O Radzie

Rada Studentów Lublina jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w zakresie konsultowania spraw dotyczących środowiska akademickiego miasta Lublin oraz jest uprawniona do przedstawiania propozycji inicjatyw w zakresie rozwoju akademickości miasta. Rada została powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin na czas trwania kadencji Prezydenta.

Radę Studentów Lublina tworzy 26 członków. Swoich reprezentantów zgłosiły trzy studenckie organizacje działające w Lublinie AIESEC, ELSA i IFMSA oraz dziewięć lubelskich uczelni wyższych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lubelska Akademia WSEI, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie i Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanych.

Zakres działania Rady obejmuje:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku Lublina jako odpowiedniego miejsca do studiowania;
 • wspieranie procesu pozyskiwania studentów polskich i zagranicznych dla uczelni działających na terenie Miasta;
 • współdziałanie na rzecz współpracy lubelskich uczelni wyższych;
 • podejmowanie działań z zakresu rozwoju potencjału akademickości;
 • opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju akademickości Miasta;
 • współdziałanie na rzecz umiędzynarodowienia uczelni działających na terenie Miasta;
 • podejmowanie działań służących integracji studentów Lublina;
 • inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie rozwoju akademickiego Miasta;
 • współpracę ze środowiskiem naukowym w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju akademickiego Miasta;
 • wspieranie działalności społeczności studenckiej i doktoranckiej oraz stwarzanie warunków dla realizacji jej inicjatyw;
 • wspieranie i realizację inicjatyw studenckich i doktoranckich, w szczególności naukowych kulturalnych, sportowych, turystycznych i charytatywnych;
 • inicjowanie i popieranie samopomocy studenckiej.
Zdjęcie przedstawiające Członków Rady Studentów Lublina
Członkowie Rady Studentów Lublina, maj 2022 r.