Potencjał akademicki miasta

Lublin akademicki w liczbach:

  • blisko 60 tys. studentów
  • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
  • ponad 200 kierunków studiów na uczelniach publicznych i prywatnych
  • ponad 8 000 studentów zagranicznych z ponad 100 krajów
  • ponad 15 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju. Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, docenianym w kraju i za granicą.

Tab. 1. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2021/2022 z podziałem na uczelnie

Uczelnie publiczneOgólna liczba studentów w roku akademickim 2021/2022
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejblisko 17 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIponad 8 tys.
Politechnika Lubelskablisko 8 tys.
Uniwersytet Przyrodniczyponad 7 tys.
Uniwersytet Medycznyblisko 7 tys.
Uczelnie niepubliczne
Lubelska Akademia WSEIblisko 7 tys.
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinieblisko 3 tys.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracjiponad 2 tys.
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanychponad 1 tys.

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych GUS, 2022.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się blisko 60 tys. osób, w tym ponad 8 tys. studentów zagranicznych oraz 500 studentów z programu Erasmus +. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta – w roku akademickim 2019/2020 odsetek studentów zagranicznych wyniósł ponad 11%, zaś w w roku akademickim 2021/2022 – 13,8%.

Tab. 2. Stopień umiędzynarodowienia lubelskich uczelni w latach 2010/11-2021/22

Rok akademickiOgółemW tym studenci zagraniczniOdsetek studentów zagranicznych
2021/2259 1358 15413,80%
2020/21 60 3647 30512,10%
2019/2060 3156 70711,12%
2018/1960 9886 35210,42%
2017/1862 9776 2729,96%
2016/1764 3306 1729,59%
2015/1667 3155 6628,41%
2014/1569 6584 4746,42%
2013/1471 9133 0824,29%
2012/1377 1732 3853,09%
2011/1280 8391 7642,18%
2010/1184 2211 4321,70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS, 2022

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). W Rankingu Szkół Wyższych 2021 organizowanym przez Fundację „Perspektywy” Politechnika Lubelska zajęła 2. pozycję w Polsce w kategorii „Innowacyjność”, zaś Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 8. pozycję w kategorii „Warunki kształcenia” oraz 15. pozycję w kategorii „Umiędzynarodowienie”. W raporcie „Akademickość polskich miast 2020” Lublin zajął 5. miejsce w kraju w zestawieniu ilościowym studentów zagranicznych. W ostatecznym zestawieniu Lublin znalazł się na 5. miejscu wśród 26 polskich ośrodków akademickich ujętych w raporcie po Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Wyprzedził natomiast Łódź, Gdańsk, Katowice i Szczecin. Indeks Akademickości Miast powstał na podstawie kryteriów rankingu „Perspektyw”, które przyporządkowano do siedmiu kategorii. Lublin wyróżnił się przede wszystkim w kategorii „Innowacyjność”, w której otrzymał 67 pkt i zajął 5. miejsce. Wysoko uplasował się również w kategorii „Potencjał naukowy” (4. miejsce), „Efektywność naukowa” (5. miejsce) czy „Warunki kształcenia” (6. miejsce). W 2021 r. Politechnika Lubelska otrzymała, drugi rok z rzędu, nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w kategorii Engineering and Technologies. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, które prowadząc swoje najnowsze badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie, zarówno pod względem jakości badań, jak i ich umiędzynarodowienia. Ocenie poddano następujące wskaźniki: wzrost liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań we wskazanej dziedzinie.

Lubelskie uczelnie

  • Publiczne:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniehttps://www.umcs.pl/
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIhttps://www.kul.pl/
Politechnika Lubelskahttp://www.pollub.pl/
Uniwersytet Przyrodniczyhttps://www.up.lublin.pl/
Uniwersytet Medycznyhttps://www.umlub.pl/
  • Niepubliczne:
Lubelska Akademia WSEIhttps://www.wsei.lublin.pl/
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lubliniehttps://wssp.edu.pl/
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lubliniehttps://wspa.pl/
Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanychhttps://www.wsns.lublin.pl/

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Politechnika Lubelska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Lubelska Akademia WSEI

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie – Akademia Nauk Stosowanych

Atuty lubelskich uczelni

Popularne grupy kierunków studiów

Wymiana studencka

Języki obce

Studia doktoranckie

Studia podyplomowe

Potencjał kadrowy

Nauka i biznes

Instytuty i placówki naukowe

Akademickość w liczbach