Projekty II edycji

W ramach II edycji Konkursu zgłoszono 38 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 459 000,00 zł brutto!

Komisja Konkursowa wyłoniła siedem projektów, które doceniła w postaci finansowej na łączną kwotę 57 000,00 zł brutto. Wśród zwycięskich projektów wymienić można inicjatywę Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie, która zakłada realizację trzech wydarzeń, mających na celu integrację studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy oraz zapleczem turystycznym miasta – „Getting to know each other – festiwal of different cultures at WSEI”, „Stay in Lublin – Employment perspectives” oraz „Explore Lublin with WSEI”.

Konferencja Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności, zgłoszona przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to kolejny z wyłonionych projektów, którego celem jest nie tylko propagowanie wiedzy wśród lubelskiej młodzieży na temat znaków jakości żywności, ale również promocja lokalnego biznesu, związanego z tą dziedziną gospodarki.

Typowo studencką inicjatywą wyłonioną w Konkursie jest projekt Koła Naukowego przy Instytucie Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pn.: I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych: Problemy i Wyzwania Pielęgniarstwa. Jest to przykład działania nakierowanego na budowanie relacji z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, wymianę myśli i doświadczeń oraz zdobycie wiedzy praktycznej poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu pielęgniarstwa – z realizacji projektu zrezygnowano.

Kolejnym z docenionych projektów jest inicjatywa pn.: Lubelski renesans – promocja architektury przez studentów i seniorów, której celem jest popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat renesansu lubelskiego, przy wsparciu lubelskich naukowców, jak również promocja turystyczna regionu poprzez działania integrujące studentów z seniorami.

VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego to zwycięski projekt, którego założeniem jest popularyzacja ideałów dziennikarstwa lokalnego. Wydarzenie składać się będzie z trzech części – konferencji złożonej z prelekcji wyróżnionych dziennikarzy lokalnych, spotkania autorskiego z red. Alojzym L. Gzellą oraz wręczenia nagród AKLAUD 2020.

Wśród pozostałych dofinansowanych inicjatyw znalazł się studencki projekt pn.: Podcast Akademicki – jego celem jest stworzenie merytorycznej treści dla studentów oraz społeczności pozaakademickiej, które poszerzą ich wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekonomii i biznesu.

Ostatnim zwycięskim projektem jest inicjatywa pn.: Lublin, jego skarby i atrakcje, tj. cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowoprzybyłych do miasta studentów i naukowców.

Projekt polegał na zorganizowaniu 5 spacerów od kwietnia do lipca 2022 r., które odbyły się na terenie Lublina w miejscach związanych ze stylem architektonicznym zwanym „renesansem lubelskim. Spacery były organizowane z wykorzystaniem szlaku turystycznego „lubelski renesans”. Uczestnicy zwiedzili głównie kościoły, Stare Miasto i część budynków zlokalizowanych przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie zlokalizowane są budynki związane ze stylem renesansu lubelskiego lub kiedyś były wybudowane w tym stylu, a później zostały przekształcone jednak pozostałości stylu pozostały. Spacery były prowadzone przez specjalistów i autorytety naukowe – lubelskiego przewodnika – dr hab. Krzysztofa Gombina (KUL), dr Dominika Maińskiego (KUL) oraz ojca dr Waldemara Kapcia (Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie).

W ramach projektu zorganizowany został również otwarty wykład dotyczący tematyki renesansu lubelskiego.

Kolejnym punktem projektu było zwiedzanie części ogólnodostępnej Portu Lotniczego Lublin, jednak dzięki uprzejmości PLL uczestnicy projektu mogli poznać i zwiedzić część niedostępną dla ogółu podróżnych.

Ostatnim elementem projektu było stworzenie amatorskiego filmu ze spacerów po Lublinie. Film został stworzony przez Seniorów, a następnie na warsztatach, w których uczestniczyli studenci z Polski, Ukrainy i Białorusi, został poddany tłumaczeniu na język angielski i ukraiński. W ramach zajęć do filmów dodano audiotranskrypcję dodając tekst w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Film z wizyty dostępny jest pod linkiem: https://www.facebook.com/utwlublin/videos/1512842605823669/

14 marca 2022 roku w Auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyła się VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego. Tegorocznymi laureatkami nagrody zostały red. Katarzyna Michalak oraz red. Mariana Kril.

Uroczystego otwarcia Gali dokonali prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, dr hab. Beata Piskorska, prof. nadzw., Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL oraz dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. W swoich przemówieniach zwrócili oni uwagę zebranych gości na wieloletnie tradycje nagrody AKLAUD oraz międzyuczelnianej współpracy, która pozwala nie tylko na nieskrępowany przepływ doświadczeń pomiędzy dziennikarzami, naukowcami a studentami, ale także wspiera rozwój wspólnoty akademickiej Lublina.

Po przybliżeniu historii Gali przez prof. dr hab. Iwonę Hofman, Przewodniczącą Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, przedstawione zostały sylwetki nominowanych do nagrody. W kategorii głównej były to: red. dr Anna Duda, red. Justyna Kołodziejczyk, red. Katarzyna Michalak, red. prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk oraz red. dr Małgorzata Żurakowska, a w kategorii AKLAUD Młodych: red. Paweł Bik, red. Aneta Dyrla i red. Mariana Kril.

Decyzją władz Kapituły tegoroczne statuetki AKLAUD powędrowały do rąk red. Katarzyny Michalak – za odkrywanie świata radia oraz udowadnianie, że prawda i emocje nie potrzebują obrazów, oraz red. Mariany Kril – za łączenie radiowej pasji z działalnością na rzecz międzykulturowego dialogu. Obie laureatki w swoich prelekcjach przedstawiły własne definicje dziennikarstwa oraz związanej z nim misji. Redaktor Michalak odniosła się do trudnej relacji mistrza i ucznia, podkreślając znaczenie cierpliwości, empatii i gotowości do poświęceń. Z kolei red. Kril we wzruszającym wystąpieniu udowodniła, że pasja i wiara, że po drugiej stronie odbiornika słucha nas ktoś bliski, kto widzi świat podobnie do nas, to ogromna nagroda, która pozwala przezwyciężać największe przeciwności losu. Część prelekcyjną zamknął prof. dr hab. Karol Klauza, członek założyciel nagrody AKLAUD, który zwrócił uwagę zebranych na aspekt etyczny pracy dziennikarza, którego znaczenie wzrasta zwłaszcza w sytuacjach niepokojących nas konfliktów.

Galę zamknęło spotkanie autorskie z red. Alozym Leszkiem Gzellą, pierwszym laureatem nagrody AKLAUD. Prof. dr hab. Iwona Hofman oraz p. Ewa Hadrian, mając na uwadze tytuł ostatniej książki gościa – „Tylko krzywe zwierciadła. Wybór felietonów z lat 2006-2020”, próbowały ustalić wspólnie z Redaktorem cechy dobrego felietonu oraz jego znaczenie informacyjne, społeczne i kulturalne. W trakcie rozmowy nie zabrakło barwnych wspomnień z pierwszych lat działalności „Kuriera Lubelskiego”, jak i opowieści o pasjach zaproszonego gościa.

VI Gala AKLAUD była realizowana przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach programu „Lublin Akademicki”.

***

Gale Akademickiego Lauru Dziennikarskiego odbywają się nieprzerwanie od 2014 r. Ich głównym celem jest promocja lokalnego dziennikarstwa, a także podkreślenie znaczenia przestrzegania wysokich standardów zawodowych związanych z pracą we współczesnych mediach. Nagroda AKLAUD jest wręczana w dwóch kategoriach: AKLAUD oraz AKLAUD Młodych. Laureatami przyznawanych w ramach Gal nagród zostali wcześniej: red. Alojzy Leszek Gzella, red. Maria Brzezińska, red. Piotr Zdanowicz, red. Małgorzata Sawicka, red. Marek Skowronek, red. dr Bogusław Wróblewski, red. dr Marcin Sanakiewicz, red. dr Ewa Bulisz, red. Martyna Podolska, red. Mateusz Kasiak oraz  red. Łukasz Kucharski.

Gale AKLAUD są organizowane wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Autorka tekstu: dr Karolina Burno-Kaliszuk

Źródło: umcs.pl

II sezon Podcastu Akademickiego to projekt stworzony przez studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS i członków Koła Naukowego Ekonomistów UMCS. Projekt ma na celu stworzenie merytorycznej treści dla studentów i społeczności pozaakademickiej, która poszerzy ich wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekonomii i biznesu. Zaproszonymi gośćmi są pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz eksperci z danej dziedziny, którzy w trakcie wywiadów objaśniają dane zagadnienia.

#1 odcinek

W #1 odcinku II sezonu Podcastu Akademickiego wystąpili Anna Prędota i Łukasz Brzozowski z firmy Vistra, międzynarodowej korporacji świadczącej m.in. usługi doradztwa podatkowego. Zaproszeni goście podzielili się informacjami dotyczącymi działalności ich firmy oraz charakteryzacją stanowisk. W dalszej części rozmowa dotyczyła wciąż aktualnych zmian podatkowych tzw. „Polskiego ładu”. Nie obyło się bez pytań trudnych, dotyczących możliwości wprowadzenia radykalnych zmian prawa podatkowego w tak krótkim czasie oraz potencjalnych konsekwencjach takich działań, a niektóre już zdążyliśmy odczuć.

#1 odcinek II sezonu Podcastu Akademickiego można przesłuchać m.in. na:

#2 odcinek

Gościem #2 odcinka II sezonu Podcastu Akademickiego był Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Tematem podcastu była szeroko pojęta energetyka ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz kierunku rozwoju sektora energetycznego.

#2 odcinek II sezonu Podcastu Akademickiego można przesłuchać m.in. na:

#3 odcinek

W #3 odcinku II sezonu Podcastu Akademickiego zapraszamy na kontynuację rozmowy z Jakubem Wiechem z portalu Energetyka24. Tym razem poruszamy temat polskiej energetyki. Czy przy obecnych cenach gazu wydobycie gazu łupkowego w Polsce byłoby opłacalne? Co uruchomiło lawinę inwestycyjną? Co z polskim górnictwem?

#3 odcinek II sezonu Podcastu Akademickiego można przesłuchać m.in. na:

#4 odcinek

Gościem kolejnego odcinka drugiego sezonu Podcastu Akademickiego jest Marcin Osman- przedsiębiorca, praktyk sprzedaży, autor i wydawca książek biznesowych. Tematem przewodnim rozmowy był marketing oparty na social mediach, a także aspekty związane z rozwojem osobistym oraz planowaniem ścieżki kariery, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodego studenta.

#4 odcinek II sezonu Podcastu Akademickiego można przesłuchać m.in. na:

Podcast przeprowadził Patryk Kosmulski- członek Koła Naukowego Ekonomistów UMCS.

#5 odcinek

Kolejnym gościem Podcastu Akademickiego jest Kamila Kruk – absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS, trenerka rozwoju osobistego, coach i koordynatorka projektów, a także autorka książek z zakresu rozwoju osobistego i biznesu. W podcaście poruszany jest m.in temat czytelnictwa i radzenia sobie z brakiem czasu na książkę, a także wyzwania, z jakimi spotykają się młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki na drodze przedsiębiorcy.

#5 odcinek II sezonu Podcastu Akademickiego można przesłuchać m.in. na:

Podcast przeprowadził Bartłomiej Kawałek- członek Koła Naukowego Ekonomistów UMCS.

#6 odcinek

Gościem odcinka jest dr Ilona Skibińska-Fabrowska z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Wydziału Ekonomicznego UMCS. W odcinku poruszana jest kwestia problemu dotykającego w ostatnim czasie całe społeczeństwo, czyli inflacji. Z rozmowy dowiemy się między innymi czym spowodowana jest ta inflacja i jakie okoliczności sprawiły, że notuje ona odczyty od dawna niespotykane w europejskich gospodarkach.

#6 odcinek II sezonu Podcastu Akademickiego można przesłuchać m.in. na:

Podcast przeprowadził Bartłomiej Kawałek- członek Koła Naukowego Ekonomistów UMCS.

W ramach Inicjatywy w dniu 7 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja pt. „Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności”. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych funkcjonujący w ramach Katedry Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dodatkowo Konferencja była włączona w Program obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Wydarzenie miało na celu propagowanie wiedzy wśród młodzieży uczącej się/studiującej w Lublinie na temat znaków jakości żywności. Gości i wszystkich uczestników Konferencji powitały prof. dr hab. Jolanta Król oraz dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni, a uroczystego otwarcia Konferencji dokonał JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof. dr hab. Brygida Ślaska. Głos zabrali również przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin: Robert Żyśko — zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości oraz Agnieszka Parol-Górna — Koordynator Programu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Wydarzenie obejmowało część wykładową oraz warsztatową. W części wykładowej Konferencji zaproszeni prelegenci z Lublina, jak również spoza województwa, wygłosili 8 referatów. W problematykę wystąpień konferencyjnych wprowadziła zebranych dr hab. Monika Kędzierska-Matysek przedstawiając referat na temat zasad znakowania produktów żywnościowych. Dr inż. Agnieszka Jarosińska (Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), zapoznała słuchaczy ze znakami nadzorowanymi przez IJHARS, zwracając szczególną uwagę na europejskie znaki nadawane produktom tradycyjnym i regionalnym (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność), jak również krajowe (Poznaj dobrą żywność, bez GMO, Produkt Polski). Profesor Jerzy Szymona (Prezes Jednostki Certyfikującej Ekogwarancja PTRE sp. z 0.0.) przedstawił zasady rolnictwa ekologicznego i znak Euroliść, a dr hab. Piotr Skałecki, prof. uczelni — znaki jakości mięsa i przetworów mięsnych (PQS, QMP, QAFP).

W dalszej części Konferencji uczestnicy usłyszeli o znaku jakości Q, Jakość Tradycja i Rasy Rodzime. Pani Magdalena Wójcik (Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego) przedstawiła główne założenia Listy Produktów Tradycyjnych.

Po przerwie obiadowej uczestnicy Konferencji wzięli udział w części warsztatowej, podczas której prof. dr hab. Andrzej Junkuszew zapoznał wszystkich z Jagnięciną z Lubelszczyzny, a Piotr Korzan — Dyrektor ds. handlowych oraz logistyki z produktami firmy „POLA” ze Stasina. Ostatnim punktem Konferencji były warsztaty prowadzone przez Filipa Kusyka z Regionalnego Muzeum Cebularza w Lublinie, podczas którego uczniowie i studenci zapoznali się z historią produkcji cebularza oraz wzięli aktywny udział w przygotowywaniu tego produktu. Aktywizującym akcentem Konferencji był konkurs z wiedzy na temat znaków jakości żywności dla uczniów, który przeprowadziły studentki kierunku Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności.

Podczas Konferencji wszyscy uczestnicy mieli możliwość degustacji produktów żywnościowych wyróżnionych znakami jakości z Lubelszczyzny, tj. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bychawie; firmy „POLA” Karol Krzyszczak w Stasinie i Piekarni „Grela” w Mełgwi. OSM Bychawa w swojej ofercie posiada na chwilę obecną aż 6 produktów wyróżnionych znakiem Jakość Tradycja i 4 wpisane na ministerialną listę produktów tradycyjnych. „POLA” Karol Krzyszczak w Stasinie specjalizująca się w piekarnictwie posiada pieczywo wyróżnione aż 6 znakami jakości, w tym Chronione Oznaczenie Geograficzne, Jakość Tradycja t Euro-liść. W czasie Konferencji odbyła się premiera ich nowego produktu — Prozdrowotnego chleba Jana. Zarówno Firma „POLA”, jak również Piekarnia „Grela” w Mełgwi są certyfikowanym producentem cebularza lubelskiego, posiadającego Chronione Oznaczenie Geograficzne.

Celem projektu „Witamy na WSEI — Witamy w Lublinie”, zrealizowanego przez Lubelską Akademię WSEI byla organizacja trzech głównych wydarzeń:

  • „Poznajmy się — Festiwal Kultur WSEI”;
  • konferencji „Zostań w Lublinie — możliwości zatrudnienia”;
  • zwiedzania miasta w ramach wydarzenia „Poznaj Lublin z WSEI – Lublin dla studenta”.

W dniu 20.10.2022 r. odbył się Festiwal Kultur WSEI. Do udziału w wydarzeniu mogli zgłaszać się studenci zarówno krajowi, jak i międzynarodowi z Lubelskiej Akademii WSEI oraz z pozostałych lubelskich uczelni. Ideą tego działania było pokazanie otwartości i zbudowanie relacji pomiędzy członkami lubelskiej społeczności akademickiej, umożliwienie poznania różnorodności kulturowej, nawiązanie nowych znajomości i przedstawienie Lublina jako miejsca, gdzie te właśnie odmienności kulturowe istnieją i stają się częścią życia codziennego całej społeczności lokalnej. Przed rozpoczęciem wydarzenia zaplanowano szereg spotkań organizacyjnych, podczas których studenci m.in. wymieniali się pomysłami na prezentację swoich krajów. Samo wydarzenie przyciągnęło ponad 150 osób, które w trakcie Festiwalu miały okazję doświadczyć różnorodności kulturowej poprzez poznanie tradycyjnych potraw, muzyki ubiorów, gier zabaw czy też tańców. W prezentacji krajów i kultur aktywny udział wzięło 12 grup, w tym 2 grupy studentów krajowych oraz 10 grup studentów obcokrajowców.

Drugim zrealizowanym w dniach 26-27.10.2022 wydarzeniem były wycieczki – wspólne poznawanie miasta w ramach działania „Poznaj Lublin z WSEI – Lublin dla studenta”, Studenci mieli możliwość m.in. odwiedzenia miejsc, które przybliżyły im historię regionu. W planie zwiedzania znalazły się m. in. Muzeum na Majdanku, Wieża Trynitarska, Zamek w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Wystawa „Lubin. Pamięć Miejsca, Lubelska Trasa Podziemna, Dom Sów, Izba Drukarstwa, Piwnica pod Fortuną, czy też inne okoliczne miejsca związane z codziennym funkcjonowaniem w mieście. Wędrówka szlakiem wyznaczonych punktów była nie tylko okazją o poznania Lublina, ale także do pogłębienia integracji studentów zagranicznych ze społecznością akademicką i zacieśnienia więzi z miastem.

Trzecim działaniem była konferencja „Zostań w Lubinie — możliwości zatrudnienia”, która odbyła się w dniu 16.11.2022 roku. Konferencja ta towarzyszyła Lubelskiemu Forum Gospodarczemu, którego misją było wsparcie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Lubelskiego, jego specyfiki oraz szans i możliwości wsparcia procesów rozwojowych. Celem konferencji było przedstawienie perspektyw zatrudnienia dla studentów międzynarodowych w naszym regionie, rozpoczęcia i rozwoju kariery zawodowej w Lubinie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, pracodawcy oraz reprezentanci Akademii. Dyskusja dotyczyła m.in. perspektyw zatrudnienia w Lubinie dla studentów i obcokrajowców, charakterystyki lokalnego rynku pracy, lubelskiego środowiska akademickiego, uchodźców i przedsiębiorczości w Lubinie. Konferencja prowadzona była również w streamingu, umożliwiając tym samym zdalny udział osobom zainteresowanym. W ramach działania przygotowano również film promujący miasto Lubin z napisami w językach polskim, angielskim i ukraińskim.

W ramach projektu Lublin, jego skarby i atrakcje zrealizowano 12 spacerów w języku polskim i ukraińskim z przewodnikiem, w których udział wzięło łącznie 258 osób, z czego 230 uczestników to obcokrajowcy.

W spacerach udział wzięli zarówno studenci lubelskich uczelni, jak i potencjalni kandydaci na studia, którzy w głównej mierze przybyli do Lublina z Ukrainy w skutek rosyjskiej inwazji na ich kraj.

Podczas spacerów poza społecznym, kulturowym i gospodarczym potencjałem Lublina ukazano akademicki potencjał miasta, zachęcając uczestników wydarzenia oraz ich opiekunów do podjęcia studiów w Lublinie.

Źródło fotografii: KReAdukacja.