Projekty IV edycji

W IV edycji Konkursu złożono 60 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 669 000,00 zł brutto. Komisja Konkursowa wyłoniła 11 projektów, które otrzymają w 2024 r. wsparcie finansowe w łącznej kwocie 101 000,00 zł brutto.

Wśród zwycięskich projektów znalazły się:

 1. Projekt Silent science, czyli koleżeńskie strefy zespołowej nauki i wypoczynku, zgłoszony przez Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który zakłada stworzenie trzech miejsc do odpoczynku i grupowej nauki przyjaznych studentom Wydziału oraz organizację wydarzeń towarzyszących strefom, w tym m.in. związanych z rynkiem pracy, studenckim wolontariatem i mentoringiem koleżeńskim, stworzeniem platformy wymiany zero waste, czy też wydarzeniami integrującymi studentów polskich i zagranicznych Wydziału.
 2. Inicjatywa pn. Hackology, zgłoszona przez Studenckie Koło Naukowego Uczenia Maszynowego  Politechniki Lubelskiej, polegająca na przeprowadzeniu międzynarodowego konkursu akademickiego, zwanego również hackathonem. Celem tego maratonu programistycznego będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla wybranego wyzwania, opracowanego wspólnie z przedstawicielami biznesu.
 3. Projekt Laboratorium Zieleni Miejskiej, zgłoszony przez Fundację Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości INNOVATIV we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, którego ideą jest integracja środowisk akademickich lubelskich uczelni w celu wyłonienia przestrzeni osiedlowych w Lublinie oraz opracowania przez interdyscyplinarne zespoły studentów  projektów rewitalizacji, zieleni osiedlowej lub parku kieszonkowego, które mogłyby przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców wskazanych osiedli Lublina.
 4. Dźwięki Lublina – inicjatywa nauki obywatelskiej, doktorancki projekt mający na celu przeprowadzenie otwartej kampanii nauki obywatelskiej poświęconej partycypacyjnemu badaniu krajobrazu dźwiękowego Lublina. Inicjatywa zgłoszona przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zakłada możliwość partycypacji w procesie badawczym uczniów szkół oraz studentów lubelskich uczelni. Zebrane w ramach projektu dane umożliwią stworzenie wytycznych dotyczących rewitalizacji akustycznej Lublina. Projekt ten jest kreatywnym podejściem do zagadnienia postrzegania krajobrazu dźwiękowego miasta.
 5. Inicjatywa Lubelskiej Akademii WSEI – Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej – to wspaniały przykład działań mających na celu ukazanie oraz wzmocnienie współpracy na linii uczelnia-szkoła-biznes-miasto. Organizowana konferencja umożliwi studentom i uczniom poznanie oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy na lubelskich rynku logistycznym.
 6. International Culture Night 2024 – to projekt mający na celu integrację studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz ich rodzin ze społecznością lokalną miasta. Wydarzenie ma na celu integrację międzykulturową, wymianę doświadczeń, informacji o kulturze oraz kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim Lublina.
 7. Wydarzenie Wesołych Świąt … LUB! Wymiana świątecznych tradycji, które zostanie przeprowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to kolejne działanie, mające na celu integrację środowiska akademickiego Lublina poprzez wspólne celebrowanie świątecznych tradycji, ze szczególnym nastawieniem na studentów zagranicznych uczelni. Wydarzenie ma również na celu ukazanie różnorodności świątecznych zwyczajów i zakłada przeprowadzenie warsztatów rękodzieła, tematycznych konkursów oraz wspólnego działania w okresie świątecznym.
 8. Platforma wsparcia eksportu przedsiębiorstw z LOM to przykład inicjatywy zgłoszonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, która zakłada diagnozę sytuacji z zakresu eksportu przedsiębiorstw z Lublina i Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego na tle tendencji zachodzących w kraju. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dot. wspierania rozwoju działalności eksportowej przez jednostki samorządu terytorialnego LOM.
 9. Konferencja z okazji światowego dnia mózgu – Mózg w czasie  to wydarzenie organizowane przez Studenckie Koło Neuronauk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o ludzkim mózgu, promowanie nauronauk oraz tworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi ekspertami oraz młodymi naukowcami.
 10. Inicjatywa Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja pn.: Lublin, jego skarby i atrakcje, tj. cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowoprzybyłych do miasta studentów i naukowców.
 11. Ostatnią z dofinansowanych inicjatyw jest projekt studencki, zgłoszony przez Studenckie Koło Naukowe mikroGRAM, działające na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pn.: Automaty paczkowe jako źródło drobnoustrojów w przestrzeni publicznej. Projekt studencki zakłada przeprowadzenie badań czystości mikrobiologicznej powierzchni dotykowych i klawiatur automatów paczkowych zlokalizowanych w Lublinie. Wyniki badań przeprowadzonych przez studentów różnych kierunków studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie będą przedstawiane podczas konferencji z udziałem członków Koła.

Silent science, czyli koleżeńskie strefy zespołowej nauki i wypoczynku – 1 luty – 30 listopada 2024 r.

Lublin, jego skarby i atrakcje – 1 luty – 10 grudnia 2024 r.

Laboratorium Zieleni Miejskiej – 1 marca – 30 listopada 2024 r.

Platforma wsparcia eksportu przedsiębiorstw z LOM – 1 marca – 30 listopada 2024 r.

Automaty paczkowe jako źródło drobnoustrojów w przestrzeni publicznej – 1 marca – 30 czerwca 2024 r.

Konferencja z okazji światowego dnia mózgu – Mózg w czasie – 19-20 marca 2024 r.

Dźwięki Lublina – inicjatywa nauki obywatelskiej – 1 kwietnia – 15 czerwca 2024 r.

Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej – kwiecień 2024 r.

Hackology – 19-20 października 2024 r.

International Culture Night 2024 – listopad 2024 r.

Wesołych Świąt … LUB! Wymiana świątecznych tradycji – 6 grudnia 2024 r.