Stypendia i konkursy

Jeśli interesują Cię stypendia dla studentów – dobrze trafiłeś. Choć studia na uczelniach publicznych dla obywateli Polski oraz dla osób z Kartą Polaka są bezpłatne, samo studiowanie bezpłatne nie jest. Mieszkanie w dużym mieście, podręczniki, pomoce naukowe i samodzielne utrzymanie sporo kosztują. Istnieje wiele możliwości, aby zdobyć środki na studiowanie – jedną z nich jest zdobycie stypendium na studia.

Pamiętaj, że uczelnie lubelskie co roku aplikują o granty, które umożliwiają studiowanie bezpłatnie. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą studiów bezpłatnych na publicznych i prywatnych uczelniach w Lublinie.

Uczelnie publiczne:

Uczelnie prywatne:

Zachęcamy do wzięcia udziału w X edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową. Przyjmujemy prace: licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Lublina, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2018 r. Termin zgłoszeń upływa 15 września.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2000 złotych. Dodatkowo dla autorów najlepszych projektów przewidziane są staże w UM Lublin. Zwycięskie prace mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz wpłynąć na rozwój miasta i działania samorządu.

Jeżeli obroniłeś/łaś pracę dyplomową dotyczącą Lublina nie trzymaj jej w szufladzie i pokaż ją nam! Jeżeli jesteś studentem i masz innowacyjny pomysł na rozwój Lublina oraz na to jak podnieść jego konkurencyjność napisz o tym swoją pracę dyplomową i weź udział w konkursie! Poza cenną i prestiżową nagrodą, Twoja praca ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz mieć realny wpływ na rozwój Lublina i działania Urzędu Miasta. Podczas zbierania materiałów możesz liczyć na wsparcie Urzędu Miasta Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:
Barbara Kostecka-Więcek
tel.: +48 81 466 25 15
barbara.kostecka@lublin.eu

Prace konkursowe wraz z załącznikami oraz formularzem zgłoszeniowym, streszczeniem pracy i potwierdzeniem obrony należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
pl. Litewski 1
20-80 Lublin
z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”

Prace można także dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (inwestorzy@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP (szczegóły w regulaminie):

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.
Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych

Do pobrania: regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

Uchwałą nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889), zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę;
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
 • jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
 • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość miesięcznego stypendium, ustalono na poziomie równym 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok akademicki należy składać w terminie od 1 do 31 marca, w godzinach od 7.30 do 15.30, w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39 w Lublinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pok. nr 114 i pod numerem tel. +48 81 466 39 82, w godzinach od 7.30 do 15.30.      

Uchwała nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889), zawierająca szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów oraz trybu składania i rozpatrywania wniosków o jego przyznanie dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poniżej można pobrać formularz wniosku w wersji edytowalnej oraz tekst uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i  finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin powinny zapoznać się z treścią  Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem

Do pobrania dokumenty: wzór wniosku oraz klauzula informacyjna

Stypendium przyznawane są dla osób chcących podjąć naukę na:   

 • jednolitych studiach magisterskich (5-letnie),
 • studiach pierwszego stopnia licencjackich (3-letnie),
 • uzupełniających studiach II stopnia (w celu uzyskania magisterium),
 • studiach doktoranckich,
 • na prace badawcze.

Stypendium obejmuje mieszkanie w Domu Fundacji Jana Pawła II (dla stypendystów) lub w Domu Akademickim KUL (dla stypendystek), opłatę administracyjną oraz gotówkę na zakup żywności i pokrycie niekosztownych wydatków. Stypendium otrzymuje się na dziewięć miesięcy w roku (od października do czerwca roku następnego).

Warunki uczestnictwa w Programie Stypendialnym Fundacji:

 • W Programie Stypendialnym Fundacji mogą brać udział osoby, pragnące studiować na KUL, pochodzące z krajów byłego Związku Radzieckiego i aktualnie tam mieszkające.
 • Znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym lub średnim.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego czy Karty Stałego Pobytu w Polsce nie daje możliwości ubiegania się o stypendium. Pochodzenie polskie czy posiadanie Karty Polaka nie jest warunkiem ubiegania się o stypendium ani też przeszkodą w jego otrzymaniu.

Kontakt i informacje:
ul. Boczna Lubomelskiej 2,
20-070 Lublin
tel. +48 81 532-20-59
tel +48 532-15-10
dom.jana.pawla@jp2f.opoka.org.pl
Rekrutacja

W roku akademickim 2016/2017 na UMCS został utworzony Własny Fundusz Stypendialny – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Zainteresowanie było ogromne – aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35. najlepszych studentów UMCS.
Idea stypendium będzie kontynuowana – różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów, w tym cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia, będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie. Stypendium można będzie otrzymać w jednej z czterech kategorii:

 • za osiągnięcia naukowe
 • za osiągnięcia artystyczne
 • za osiągnięcia sportowe
 • za osiągnięcia społeczne/działalność społeczną.

Student dokona wyboru jednej kategorii osiągnięć, w której będzie ubiegał się o przyznanie stypendium.
Nowością jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na I roku studiów w naszej Uczelni (studia I stopnia i studia jednolite magisterskie) i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole ponadgimnazjalnej.
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniły co najmniej jedno kryterium:

 • uzyskały bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych, takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury, oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0;
 • zostały laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub laureatami konkursu o zasięgu ogólnopolskim, w tym konkursów organizowanych przez UMCS.

Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia będą przyznawane oddzielnie dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Fundusz pomoże pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżni najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podniesie jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Uczelni, zwiększy aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewni wsparcie studentom cudzoziemcom, realizującym kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4 000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.
Regulamin

Nabór wniosków we wrześniu!
Fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka, zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa został utworzony przez Fundację „Zacny Uczynek” i jest on wyrazem uznania dla znaczenia w życiu społecznym edukacji i nauki na poziomie uniwersyteckim, a zwłaszcza ich szczególnej roli w zbliżaniu kultur i narodów, w znoszeniu nierówności i podziałów, w umacnianiu dialogu i współpracy oraz pogłębianiu wiedzy.
Stypendium jest przeznaczone dla studentów stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, studiów II stopnia lub dla doktorantów zdobywających wykształcenie z zakresu: dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych lub filozofii na UMCS. Z uwagi na działalność Patrona stypendium preferowane jest dziennikarstwo.

Kontakt i informacje:
Wnioski należy składać do 25 września
w Biurze Spraw Studenckich
DS. Helios, ul. Czwartaków 13, pok. 8
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
z P. Martą Wolińską:
marta.wolinska@umcs.pl
tel. +48 81 537 58 79

Wniosek stypendialny wraz z regulaminem

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Belgia Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.

Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Oferta przyjazdowa w ramach programu pozwoli na zwiększenie liczby zagranicznych studentów i kadry naukowej w polskich uczelniach, jak również wpłynie pozytywnie na podniesienie poziomu wykształcenia i specjalistycznych kompetencji w krajach rozwijających się, z którymi Polska podpisała stosowne umowy. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek. Program pozwoli na wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski jako kraju o atrakcyjnych i konkurencyjnych możliwościach edukacyjnych i naukowych. Przyczyni się ponadto do upowszechnienia znajomości języka polskiego i polskiej kultury w krajach partnerskich.

Przyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta w polskim ośrodku akademickim. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę wysyłającą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju wysyłającego.

UWAGA: NAWA  nie przyjmuje zgłoszeń indywidualnych. Konieczne jest zgłoszenie Wnioskodawcy przez zagraniczną instytucję partnerską w ramach obowiązującej umowy międzynarodowej lub współpracy bilateralnej. Instytucje partnerskie przyjmują zgłoszenia we wskazanych przez siebie terminach.

W przypadku zgłoszenia na staże, studia częściowe lub wizyty studyjne posiadanie zaproszenia z ośrodka goszczącego lub potwierdzenie istniejącej współpracy jest warunkiem koniecznym uzyskania stypendium.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu .

Program stypendialny im. Stefana Banacha ma na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich. Jest on wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. Patronem Programu jest Stefan Banach wybitny polski matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej i działu matematyki zwanej analizą funkcjonalną.
Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce.
Oferta stypendialna skierowana jest do obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla programu tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia.
Program obejmuje obowiązkowy miesięczny kurs językowo-adaptacyjny ze stypendium bądź roczny kurs przygotowawczy ze stypendium, poprzedzający studia w Polsce. Celem kursu jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursu będą pokrywane także przez NAWA w ramach budżetu programów stypendialnych.
Kandydaci kwalifikowani są w trybie konkursowym, w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora NAWA, składającą się z pracowników naukowych polskich uczelni. Samodzielnie dokonują oni wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych.
Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny jest pod linkiem: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.
Dokumenty do pobrania – tutaj.

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Izrael, Japonia, Kazachstan, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów, doktorantów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  od dnia 15 listopada 2018 r. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Zachęcany do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które:

 • w przypadku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – maksymalnie dwa lata temu zdały egzamin maturalny,
 • w przypadku studiów II stopnia – maksymalnie dwa lata temu ukończyły studia I stopnia.

Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych. Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW (poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), MZ (kierunki medyczne) i MKiDN (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.  

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Celem kursu przygotowawczego jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Wykaz kierunków, poziomów kształcenia, uzyskiwanych tytułów zawodowych, form kształcenia i uczelni prowadzących dany kierunek studiów znajduje się w systemie Polon na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:
Region: Białoruś; sprawy bieżące
Beata Domagała, Pion Programów dla Studentów
beata.domagala@nawa.gov.pl
telefon:+48 22 390 35 23

Region: Ukraina; sprawy bieżące
Ilia Markowski, Pion Programów dla Studentów
ilia.markowski@nawa.gov.pl
telefon: +48 22 390 35 78

Region: pozostała cześć Europy oraz Ameryka i Afryka; sprawy bieżące
Anna Kołudzka-Stobbe, Pion Programów dla Studentów
anna.koludzka@nawa.gov.pl
+48 22 390 35 25

Region: Azja; sprawy bieżące
Jacek Wojtaśkiewicz, Pion Programów dla Studentów
jacek.wojtaskiewicz@nawa.gov.pl
telefon: +48 22 390 35 15

NAWA ogłosiła nabór w nowym Programie skierowanym do studentów zagranicznych – Poland My First Choice. Stypendia oferowane przez Agencję mają na celu zachęcenie zdolnej młodzieży z zagranicy do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach. Program uzupełni ofertę stypendialną skierowaną do cudzoziemców, także z innych krajów europejskich, która do tej pory ograniczona była w większości do mobilności krótkoterminowej, i wyjdzie na przeciw kandydatom, którzy myślą o uzyskaniu dyplomu magistra w Polsce.

Poland My First Choice daje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym z comiesięcznym stypendium NAWA w wysokości 2000 zł (ok. 460 EUR) na pokrycie kosztów utrzymania. Co istotne oferta skierowana jest do kandydatów aplikujących na uczelnie o najwyższym poziomie naukowym – posiadające kategorię A i A+. W ramach Programu zainteresowane osoby mogą wybrać dowolny kierunek prowadzony w języku polskim lub obcym na uczelniach publicznych oraz niepublicznych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na uczelniach publicznych stypendyści będą ponadto zwolnieni z opłat za kształcenie. Program umożliwia podjęcie studiów w języku polskim lub innym niż polski. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów na studia i warunkach finansowych kształcenia podejmują uczelnie.

Do kogo skierowany jest Program?

Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców – obywateli następujących krajów: Australia, Holandia, Nowa Zelandia, Austria, Irlandia, Portugalia, Belgia, Islandia, Rumunia, Bułgaria, Izrael, Singapur, Chorwacja, Japonia, Słowacja, Chile, Kanada, Słowenia, Cypr, Republika Korei, Szwajcaria, Czechy, Liechtenstein, Szwecja, Dania, Litwa, Urugwaj, Estonia, Luksemburg, USA, Finlandia, Łotwa, Węgry, Francja, Malta, Włochy, Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Norwegia oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau i Tajwanu.
Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do Programu.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór w nowym Programie skierowanym do obcokrajowców – POLONISTA Program dla studentów polonistyki i studiów polskich 2019. Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie oraz wspieranie obcokrajowców studiujących w ramach studiów i programów polskich realizowanych w zagranicznych ośrodkach akademickich przez umożliwienie im semestralnego lub dwu semestralnego pobytu na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Do kogo skierowany jest Program?
Program adresowany jest do studentów zagranicznych studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce). Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą wnioskować o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.
Stypendyści NAWA mogą w czasie studiów na wybranej uczelni w Polsce rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów.  Językiem studiów jest język polski.
Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską jako stypendyści NAWA mogą realizować pełne studia polonistyczne I lub II stopnia na wybranej uczelni w Polsce.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do Programu.

Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego państw rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli to główny cel Programu Stypendialnego im. Łukasiewicza. Oferta jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Umożliwia ona odbycie bezpłatnych studiów II stopnia na w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Ponadto udział w programie umożliwia uczestnikom poznanie polskiej kultury i języka, a także nawiązanie znajomości z polskimi studentami i pracownikami naukowymi polskich uczelni.

Ignacy Łukasiewicz, patron programu, był wybitnym polskim wynalazcą, farmaceutą, pionierem przemysłu naftowego, twórcą lampy naftowej.

Do kogo skierowany jest Program?

Do kandydatów z krajów rozwijających się (z wyłączeniem krajów Europy i Azji Centralnej). Stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z następujących państw: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.
Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu

Wiosną 2001 roku Studium Europy Wschodniej UW rozpoczęło konkurs na 25 Stypendiów dla odbycia „Specjalistycznych Studiów Wschodnich UW”, dwuletnich studiów magisterskich przez kandydatów z krajów b. ZSRR i b. obozu komunistycznego. Sam konkurs i możliwość odbycia takich studiów w Polsce wzbudziły ogromne zainteresowanie w krajach regionu. Wielkie wrażenie wywołał sam fakt stworzenia tego typu możliwości i jest obserwowany jako dowód i jeden z przykładów zaangażowania Polski w kształtowanie przyszłości regionu.

Celem utworzenia „Stypendiów Wschodnich”, pochodzących z funduszy budżetowych RP, jest to aby Studia Wschodnie mogły służyć nie tylko kształceniu nowych młodych, dobrze przygotowanych kadr polskich specjalistów „od spraw wschodnich”. Równie ważnym celem staje się to, aby Studia Wschodnie mogły kształcić także młodych specjalistów z innych krajów, zwłaszcza krajów ościennych i aby wspólnie, Polacy i ich koledzy, mogli tu w Warszawie studiować zagadnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszego regionu.

Do dotychczasowych konkursów zgłosiło się łącznie prawie 1000 kandydatów z 22 krajów.  Studium gości lub gościło łącznie 250 stypendystów, którzy otrzymali stypendia w naszych konkursach z lat 2001–2012 z: Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Słowacji, Tadżykistanu, Turcji,  Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier.
Od kandydatów ubiegających się o stypendium na studia oczekuje się:

 • wiek do 30 lat
 • ukończenia wyższych studiów humanistycznych w swoim kraju (dyplom magistra lub specjalisty)
 • dobrej, ogólnej orientacji w problematyce Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XIX–XX w. i zagadnień  współczesności, szczególnie lat 1980-tych i po 1991 r.
 • znajomości języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

Preferowane są kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego. Program studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę 1 języka regionalnego.
Studia prowadzone są w sześciu specjalnościach:
a) Europa Wschodnia,
b) Rosja,
c) Kaukaz,
d) Azja Środkowa,
e) Europa Środkowa,
f) Bałkany.
W ramach “Studiów Wschodnich” prowadzą zajęcia wykładowcy polscy (kadra Studium Europy  Wschodniej) oraz duże grono wykładowców gościnnych: krajowych i zagranicznych, w tym stały visiting professor z USA w ramach stałej katedry „University of Warsaw-Fulbright Distinguished Chair in  East European Studies”.

Kontakt i informacje:
Studium Europy Wschodniej UW
Sekcja Szkół i Stypendiów
ul. Oboźna 7, lok. 55
tel. +48 22 55 21 888
fax +48 22 55 21 887
stypendia.studium@uw.edu.pl

Chcesz zdobyć pieniądze, które pomogą Ci skończyć studia? A może chciałbyś skorzystać z konferencji, szkoleń, kursów i praktyk z zakresu ekonomii, które w przyszłości ułatwią Ci znalezienie pracy? Nasz program Ci w tym pomoże! Fundacja Wileńszczyzna z Partnerami Programu od lat pomagają studentom polskiego pochodzenia, którzy przyjechali na studia z państw byłego Związku Radzieckiego.

Dzięki stypendium ukończenie studiów będzie na pewno łatwiejsze! Pieniądze można przeznaczyć wyłącznie na akademik, jedzenie, pomoce naukowe, kursy, szkolenia, warsztaty i konferencje. Już teraz zainwestuj w siebie i zdobądź kwalifikacje przydatne w życiu zawodowym lub naukowym. Pamiętaj, że wnioski stypendialne mogą być składane jedynie on-line, a do Fundacji należy przesłać skany:

 • dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie z kraju byłego ZSRR,
 • potwierdzenia z uczelni (m.in. uczelnia, kierunek i specjalizacja, rok i stopień, średnia lub ocena/punktacja rekrutacyjna ze skalą ocen/punktacji, karta przebiegu studiów, tryb studiów i zasady studiowania),
 • potwierdzenia o Twojej sytuacji materialnej i Twojej aktywności w kole naukowym, wolontariacie, praktykach z zakresu ekonomii itp.

Wystarczy, że:

 • masz polskie korzenie, ale pochodzisz z krajów byłego ZSRR,
 • jesteś studentem studiów stacjonarnych na polskiej uczelni,
 • są to studia ekonomiczne,
 • chcesz studiować i rozwijać się, ale nie możesz ze względów materialnych.

Program dofinansowywany jest przez Narodowy Bank Polski.

Kontakt i informacje:
ul. Kanonia 20/22 lok. 16
00-278 Warszawa
Skype: stypendium6edycja
stypendium.wilenszczyzna@gmail.com – na maile odpowiadamy we wtorki i czwartki w godz. 9-17.
http://www.stypendium.org/

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach składania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Głównym jego celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej w ramach dwu semestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych połączonych z 2-4 tygodniowymi stażami w instytucjach państwowych i prywatnych.

Stypendium: 9 miesięcy x 1.750 PLN. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

Rekrutacja:
Konkurs na stypendia im. Lane’a Kirklanda ogłaszany jest corocznie w styczniu, a termin zgłoszeń upływa w marcu. Wyboru około 50 najlepszych kandydatów dokonuje niezależna Komisja Kwalifikacyjna. Proces rekrutacji przebiega w trzech etapach i obejmuje formalną i merytoryczną ocenę wniosków oraz rozmowy kwalifikacyjne:   

 • nauczyciele akademiccy
 • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
 • przedsiębiorcy, menedżerowie
 • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
 • dziennikarze

Kontakt i informacje:
Urszula SOBIECKA
Koordynator Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda
u.sobiecka@fulbright.edu.pl
skype: urszula.sobiecka

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach składania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

Studium Europy Wschodniej UW informuje o wznowieniu naboru, a tym samym przywróceniu możliwości korzystania ze stypendium w ramach ”Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego”. Jest on przeznaczony dla obywateli Białorusi.

Prosimy o kontakt osoby, które potrzebują takiego wsparcia na adres bialorus.studium@uw.edu.pl
Dokumenty kandydatów powinny trafić do Biura Programu:
•    bezpośrednio na adres mailowy
•    poprzez placówki dyplomatyczne RP na Białorusi
•    poprzez biuro Komitetu Obrony Represjonowanych ”Solidarność” (HKAR) w Mińsku

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów nie mogących studiować na Białorusi ze względu na swoje polityczne poglądy. 19 marca 2006 roku wybory na Białorusi doprowadziły do masowych protestów, a w związku z tym do masowych aresztów i represji wobec działaczy opozycyjnych.

Program powstał dzięki szybkiej reakcji polskich władz oraz władz polskich uczelni wyższych, 30 marca 2006 roku. Tego dnia premier Kazimierz Marcinkiewicz i Aleksander Milinkiewicz, przedstawiciel Bloku Zjednoczonych Sił Demokratycznych na Białorusi oraz Rektorzy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisali list intencyjny na Uniwersytecie Warszawskim.

Program będzie nosić nazwę Program Stypendialny im. K. Kalinowskiego – II. Jest kontynuacją i rozwinięciem tradycyjnego Programu, który po 10 latach kształcenia studentów z Białorusi na uczelniach polskich zostaje przekształcony w wyższej rangi specjalistyczny program stypendialny – w formie rocznych staży dla kandydatów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką transformacji.
Koordynatorem Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego jest Biuro Programu przy Studium Europy Wschodniej, UW, a dyrektorem Programu, kierownik SEW.

Kontakt i informacje:
Biuro Programu im. Konstantego Kalinowskiego przy Studium Europy Wschodniej
ul. Oboźna 7, III p., lok. 55 (wejście od ul. Sewerynów)
00-332 Warszawa
tel. +48 22 55 21 888
fax +48 22 55 21 887
bialorus.studium@uw.edu.pl
Godz. pracy Biura:
pon. – pt. 9:00 – 17:00

Nabór do Programu im. K. Kalinowskiego

Program opieki stypendialnej Fundacji SEMPER POLONIA adresowany jest do młodzieży polskiego pochodzenia, studiującej w krajach swojego zamieszkania.
Celem powołanego w ramach Fundacji programu stypendialnego jest:

 • wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski;
 • wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
 • budowanie polskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stypendystów.

Kontakt i informacje:
Dorota Guz
stypendia@semperpolonia.pl
+48 22 828-18-21 w. 106

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach składania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

ów oraz naukowców będących obywatelami Stanów Zjednoczonych.

Kontakt i informacje:
Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation)
ul. Nowy Świat 4/118
00-497 Warszawa
tel./fax +48 22 621 70 67
kosciusz@warman.com.pl
http://www.thekf.org/

Wyszehradzki Program Stypendialny jest programem utworzonym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany akademickiej, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego studentom i pracownikom naukowym, będącym obywatelami krajów V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) oraz obywatelom państw sąsiadujących z ww. państwami.

Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na okres 5 miesięcy (1 semestr) i 10 miesięcy (2 semestry) w celu odbywania studiów magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych oraz prowadzenia badań naukowych. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu.
Rodzaje stypendiów:

 • Stypendia Intra-Visegrad – dla wybitnych studentów i naukowców w ramach krajów V4,
 • Stypendia In-Coming – dla wybitnych studentów i naukowców z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Federacja Rosyjska, Serbia i Ukraina, którzy chcą studiować w krajach członkowskich V4.

Kontakt i informacje:
Interna­tional Viseg­rad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slo­vak Republic
tel. +421 259 203 811, -802
fax +421 259 203 805
visegradfundat@signvisegradfund.org
www.visegradfund.org/scholarships (informacja po angielsku)

Głównym celem Komisji Fulbrighta jest krzewienie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach kilkunastu programów stypendialnych Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką i kulturalną oraz zajmuje się organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli obydwu krajów.
 
Kontakt i informacje:
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. +48 22 628 79 50
fax +48 22 628 79 43
fulbright@fulbright.edu.pl
www.fulbright.edu.pl

Więcej informacji o procesie rekrutacyjnym, o terminach składania wniosków, obowiązkach i wysokości stypendiów

Stypendium przeznaczone jest dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej, krajów Kaukazu.

Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2019/2020, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Wnioski będą przyjmowane do 8 kwietnia 2019 r. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 3 czerwca 2018.

Szczegółowe informacje o Stypendium i o Dotacji dostępne są na stronie www.skubi.net/konkurs.
Zapraszamy do pobrania folderu informacyjnego poświęconego stypendium:

PO POLSKU

IN ENGLISH

ПО РУССКИ

Fundatorem Stypendium i Dotacji jest Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
www.skubi.net/fundacja.html
stypendia@skubi.net
tel. +48 697 904 178

Są to stypendia ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” i z funduszu stypendialnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pomocą stypendialną mogą być objęci studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich polskiego pochodzenia.
 
Stypendium może być przyznane w przypadku, gdy student nie pobiera stypendiów z innych źródeł finansowania. Przyznawane są na okres jednego semestru, z możliwością ewentualnego przedłużenia w zależności od osiągniętych wyników nauczania.

Kontakt i informacje:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. +48 22 556 90 02
fax +48 22 556 90 43
swp@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl

„Fellowships Research & Experience” to program stypendialny skierowany do osób z następujących krajów: Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Rosji zainteresowanych przeprowadzeniem projektów naukowo-badawczych w Polsce.
 
Stypendium Kasy Mianowskiego przyznaje się badaczom spoza Polski, zwłaszcza z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z preferencją dla osób zatrudnionych w placówkach naukowych tych krajów oraz posiadających stopień naukowy doktora.
 
Celem programu jest wsparcie inicjatyw badawczych służących dzieleniu się z osobami z powyższych krajów polskimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, formuły państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja programu odbywa się poprzez staż naukowo-badawczy oraz staż zawodowy. Pobyt stypendysty w Polsce trwa od 2 do 6 miesięcy.
 
Kontakt i informacje:
Kasa im. Józefa Mianowskiego
ul. Nowy Świat 72, pok. 109 A
00-330 Warszawa
tel. +48 22 826 71 74
fax +48 22 657 28 11
kasa@mianowski.waw.pl
www.mianowski.waw.pl