Projekty I edycji

W ramach I edycji Konkursu zgłoszono 32 wnioski o łącznej wnioskowanej kwocie 863 237,83 zł brutto!

Komisja Konkursowa wyłoniła sześć projektów, którym przyznała wsparcie zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej. Wśród zwycięskich projektów znalazła się inicjatywa Lubimy Lublin, która łączy w sobie oprowadzanie po mieście w formie tematycznych filmów z kursami języka polskiego na poziomie B1/B2 dla nowo przybyłych do Lublina zagranicznych studentów i naukowców.

Projekt Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego łączy elementy kursu języka polskiego jako obcego na poziomie B1+/B2 z możliwością poznania potencjału kulturalnego, akademickiego oraz społeczno-gospodarczego Lublina. Projekt skierowany jest do wszystkich obcojęzycznych mieszkańców, którzy chcą rozwijać znajomość języka polskiego oraz poznawać polską kulturę oraz atrakcje Lublina.

Projekt Lubimy Lublin służy celom glottodydaktycznym (wprowadzeniu i utrwalaniu słownictwa związanego z życiem miejskim oraz testowaniu rozumienia tekstów), tym samym pokazując Lublin jako ważny ośrodek akademicki, a także jako miasto o bogatej historii i rozwiniętej infrastrukturze. Twórcami kursu są pracownicy Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Kurs składa się z 10 filmów poświęconych różnorodnej tematyce związanej z Lublinem. Daje ona możliwość wzbogacenia słownictwa oraz zdobycia podstawowych informacji o mieście, które istotne są z punktu widzenia cudzoziemców przybywających do Lublina. Jednak projekt ten to nie tylko filmy opowiadające o mieście, to również bogato ilustrowane zadania językowe wraz z kluczem odpowiedzi, bezpłatnie udostępnione w formie pliku PDF. Stworzony zbiór zadań służy sprawdzaniu znajomości leksyki, testowaniu sprawności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, a także dostarczaniu tematów do mówienia oraz pisania.

Kolejny nagrodzony projekt to Poszukiwacze Pasji. Jego celem jest przedstawienie świeżego spojrzenia na niejednorodną i wielowymiarową kulturę studencką oraz umożliwienie młodym mieszkańcom miasta odkrywania i rozwijania pasji, a także motywowanie ich do samodzielnych poszukiwań. Projekt zakłada m.in. integrację międzykulturową, działania pro eco oraz poznawanie miasta od mniej oczywistej, a równie intrygującej strony.

Poszukiwacze Pasji

Celem projektu Poszukiwacze Pasji było przedstawienie świeżego spojrzenia na niejednorodną i wielowymiarową kulturę studencką oraz umożliwienie młodym mieszkańcom miasta odkrywania i rozwijania pasji, a także motywowanie ich do samodzielnych poszukiwań. Projekt zakładał m.in. integrację międzykulturową, działania pro Eko oraz poznawanie miasta od mniej oczywistej, a równie intrygującej strony.

Projekt zakładał pięć głównych obszarów działań.

W ramach obszaru Eko została zaaranżowana i uruchomiona Studencka Wymiennikownia w Chatce Żaka UMCS — miejsce, w którym studenci mogą zostawić to, co już im zbędne lub wziąć to, czego potrzebują. Są to m.in. książki, czasopisma, płyty, rośliny, drobne bibeloty oraz przedmioty użytku codziennego, jak naczynia, czy sztućce. Pomysłowi z jednej strony przyświecają idee pro Eko, a z drugiej propagowanie postawy wzajemnego wsparcia oraz wymiany. Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą ze strony studentów, a miejsce nadal cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ramach wydarzeń związanych ze Studencką Wymiennikownią odbyły się m.in. warsztaty makramy, czy warsztaty tworzenia z papieru figur przestrzennych.

W ramach obszaru Miasto zorganizowano warsztaty fotograficzne URBEX. Podczas części teoretycznej uczestnicy zapoznali się z zasadami i specyfiką fotografii miejskiej. Po niej nastąpiła część praktyczna, gdzie uczestnicy warsztatów udali się z aparatami w plener i pod okiem instruktorki, Kingi Witkowskiej-Mirosław rozwijali swe fotograficzne umiejętności. Z tak powstałych zdjęć została stworzona wystawa Urbex, która zawisła w Białym Foyer Chatki Żaka i była dostępna dla odwiedzających w dniach 30.11-8.12.2021.

W ramach obszaru Tradycja od 15-ego października co tydzień w czwartki odbywały się trzygodzinne warsztaty muzyki tradycyjnej Etnoprzekazy. Prowadzone były przez muzyka i animatora kultury -Bogdana Stachę. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznawali się z etnicznymi instrumentami i dawnym repertuarem, a także mieli możliwość ćwiczenia wybranego przez prowadzącego repertuaru.

W ramach obszaru Pasje odbyło się spotkanie on-line, transmitowane na żywo, pt.: Stylowy wieczór w Chatce Żaka. Podczas spotkania zaprezentowano i podsumowano działania podjęte w czasie realizacji projektu Poszukiwacze Pasji. Spotkanie prowadziła koordynatorka projektu, a rozmówcami byli jego organizatorzy—Agnieszka Matecka-Skrzypek i Bogdan Bracha. Gościem specjalnym była animatorka kultury i instruktorka tańca p. Katarzyna Jankowska.

W ramach obszaru Integracja odbyły się dwa spotkania pt.: MEET LIFE STYLE, skierowane do studentów zagranicznych uczących się w Lublinie. Spotkania te miały na celu integrację jego uczestników, a także prezentację krajów, z jakich pochodzą studenci, w tym ich kultury oraz tradycji.

Typowo studencką inicjatywą jest projekt pn.: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online, którego pomysłodawcą jest Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dostępny za darmo dla wszystkich zainteresowanych w dwóch wersjach językowych spacer online prezentować będzie m.in. najważniejsze lubelskie obiekty i wydarzenia o charakterze akademickim, turystycznym oraz kulturalnym.

„Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online” to projekt zrealizowany przez Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, działające przy Katedrze Inżynierii Środowiska i Geodezji na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach miejskiego Programu Wspierania Inicjatyw Akademickich (obecnie Program Lublin Akademicki). W projekcie przedstawiono alternatywę dla tradycyjnych map z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS i jego aplikacji – StoryMaps. Wynikiem pracy jest wirtualny spacer po atrakcjach turystycznych znajdujących się na terenie miasta, wydarzeniach kulturalnych oraz miejskich obiektach sportowych. W projekcie ukazane zostały szerokie perspektywy rozwoju i wykorzystania czasu wolnego, jakie stawia przed studentami miasto – duży wybór uczelni, instytucji czy organizacji wspierających rozwój młodych ludzi.

Udostępniona prezentacja jest darmowa dla wszystkich osób dysponujących linkiem. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom aktualnych potrzeb mieszkańców, studentów czy też turystów, narracja dostępna jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Spacer w wersji polskojęzycznej: https://arcg.is/4Siyq

Spacer w wersji anglojęzycznej: https://arcg.is/1zOeu00

Do tworzenia StoryMaps wykorzystano ogólnodostępne dane z serwisów internetowych poszczególnych obiektów, darmowe szablony i podkłady map w aplikacji, autorskie zdjęcia oraz materiały udostępnione przez niektóre instytucje, m.in. Bramę Grodzką – ,,Teatr NN”.

Wirtualny spacer z pewnością jest innowacyjną formą zwiedzania Lublina. Może on zachęcić do odwiedzenia miasta, zamieszkania w nim czy wyboru Lublina jako miejsca do studiowania. Różnorodne formy prezentacji oraz rozmaitość opisanych obiektów dają szerszy pogląd o  mieście, jako miejscu niezwykle atrakcyjnym. Dzięki zrealizowanemu projektowi, potencjał jaki niesie za sobą Lublin może dotrzeć do większego i zróżnicowanego grona odbiorców.

Pracami nad projektem zajęły się studentki kierunku Geodezja i kartografia Uniwersytetu Przeyrodniczego w Lublinie w składzie: Agnieszka Sokołowska, Monika Piwko i Olga Pańkowska pod opieką merytoryczną dra hab. Andrzeja Mazura, prof. uczelni, mgr inż. Barbary Kępowicz i mgr inż. Patrycji Pochwatki.

Projekt Wirtualny spacer po Lublinie zrealizowany został przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy wsparciu finansowym Gminy Lublin w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Akademickich (obecnie Program Lublin Akademicki). Więcej informacji na temat Programu dostępne na stronie www.student.lublin.eu.

Nauka łączy pokolenia to projekt, którego założeniem jest popularyzowanie lubelskich badań naukowych wśród słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, integracja międzypokoleniowa oraz promocja Lublina wśród zagranicznych U3A.

Nauka łączy pokolenia

Projekt „Nauka łączy pokolenia”, zrealizowany przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin, to działanie popularyzujące badania naukowe prowadzone przez studentów i doktorantów lubelskich uczelni wśród słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To również integracja międzypokoleniowa pomiędzy studentami a Słuchaczami (Seniorami) LUTW.

Projekt zakładał trzy główne działania:

  • Studenci dla Seniorów – Cykl pięciu wykładów dla Słuchaczy LUTW, prowadzony przez studentów lubelskich uczelni, połączony z konkursem na najciekawszą tematykę badań. W wykładach udział wzięło blisko 400 osób;
  • Lifelong Learning Lublin– Debata na temat promocji idei uczenia się przez całe życie wśród mieszkańców Lublina. Rolą debaty było podjęcie dyskusji o akademickości Lublina w kontekście osób starszych. Podjęto próbę oceny oferty w ramach idei uczenia się przez całe życie.
  • Promocja Lublina jako ośrodka o bogatej tradycji akademickiej wśród zagranicznych UTW– Cykl warsztatów, w trakcie których studenci wraz z seniorami przygotowali materiały promujące Lublin wśród zagranicznych UTW. Połączenie umiejętności i nowatorskiego podejścia studentów oraz wiedza i znajomość potrzeb rówieśników przez seniorów zaowocowała stworzeniem filmu oraz e-broszury promującej Lublin, jako miejsca łączącego akademickość z bogatą historią i walorami turystycznymi. Materiały dostępne są pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=fwPtQNbY2IE oraz https://drive.google.com/file/d/1eRf9d1w_JoOWqgPbK-oyyqIk2YNDIUL3/view

Wśród pozostałych dofinansowanych wydarzeń znalazły się: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie oraz 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych, realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie

Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors jest organizowaną od 8 lat jedną z największych konferencji naukowych dla studentów kierunków medycznych, młodych lekarzy i doktorantów w regionie. To wydarzenie o profilu edukacyjno-naukowym pozwala zarówno na postawienie pierwszych kroków w środowisku naukowym dla osób mało doświadczonych, jak również na budowanie dorobku badaczy z większym doświadczeniem. Wydarzenie sprzyja edukacji przyszłych oraz obecnych pracowników służby zdrowia oraz rozwojowi przyszłych pokoleń społeczności akademickiej. Kongres ma status konferencji międzynarodowej – w poprzednich latach udział w nim wzięli uczestnicy reprezentujący ośrodki z Bangladeszu, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Brazylii, Francji, Gruzji, Grecji, Indii, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Meksyku, Rosji, Rumunii, Ukrainy oraz Węgier.

W dniach 18-20 listopada 2021 r. odbyła się 8. edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors”, organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tegoroczna edycja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Gminy Lublin w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Akademickich (ob. Program Lublin Akademicki). Wydarzenie skierowane było zarówno do studentów kierunków medycznych, jak i młodych lekarzy i doktorantów z całego świata. Wydarzenie przeprowadzono w formie hybrydowej. Głównym językiem Konferencji był język angielski. Organizatorom przyświecał jeden cel – dać młodym naukowcom szansę zaprezentowania swoich zainteresowań, wymiany doświadczeń i poszerzania kompetencji. W wydarzeniu udział wzięło blisko pół tysiąca uczestników.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Prezydent Miasta Lublin oraz Wojewoda Lubelski. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową Konferencji, bądź fanpage na Facebooku.

60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych

Wydarzenie wpisało się w uroczyste obchody 60-lecia Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Targi Studenckich Kół Naukowych

W Targach Studenckich Kół Naukowych wzięły udział 53 Koła ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Na uczestników wydarzenia czekało prawie 30 warsztatów przygotowanych przez członków kół naukowych oraz Fundację Mocni na Starcie. Event był także okazją do poznania oferty kół naukowych, zapoznania się z profilem ich działalności oraz rozmów i wymiany doświadczeń.

„Jako Studenckie Towarzystwo Naukowe jesteśmy niesamowicie dumni z Targów. Dla nas, jako organizacji zrzeszającej wszystkie Studenckie Koła Naukowe naszego Uniwersytetu, propagowanie nauki, wdrażanie działalności naukowej i warsztatowej już od najwcześniejszych lat jest celem priorytetowym. Już dziś pragniemy zaprosić Państwa na przyszłoroczne targi, które mamy nadzieje odbędą się w jeszcze większej skali” – mówią organizatorzy.

60-lecie Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Uroczysta Gala Studenckiego Towarzystwa Naukowego, zorganizowana z okazji 60-lecia tej Organizacji, odbyła się w Collegium Novum. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla 10 najlepszych Kół Naukowych, które w 2020 roku wykazały się największą aktywnością. Nagrodzeni zostali opiekunowie kół oraz najbardziej zaangażowani studentki i studenci. Nagrodzono również laureatów konkursu „Orły Nauki”, którego celem było wyłonienie najlepszych studentów-naukowców na całej Uczelni.

 Posiedzenie delegatów Studenckich Towarzystw Naukowych

5 listopada odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie – również pierwsze w historii – posiedzenie delegatów Studenckich Towarzystw Naukowych Uniwersytetów Medycznych z całej Polski.

„Wraz z naszymi gośćmi, obradowaliśmy nad formą działalności, prowadzonymi aktywnościami oraz rozwiązaniami, jakimi posługują się Towarzystwa w całej Polsce. Z naszej inicjatywy umożliwiliśmy podjęcie wspólnych aktywności przez Studenckie Towarzystwa Naukowe, a spotkanie otworzyło nam wszystkim drogę do owocnej współpracy. Liczymy, że zapoczątkowaliśmy nowy nurt wśród Towarzystw Naukowych i w przyszłości stworzymy wiele wspaniałych projektów promujących naukę wśród studentów” – podsumowują członkowie STN UMLub.

Wydarzenia z 5 listopada odbyły się przy pomocy finansowej ze strony Urzędu Miasta Lublin, a także firmy Medisept, która zapewniła odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Gali oraz oczywiście pomocy Pani Prof. dr hab. n. med. Haliny Lach, Prodziekan Wydziału Lekarskiego i opiekuna Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Link do strony UMLub.

W ramach I edycji Konkursu Komisja Konkursowa przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 47 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.