina

Regulamin przyznawania wyróżnienia
Honorowy Patronat Rady Studentów Lublina

Rozdział 1
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Rady Studentów Lublina


§ 1

 1. Honorowy Patronat Rady Studentów Lublina, zwany dalej „Patronatem”, jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie miasta Lublin, których realizacja bezpośrednio związana jest z działalnością studencką, doktorską i/lub młodzieżową oraz ma pozytywny wpływ na promocję i rozwój potencjału akademickiego Lublina.
 2. Rada Studentów Lublina może zadecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom organizowanym poza granicami miasta Lublin, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Lublina.
 3. Prawo przyznania Patronatu jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje wyłącznie Radzie Studentów Lublina.
 4. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Rozdział 2
Procedura aplikowania o Patronat


§ 2

 1. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Rady Studentów Lublina wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Rady Studentów Lublina, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.student.lublin.eu.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zostać uzupełniony i przesłany w wersji elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie www.student.lublin.eu.
 4. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Urzędu Miasta Lublin najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.
 5. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.
 6. W uzasadnionych przypadkach Rada Studentów Lublina może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust. 4.

Rozdział 3
Procedura przyznawania Patronatu

§ 3

 1. Decyzję o przyznaniu Patronatu podejmuje komisja ds. patronatu Rady Studentów Lublina, składająca się z oddelegowanych członków Rady Studentów Lublina w porozumieniu z Referatem ds. wspierania akademickości Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.
 2. Komisja ds. patronatu w porozumieniu z Referatem ds. wspierania akademickości Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin może zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 3. O przyznaniu Patronatu Rada Studentów Lublina poinformuje niezwłocznie organizatora przedsięwzięcia w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
 4. Informacja o przyznaniu wyróżnienia zamieszczana jest na stronie internetowej www.student.lublin.eu.
 5. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Rady Studentów Lublina.
 6. Rada Studentów Lublina może odmówić przyznania Patronatu bez określenia powodów odmowy. Odmowa przyznania Patronatu jest ostateczna.
 7. W przypadku odmowy przyznania Patronatu organizator przedsięwzięcia powiadamiany jest w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział 4
Obowiązki organizatora przedsięwzięcia objętego Patronatem

§ 4

 1. Ubieganie się o objęcie przedsięwzięcia Patronatem jest równoznaczne z przyjęciem przez organizatora przedsięwzięcia zobowiązań określonych w ust. 2, w przypadku uzyskania Patronatu.
 2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:
  • poinformowania uczestników i współorganizatorów przedsięwzięcia o przyznanym wyróżnieniu;
  • umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych przedsięwzięcia;
  • przedstawienia Radzie Studentów Lublina i Wydziałowi Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin projektów graficznych materiałów z zamieszczoną informacją o Patronacie przed ich rozpowszechnieniem;
  • ekspozycji znaków promocyjnych Rady Studentów Lublina w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia;
  • złożenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Rady Studentów Lublina, zgodnie ze wzorem formularza udostępnionym na stronie internetowej www.student.lublin.eu, zawierającego dodatkowo:
   • dokumentację fotograficzną,
   • egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora przedsięwzięcia materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.
 3. Rada Studentów Lublina zastrzega sobie prawo udziału swojego przedstawiciela w przedsięwzięciu objętym Patronatem.
 4. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w ust. 2-3 stanowić może podstawę do odebrania Patronatu oraz odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości.

Rozdział 5
Odebranie Patronatu Rady Studentów Lublina

§ 5

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Studentów Lublina może odebrać przyznany uprzednio Patronat. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
 2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia, w tym logotypów promocyjnych Rady Studentów Lublina.
 3. Informacja o odebraniu wyróżnienia zamieszczana jest na stronie internetowej www.student.lublin.eu.
Patronat Rady Studentów Lublina
Zasięg przedsięwzięcia ( Proszę zaznaczyć właściwe)
Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny (jeśli tak, czy uprzednio było objęte Honorowym Patronatem Rady Studentów Lublina)?
Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny?
Czy przedsięwzięcie jest współfinansowane z budżetu miasta Lublin
Czy do wniosku chcą Państwo dołączyć załączniki?

W przypadku chęci dołączenia załączników takich jak: program, regulamin czy referencje, prosimy o wysłanie ich na adres e-mail: radastudentow@lublin.eu

Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Rady Studentów Lublina dostępny jest pod linkiem:

Inicjatywy objęte Honorowym Patronatem Rady Studentów Lublina:

II Międzynarodową Konferencję Doktorantów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – 2nd PhD Student’s Conference at the University in Lublin, Poland: „Environment-Plant-Animal-Product”
Organizator: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Termin: 19-20 kwietnia 2023 r.

Juwenalia Politechniki Lubelskiej
Organizator: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej
Termin: 5-6 maja 2023 r.

Wschodni Kongres Młodych Liderów
Organizator: Fundacja Nowy Staw
Termin: 16-18 maja 2023

Konferencja Ekspertów Jakości Kształcenia – edycja III
Organizator: Politechnika Lubelska
Termin: 26 października 2023 r.

XXIII Targi Pracy „Inżynier na Rynku Pracy”
Organizator: Politechnika Lubelska
Termin: 21 listopada 2023 r.