Rada Studentów Lublina

Rada Studentów Lublina jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w zakresie konsultowania spraw dotyczących środowiska akademickiego miasta Lublin oraz jest uprawniona do przedstawiania propozycji inicjatyw w zakresie rozwoju akademickości miasta. Rada została powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin na czas trwania kadencji Prezydenta.

Radę Studentów Lublina tworzy 26 członków. Swoich reprezentantów zgłosiły trzy studenckie organizacje działające w Lublinie AIESEC, ELSA i IFMSA oraz dziewięć lubelskich uczelni wyższych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Lubelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lubelska Akademia WSEI, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie i Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

Zakres działania Rady obejmuje:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku Lublina jako odpowiedniego miejsca do studiowania;
 • wspieranie procesu pozyskiwania studentów polskich i zagranicznych dla uczelni działających na terenie Miasta;
 • współdziałanie na rzecz współpracy lubelskich uczelni wyższych;
 • podejmowanie działań z zakresu rozwoju potencjału akademickości;
 • opiniowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju akademickości Miasta;
 • współdziałanie na rzecz umiędzynarodowienia uczelni działających na terenie Miasta;
 • podejmowanie działań służących integracji studentów Lublina;
 • inicjowanie działań mających na celu wzmocnienie rozwoju akademickiego Miasta;
 • współpracę ze środowiskiem naukowym w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju akademickiego Miasta;
 • wspieranie działalności społeczności studenckiej i doktoranckiej oraz stwarzanie warunków dla realizacji jej inicjatyw;
 • wspieranie i realizację inicjatyw studenckich i doktoranckich, w szczególności naukowych kulturalnych, sportowych, turystycznych i charytatywnych;
 • inicjowanie i popieranie samopomocy studenckiej.
Członkowie Rady Studentów Lublina podczas posiedzenia w maju 2022 r.
Członkowie Rady Studentów Lublina, maj 2022 r.

Przewodniczący Rady Studentów Lublina

Maciej Cieciora

Student anglojęzycznego kierunku International Relations na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, który aktywnie działa na rzecz społeczności akademickiej Lublina. Jako członek Welcome Center UMCS, współpracuje z Centrum Promocji UMCS i Pełnomocnikiem Rektora ds. Umiędzynarodowienia Kształcenia. Od stycznia 2023 pełni funkcję Członka Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży w Lublinie oraz jest Członkiem Rady Doradczej ESM. W 2021 roku za całokształt pracy na rzecz społeczności akademickiej Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu nagrodę „Pro Juvenes” w kategorii „Student zaangażowany społecznie”.

Wiceprzewodnicząca Rady Studentów Lublina

Żaneta Syczek

Studentka Politechniki Lubelskiej – ukończyła studia I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, a aktualnie studiuje na II stopniu Edukację Techniczno-Informatyczną na Wydziale Podstaw Techniki. Na co dzień pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej, gdzie razem z członkami Samorządu Studenckiego wspiera studentów i dba o ich życie codzienne na uczelni. Aktywnie uczestniczy również w pracach Koła Naukowego ,,A team of Safety”. Interesuję się tematyką BHP oraz PPOŻ.

Członkowie Rady Studentów Lublin

 • Aya Al Azab-Ruszowska – doktorant, reprezentant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Oskar Biegański – student, reprezentant Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 • Aleksandra Butrym – student, reprezentant Lubelskiej Akademii WSEI;
 • Jacek Czerwiński – doktorant, reprezentant Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie;
 • Jakub Grądzielewski – student, reprezentant Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademii Nauk Stosowanych;
 • Weronika Huszcz – student, reprezentant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Magdalena Józefczuk – student, reprezentant Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie;
 • Damian Kostyła – doktorant, reprezentant Politechniki Lubelskiej;
 • Adam Leśniak – student, reprezentant Politechniki Lubelskiej;
 • Mikołaj Margas – student, reprezentant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Adam Mroczkowski – student, reprezentant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Maja Pasierbiak – student, reprezentant Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 • Łukasz Pilipczuk – student, reprezentant Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Marcelina Podleśna – przedstawiciel organizacji studenckiej Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Lublin;
 • Kajetan Prokop – student, reprezentant Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie;
 • Karolina Różaniecka – doktorant, reprezentant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Mateusz Rybak – przedstawiciel organizacji studenckiej Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland Oddział Lublin;
 • Anastasiia Sereda – przedstawiciel organizacji studenckiej AIESEC Polska Oddział Lokalny Lublin;
 • Maciej Skublewski– student, reprezentant Lubelskiej Akademii WSEI;
 • Klaudia Szczepanik – student, reprezentant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Łucja Walczak-Nowicka – doktorant, reprezentant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Aleksandra Wróbel – student, reprezentant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Katarzyna Zawadzka – student, reprezentant Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademii Nauk Stosowanych;
 • Daria Żuraw – studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Przewodnicząca Rady Studentów Lublina

Daria Żuraw – studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wiceprzewodniczący Rady Studentów Lublina (w okresie czerwiec 2022 – grudzień 2022)

Maciej Cieciora – student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodnicząca Rady Studentów Lublina (w okresie listopad 2021 – czerwiec 2022)

Agata Tymicka – doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Członkowie Rady Studentów Lublina

 • Dmytro Hrytsenko – student Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 • Bartłomiej Zaremba – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Lublin
 • Michał Arciszewski – student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Adrian Bartoszek – doktorant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Katarzyna Burdzy – doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Piotr Chyła – student Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
 • Kamila Maria Gromadzka – studentka Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie;
 • Zuzanna Krakowska – studentka Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie;
 • Iga Krawczyk – studentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie;
 • Mikołaj Margas – student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Adam Ogonowski – student Politechniki Lubelskiej;
 • Szymon Opiela – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Anita Pietrusiak – studentka Lubelskiej Akademii WSEI;
 • Łukasz Pilipczuk – student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • Michał Rogala – doktorant Politechniki Lubelskiej;
 • Karolina Różaniecka – doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Daria Skiba – studentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie;
 • Maciej Skublewski – student Lubelskiej Akademii WSEI;
 • Żaneta Syczek – studentka Politechniki Lubelskiej;
 • Maciej Szczepański – AIESEC Polska Oddział Lokalny Lublin;
 • Anika Wietrzyńska – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland Oddział Lublin;
 • Aleksandra Wróbel – studentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • Paweł Zdybel – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Członkowie Rady Studentów Lublina na pierwszym posiedzeniu, listopad 2021 r.

Kontakt

Rada Studentów Lublina
e-mail: radastudentow@lublin.eu 
Facebook: Rada Studentów Lublina

Obsługa organizacyjna Rady

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Plac Litewski 1,
20–080 Lublin
tel.: (81) 466 25 11, (81) 466 25 15
e-mail: wiktoria.herun@lublin.eu, katarzyna.bujan@lublin.eu