Potencjał akademicki miasta

Lublin akademicki w liczbach:

 • blisko 65 tys. studentów
 • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
 • ponad 200 kierunków studiów na uczelniach publicznych i prywatnych
 • ponad 8 000 studentów zagranicznych z ponad 100 krajów
 • ponad 17 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju. Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, docenianym w kraju i za granicą.

Tab. 1. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2021/2022 z podziałem na uczelnie

Uczelnie publiczneOgólna liczba studentów w roku akademickim 2021/2022
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejponad 17 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIblisko 10 tys.
Politechnika Lubelskablisko 8 tys.
Uniwersytet Przyrodniczyponad 7 tys.
Uniwersytet Medycznyblisko 7 tys.
Uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacjiblisko 7 tys.
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinieblisko 7 tys.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracjiponad 2 tys.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznychblisko 1 tys.

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych przekazanych przez lubelskie uczelnie – luty 2022 r.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się blisko 65 tys. osób, w tym ponad 8 tys. studentów zagranicznych oraz 500 studentów z programu Erasmus +. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na zbliżonym poziomie, odnotowując wzrost w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta – w roku akademickim 2019/2020 odsetek studentów zagranicznych wyniósł ponad 11%, zaś w w roku akademickim 2021/2022 – 12,76%.

Tab. 2. Stopień umiędzynarodowienia lubelskich uczelni w latach 2010/11-2021/22

Rok akademickiOgółemW tym studenci zagraniczniOdsetek studentów zagranicznych
2021/2264 9778 28912,76%
2020/21 60 7227 28912,00%
2019/2060 3156 70711,12%
2018/1960 9886 35210,42%
2017/1862 9776 2729,96%
2016/1764 3306 1729,59%
2015/1667 3155 6628,41%
2014/1569 6584 4746,42%
2013/1471 9133 0824,29%
2012/1377 1732 3853,09%
2011/1280 8391 7642,18%
2010/1184 2211 4321,70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS, 2020 oraz informacji przekazanych przez lubelskie uczelnie, luty 2022.

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). W Rankingu Szkół Wyższych 2021 organizowanym przez Fundację „Perspektywy” Politechnika Lubelska zajęła 2. pozycję w Polsce w kategorii „Innowacyjność”, zaś Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 8. pozycję w kategorii „Warunki kształcenia” oraz 15. pozycję w kategorii „Umiędzynarodowienie”. W raporcie „Akademickość polskich miast 2020” Lublin zajął 5. miejsce w kraju w zestawieniu ilościowym studentów zagranicznych. W ostatecznym zestawieniu Lublin znalazł się na 5. miejscu wśród 26 polskich ośrodków akademickich ujętych w raporcie po Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Wyprzedził natomiast Łódź, Gdańsk, Katowice i Szczecin. Indeks Akademickości Miast powstał na podstawie kryteriów rankingu „Perspektyw”, które przyporządkowano do siedmiu kategorii. Lublin wyróżnił się przede wszystkim w kategorii „Innowacyjność”, w której otrzymał 67 pkt i zajął 5. miejsce. Wysoko uplasował się również w kategorii „Potencjał naukowy” (4. miejsce), „Efektywność naukowa” (5. miejsce) czy „Warunki kształcenia” (6. miejsce). W 2021 r. Politechnika Lubelska otrzymała, drugi rok z rzędu, nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders Awards w kategorii Engineering and Technologies. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, które prowadząc swoje najnowsze badania wnoszą największy wkład w postrzeganie polskiej nauki na świecie, zarówno pod względem jakości badań, jak i ich umiędzynarodowienia. Ocenie poddano następujące wskaźniki: wzrost liczby publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań we wskazanej dziedzinie.

Atuty lubelskich uczelni

 • wszechstronna i stale rozszerzana oferta dydaktyczno-naukowa (różnorodność kierunków kształcenia: od kierunków technicznych i przyrodniczych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne),
 • wysoko wykwalifikowana i ceniona kadra dydaktyczno-naukowa, charakteryzująca się szczególnym zaangażowaniem w rozwój młodych naukowców i pomoc w promocji ich osiągnięć,
 • możliwość pracy badawczej w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, kierowanych przez ekspertów i we współpracy z cenionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • lokalizacja uczelni w ścisłym centrum miasta oraz w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych (w pobliżu budynku każdej uczelni znajduje się przystanek autobusowy),
 • doskonała infrastruktura badawcza, umożliwiająca zdobywanie wiedzy nie tylko w komfortowych warunkach, ale przede wszystkim przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i aparatury badawczej,
 • mocno rozbudowana, nowoczesna i bogato wyposażona infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz socjalna (w obrębie kampusów uczelnianych oprócz akademików znajdują się, m.in. liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz kluby i puby studenckie),
 • różnorodność wydarzeń i inicjatyw studenckich zarówno o charakterze naukowym, jak i pozanaukowym, organizowanych lub wspieranych przez uczelnie i lokalne władze samorządowe,
 • bogate i stale rosnące zbiory bibliotek.

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów ISCED wśród polskich studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie w roku akademickim 2020/21 to Technika, przemysł, budownictwo (07), Biznes, administracja i prawo (04) ora Nauki humanistyczne i sztuka (02). Z danych wynika, że dodatkowo kierunki z grupy ISCED Zdrowie i opieka społeczna (09) wybrane zostały przez znaczną część studentów, którzy podjęli studia w Lublinie w roku akademickim 2020/21.

Wykres 1. Podział polskich studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie według grup ISCED w poszczególnych latach akademickich.

Źródło: Raport „Analiza napływu studentów do Lublina”, grudzień 2021 r.

W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania zagranicznych kandydatów na studia następującymi grupami kierunków studiów ISCED: Technika, przemysł, budownictwo (07), Biznes, administracja i prawo (04), Nauki humanistyczne i sztuka (02) oraz Technologie teleinformacyjne (06).

Wykres 2. Podział zagranicznych studentów, którzy rozpoczęli studia w Lublinie według grup ISCED w poszczególnych latach akademickich.

Źródło: Raport „Analiza napływu studentów do Lublina”, grudzień 2021 r.

Studenci lubelskich uczelni mają możliwość korzystania z różnych programów wymiany studenckiej (m.in. Erasmus, CEEPUS, współpraca międzyuczelniana), co umożliwia im wyjazd na naukę do takich krajów jak: Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indonezja, Niemcy, Portugalia, Rosja, Słowacja, USA, Węgry, Włochy, Włochy i wiele innych.

Na lubelskich uczelniach obowiązkowa jest nauka jednego lub dwóch języków obcych. W zależności od uczelni studenci mogą wybierać lektoraty spośród bogatej oferty języków obcych, takich jak: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, portugalski, norweski, szwedzki, chiński, ukraiński czy bułgarski, jak też starożytnej greki i łaciny.

Pięć uczelni państwowych prowadzą stacjonarnie i niestacjonarne studia III stopnia. W ofercie lubelskiego ośrodka akademickiego obecnie jest ponad 40 kierunków, z których najpopularniejsze są: nauki humanistyczne, weterynaryjne, medyczne, prawne, techniczne oraz związane z gospodarką, biznesem i sektorem IT.

Lubelskie uczelnie mogą pochwalić się bogatą ofertą kierunków studiów podyplomowych. Popularność tej formy kształcenia ustawicznego nie dziwi. Studia podyplomowe uznaje się za najbardziej elastyczne, z uwagi na stosunkową łatwość dostosowania tematyki do aktualnych potrzeb rynku pracy. Program kształcenia pozwala na zyskanie konkretnych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji.

Lubelscy naukowcy wystawiają najlepszą wizytówkę swoim uczelniom, gdyż ich odkrycia są nie tylko znane, ale co bardziej istotne, rozwijane i pogłębiane przez licznych badaczy pracujących w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie. Są to wybitni przedstawiciele kadry naukowej, posiadający bardzo bogaty, uznany i ceniony dorobek naukowy, ale co równie ważne, bardzo często są także cenionymi nauczycielami akademickimi. W opinii studentów są to osoby życzliwe, o ogromnej wiedzy i wielkim doświadczeniu, stymulujące innych do rozwoju, czym zachęcają również ich do podejmowania nowych wyzwań i starania się o osiągnięcia naukowe.

Różnorodność kierunków kształcenia i szeroki zakres badań we wszystkich dziedzinach nauk, tj. przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, rolniczych i weterynaryjnych, społecznych, humanistycznych i z obszaru sztuki, daje niemal nieograniczone możliwości badawcze. Uczelnie, samodzielnie lub w partnerstwie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, mogą prowadzić badania naukowe, działalność konsultingową i ekspercką, tworzyć różnego rodzaju spółki, zastrzegać wynalazki czy udzielać licencji zainteresowanym firmom.

Zacieśnianie współpracy pomiędzy lubelskimi naukowcami a lokalnymi firmami oraz możliwość zastosowania wyników ich wspólnych badań w produkcji wpływa pozytywnie na poziom innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Lublina oraz warunkuje tempo wzrostu takich obszarów jak biotechnologia, farmacja, technologie informatyczne czy nowoczesne usługi.

 • Publiczne:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniehttps://www.umcs.pl/
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIhttps://www.kul.pl/
Politechnika Lubelskahttp://www.pollub.pl/
Uniwersytet Przyrodniczyhttps://www.up.lublin.pl/
Uniwersytet Medycznyhttps://www.umlub.pl/
 • Niepubliczne:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lubliniehttps://www.wsei.lublin.pl/
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lubliniehttps://wssp.edu.pl/
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lubliniehttps://wspa.pl/
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lubliniehttps://www.wsns.lublin.pl/

Potencjał naukowo-badawczy Miasta Lublin tworzą nie tylko uczelnie wyższe, ale również instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorstwa. Do najważniejszych podmiotów prowadzących działalność B+R na terenie Miasta Lublin, poza uczelniami wyższymi, zalicza się:

Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie https://www.pan-ol.lublin.pl/pl/
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie https://www.ipan.lublin.pl/
Lubelskie Towarzystwo Naukowehttp://www.ltn.pollub.pl/
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lubliniehttps://lublin.ipn.gov.pl/
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lubliniehttp://www.imw.lublin.pl/index.php/pl/
Towarzystwo Naukowe KULhttps://tnkul.pl/
Instytut Europy Środkowejhttps://ies.lublin.pl/
Lubelski Park Naukowo-Technicznyhttps://lpnt.pl/