Projekty II edycji

W ramach II edycji Konkursu zgłoszono 38 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 459 000,00 zł brutto!

Komisja Konkursowa wyłoniła siedem projektów, które doceniła w postaci finansowej na łączną kwotę 57 000,00 zł brutto. Wśród zwycięskich projektów wymienić można inicjatywę Witamy na WSEI – Witamy w Lublinie, która zakłada realizację trzech wydarzeń, mających na celu integrację studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy oraz zapleczem turystycznym miasta – „Getting to know each other – festiwal of different cultures at WSEI”, „Stay in Lublin – Employment perspectives” oraz „Explore Lublin with WSEI”.

Konferencja Poznaj znaki jakości – wyróżniki lubelskiej żywności, zgłoszona przez Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to kolejny z wyłonionych projektów, którego celem jest nie tylko propagowanie wiedzy wśród lubelskiej młodzieży na temat znaków jakości żywności, ale również promocja lokalnego biznesu, związanego z tą dziedziną gospodarki.

Typowo studencką inicjatywą wyłonioną w Konkursie jest projekt Koła Naukowego przy Instytucie Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pn.: I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych: Problemy i Wyzwania Pielęgniarstwa. Jest to przykład działania nakierowanego na budowanie relacji z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, wymianę myśli i doświadczeń oraz zdobycie wiedzy praktycznej poprzez uczestnictwo w warsztatach z zakresu pielęgniarstwa.

Kolejnym z docenionych projektów jest inicjatywa pn.: Lubelski renesans – promocja architektury przez studentów i seniorów, której celem jest popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców miasta na temat renesansu lubelskiego, przy wsparciu lubelskich naukowców, jak również promocja turystyczna regionu poprzez działania integrujące studentów z seniorami.

VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego to zwycięski projekt, którego założeniem jest popularyzacja ideałów dziennikarstwa lokalnego. Wydarzenie składać się będzie z trzech części – konferencji złożonej z prelekcji wyróżnionych dziennikarzy lokalnych, spotkania autorskiego z red. Alojzym L. Gzellą oraz wręczenia nagród AKLAUD 2020.

VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego

14 marca 2022 roku w Auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbyła się VI Gala Akademickiego Lauru Dziennikarskiego. Tegorocznymi laureatkami nagrody zostały red. Katarzyna Michalak oraz red. Mariana Kril.

Uroczystego otwarcia Gali dokonali prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS, dr hab. Beata Piskorska, prof. nadzw., Prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju KUL oraz dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. W swoich przemówieniach zwrócili oni uwagę zebranych gości na wieloletnie tradycje nagrody AKLAUD oraz międzyuczelnianej współpracy, która pozwala nie tylko na nieskrępowany przepływ doświadczeń pomiędzy dziennikarzami, naukowcami a studentami, ale także wspiera rozwój wspólnoty akademickiej Lublina.

Po przybliżeniu historii Gali przez prof. dr hab. Iwonę Hofman, Przewodniczącą Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego, przedstawione zostały sylwetki nominowanych do nagrody. W kategorii głównej były to: red. dr Anna Duda, red. Justyna Kołodziejczyk, red. Katarzyna Michalak, red. prof. dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk oraz red. dr Małgorzata Żurakowska, a w kategorii AKLAUD Młodych: red. Paweł Bik, red. Aneta Dyrla i red. Mariana Kril.

Decyzją władz Kapituły tegoroczne statuetki AKLAUD powędrowały do rąk red. Katarzyny Michalak – za odkrywanie świata radia oraz udowadnianie, że prawda i emocje nie potrzebują obrazów, oraz red. Mariany Kril – za łączenie radiowej pasji z działalnością na rzecz międzykulturowego dialogu. Obie laureatki w swoich prelekcjach przedstawiły własne definicje dziennikarstwa oraz związanej z nim misji. Redaktor Michalak odniosła się do trudnej relacji mistrza i ucznia, podkreślając znaczenie cierpliwości, empatii i gotowości do poświęceń. Z kolei red. Kril we wzruszającym wystąpieniu udowodniła, że pasja i wiara, że po drugiej stronie odbiornika słucha nas ktoś bliski, kto widzi świat podobnie do nas, to ogromna nagroda, która pozwala przezwyciężać największe przeciwności losu. Część prelekcyjną zamknął prof. dr hab. Karol Klauza, członek założyciel nagrody AKLAUD, który zwrócił uwagę zebranych na aspekt etyczny pracy dziennikarza, którego znaczenie wzrasta zwłaszcza w sytuacjach niepokojących nas konfliktów.

Galę zamknęło spotkanie autorskie z red. Alozym Leszkiem Gzellą, pierwszym laureatem nagrody AKLAUD. Prof. dr hab. Iwona Hofman oraz p. Ewa Hadrian, mając na uwadze tytuł ostatniej książki gościa – „Tylko krzywe zwierciadła. Wybór felietonów z lat 2006-2020”, próbowały ustalić wspólnie z Redaktorem cechy dobrego felietonu oraz jego znaczenie informacyjne, społeczne i kulturalne. W trakcie rozmowy nie zabrakło barwnych wspomnień z pierwszych lat działalności „Kuriera Lubelskiego”, jak i opowieści o pasjach zaproszonego gościa.

VI Gala AKLAUD była realizowana przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach programu „Lublin Akademicki”.

***

Gale Akademickiego Lauru Dziennikarskiego odbywają się nieprzerwanie od 2014 r. Ich głównym celem jest promocja lokalnego dziennikarstwa, a także podkreślenie znaczenia przestrzegania wysokich standardów zawodowych związanych z pracą we współczesnych mediach. Nagroda AKLAUD jest wręczana w dwóch kategoriach: AKLAUD oraz AKLAUD Młodych. Laureatami przyznawanych w ramach Gal nagród zostali wcześniej: red. Alojzy Leszek Gzella, red. Maria Brzezińska, red. Piotr Zdanowicz, red. Małgorzata Sawicka, red. Marek Skowronek, red. dr Bogusław Wróblewski, red. dr Marcin Sanakiewicz, red. dr Ewa Bulisz, red. Martyna Podolska, red. Mateusz Kasiak oraz  red. Łukasz Kucharski.

Gale AKLAUD są organizowane wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Autorka tekstu: dr Karolina Burno-Kaliszuk

Źródło: umcs.pl

Wśród pozostałych dofinansowanych inicjatyw znalazł się studencki projekt pn.: Podcast Akademicki – jego celem jest stworzenie merytorycznej treści dla studentów oraz społeczności pozaakademickiej, które poszerzą ich wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekonomii i biznesu. Ostatnim zwycięskim projektem jest inicjatywa pn.: Lublin, jego skarby i atrakcje, tj. cykl spacerów z przewodnikiem w języku polskim i angielskim, skierowany do nowoprzybyłych do miasta studentów i naukowców.