Program Lublin Akademicki

Masz pomysł jak wpłynąć na rozwój akademickiego Lublina? Chciałbyś/Chciałabyś zdobyć dodatkowe środki na realizację swojego przedsięwzięcia? Weź udział w kolejnej edycji Konkursu „Lublin Akademicki”, którego celem jest wspieranie potencjału akademickiego miasta i pokaż, jak ważna jest realizacja Twojego pomysłu!

Reprezentujesz uczelnię, wydział, instytut, koło naukowe, a może organizację pozarządową? Jeśli masz w planach realizację szeroko rozumianych inicjatyw na rzecz rozwoju akademickiego Lublina, przedstaw nam swój pomysł w Konkursie!

Nabór wniosków do II edycji Konkursu został przesunięty i potrwa od 1 do 30 listopada 2021 r. Nabór obejmuje inicjatywy, których realizacja zaplanowana została w terminie od 15 lutego do 10 grudnia 2022 r.

Wartość przyznanych środków finansowych w ramach Konkursu może wynieść 20 000,00 zł, 10 000,00 zł, 5 000,00 zł lub 2 000,00 zł (podane kwoty są kwotami brutto). Sam zdecyduj, o jaką wysokość środków aplikujesz!

W Konkursie zgłosić możesz następujące inicjatywy, realizowane na terenie Lublina:

 • konferencje;
 • konkursy akademickie;
 • studenckie i doktoranckie projekty badawcze i naukowe;
 • festiwale, warsztaty i turnieje naukowe;
 • tematyczne oprowadzanie po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców w języku angielskim i polskim;
 • kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów, pracowników uczelni i absolwentów lubelskich uczelni;
 • imprezy integrujące studentów uczelni ze społecznością lokalną.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć:

 • osobiście do sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin: pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Lublin Akademicki”;
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, z dopiskiem: „Lublin Akademicki”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia for-mularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.

Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin informuje, że w związku z rezygnacją trzech Zwycięzców z udziału w Konkursie „Program Wspierania Inicjatyw Akademickich” (ob. „Lublin Akademicki”) – edycja I pilotażowa, a tym samym z realizacji zgłoszonych zwycięskich inicjatyw przy wsparciu Gminy Lublin, Komisja Konkursowa w dniu 2 sierpnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonego posiedzenia, zdecydowała o przyznaniu, w ramach wolnych środków, dodatkowego wsparcia finansowego Zwycięzcom, którym przyznano wsparcie w wysokości niższej niż wnioskowana, w dodatkowej kwocie:

 1. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  Projekt: Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 17 000,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 brutto);
 2. 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
  Projekt: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 3. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej,
  ul. Urocza 3, 20-825 Lublin,
  Projekt: Poszukiwacze Pasji,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 7 200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 4. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin,
  Projekt: 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 5 200,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie;
 5. 1 200,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin,
  ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin,
  Projekt: Nauka łączy pokolenia,
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100 brutto);
 6. 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100 groszy brutto)
  Zwycięzca: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”,
  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
  Projekt: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online;
  łączna suma przyznanego wsparcia finansowego w ramach I edycji Programu: 2 400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100 brutto), przyznana wysokość wsparcia rzeczowego nie ulega zmianie.

W ramach I edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich (ob. „Lublin Akademicki”), Komisja Konkursowa w drodze trzech posiedzeń przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 47 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.


W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w dniu 9 lipca 2021 r., Komisja Konkursowa zdecydowała o podziale środków przewidzianych na I edycję Konkursu i przyznaniu wsparcia finansowego i rzeczowego następującym wnioskom, które uplasowały się na szczycie listy rankingowej:

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,
  Projekt: Lubimy Lublin – filmy o Lublinie z lekcjami języka polskiego jako obcego.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy brutto).
 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
  Projekt: VIII Międzynarodowa Konferencja Medyczna w Lublinie.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 8 000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 474,50 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery złote 50/100 groszy brutto).
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej, ul. Urocza 3, 20-825 Lublin.
  Projekt: Poszukiwacze Pasji.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 389,10 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy brutto).
 4. Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
  Projekt: Uroczysty koncert z okazji 100-lecia Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 brutto).
 5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin.
  Projekt: 60-lecie STN UMLUB – Jubileuszowa Gala Kół Naukowych.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 389,10 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100 groszy brutto).
 6. Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin.
  Projekt: Lublin & LUT 2030.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 brutto).
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kultury „CORO.PL”, ul. Przepiórcza 5, 20-382 Lublin.
  Projekt: Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich Uczelni Technicznych.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
 8. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział Lublin, ul. Narutowicza 41/1, 20-016 Lublin.
  Projekt: Nauka łączy pokolenia.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 brutto).
 9. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
  Projekt: Utworzenie wirtualnego spaceru po Lublinie z użyciem platformy ArcGIS Online.
  Przyznane wsparcie finansowe w kwocie: 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 brutto).
  Przyznane wsparcie rzeczowe o łącznej szacowanej wartości: 178,15 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych 15/100 groszy brutto).

W ramach I edycji Konkursu Program Wspierania Inicjatyw Akademickich, Komisja Konkursowa przyznała wsparcie Wnioskodawcom o łącznej wysokości 51 430,85 zł brutto, z czego 1 430,85 zł brutto w postaci wsparcia rzeczowego.

Wnioskodawcy, którym przyznano wsparcie w wysokości niższej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości (Plac Litewski 1, pok. 104 (I piętro), 20-080 Lublin) Oświadczenie o przyjęciu wsparcia w mniejszej kwocie niż wnioskowana, bądź o rezygnacji z udziału w Programie do dnia 30 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia I edycji Konkursu, w tym zakres przyznanego wsparcia oraz wzór wymaganego Oświadczenia dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Pragniemy poinformować, że nabór wniosków do II edycji Programu został przesunięty i rozpocznie się z dniem 1 listopada 2021 r.
II edycja Programu dotyczyć będzie inicjatyw akademickich zaplanowanych w terminie od 15 lutego do 10 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Lublin Akademicki” dostępne są w zakładce „O programie” oraz w Regulaminie Konkursu na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.

Pliki do pobrania:

Program Lublin Akademicki jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin. Celem Programu jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku akademickiego oraz naukowemu, a także promocja osiągnięć wybitnych studentów oraz doktorantów, jak również wspieranie ich w realizacji inicjatyw akademickich.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań związanych z Konkursem:

Katarzyna Bujan
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 15
e-mail: katarzyna.bujan@lublin.eu