Potencjał akademicki miasta

Lublin akademicki w liczbach:

 • ponad 60 tys. studentów (ok. 18% mieszkańców miasta)
 • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne
 • ponad 200 kierunków studiówna uczelniach publicznych i prywatnych
 • ponad 6 700 studentów zagranicznych z ponad 100 krajów
 • blisko 15 tys. absolwentów każdego roku.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju. Działa tu 5 uczelni publicznych i 4 uczelnie niepubliczne, które wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, docenianym w kraju i za granicą.

Tab. 1. Ogólna liczba studentów w roku akademickim 2019/2020 z podziałem na uczelnie

Uczelnie publiczneOgólna liczba studentów w roku akademickim 2019/2020
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejponad 19 tys.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIblisko 9 tys.
Politechnika Lubelskablisko 8 tys.
Uniwersytet Przyrodniczyponad 7 tys.
Uniwersytet Medycznyponad 7 tys.
Uczelnie niepubliczne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacjiponad 6 tys.
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinieponad 1,8 tys.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracjiponad 1,8 tys.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznychokoło 700

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Lublinie na dzień 31 XII 2019 – „Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2019/2020”.

Studenci chętnie wybierają Lublin z uwagi na komfort życia oraz na wysoki poziom kształcenia. Uczelnie, obok bogatej oferty edukacyjnej, corocznie rozszerzanej o nowe kierunki, rozbudowują oraz modernizują swoją infrastrukturę i zaplecze badawcze, wspierają aktywność naukową i pozanaukową studentów oraz podejmują działania skierowane do absolwentów. Łącznie na wszystkich uczelniach kształci się ponad 60 tys. osób, w tym ponad 6,7 tys. studentów zagranicznych oraz 500 studentów z programu Erasmus +. Mimo ogólnokrajowego trendu do spadku liczby studentów, związanego m.in. z niżem demograficznym w kraju, liczba osób studiujących w Lublinie utrzymuje się na tym samym poziomie, odnotowując niewielki spadek w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego, zaś liczba studentów zagranicznych stale wzrasta – w roku akademickim 2019/2020 odsetek studentów zagranicznych wyniósł ponad 11%.

Tab. 2. Stopień umiędzynarodowienia lubelskich uczelni w latach 2010/11-2019/20

Rok akademickiOgółemW tym studenci zagraniczniOdsetek studentów zagranicznych
2019/2060 3156 70711,12%
2018/1960 9886 35210,42%
2017/1862 9776 2729,96%
2016/1764 3306 1729,59%
2015/1667 3155 6628,41%
2014/1569 6584 4746,42%
2013/1471 9133 0824,29%
2012/1377 1732 3853,09%
2011/1280 8391 7642,18%
2010/1184 2211 4321,70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS, 2020.

O ugruntowanej pozycji lubelskich uczelni w środowisku naukowym świadczy ich obecność oraz bardzo dobre lokaty w rankingach krajowych, jak też międzynarodowych (np. Webometrics Ranking of World Universities). W Rankingu Szkół Wyższych 2020 organizowanym przez Fundację „Perspektywy” lubelskie uczelnie uplasowały się na następujących pozycjach: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (15), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (45), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (34 ex aequo), Politechnika Lubelska (31), Uniwersytet Przyrodniczy (34 ex aequo). Przy czym według kategorii innowacyjności, Politechnika Lubelska znalazła się na pierwszym miejscu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie zajął 9. pozycję w kategorii „umiędzynarodowienie”, zaś Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zajął 13. miejsce w kategorii „efektywność naukowa”.

Atuty lubelskich uczelni

 • wszechstronna i stale rozszerzana oferta dydaktyczno-naukowa (różnorodność kierunków kształcenia: od kierunków technicznych i przyrodniczych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne),
 • wysoko wykwalifikowana i ceniona kadra dydaktyczno-naukowa, charakteryzująca się szczególnym zaangażowaniem w rozwój młodych naukowców i pomoc w promocji ich osiągnięć,
 • możliwość pracy badawczej w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, kierowanych przez ekspertów i we współpracy z cenionymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • lokalizacja uczelni w ścisłym centrum miasta oraz w obrębie głównych szlaków komunikacyjnych (w pobliżu budynku każdej uczelni znajduje się przystanek autobusowy),
 • doskonała infrastruktura badawcza, umożliwiająca zdobywanie wiedzy nie tylko w komfortowych warunkach, ale przede wszystkim przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i aparatury badawczej,
 • mocno rozbudowana, nowoczesna i bogato wyposażona infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz socjalna (w obrębie kampusów uczelnianych oprócz akademików znajdują się, m.in. liczne punkty gastronomiczne, handlowe i usługowe oraz kluby i puby studenckie),
 • różnorodność wydarzeń i inicjatyw studenckich zarówno o charakterze naukowym, jak i pozanaukowym, organizowanych lub wspieranych przez uczelnie i lokalne władze samorządowe,
 • bogate i stale rosnące zbiory bibliotek.

Najbardziej popularne grupy kierunków studiów w Lublinie to kierunki prawne, inżynieryjno-techniczne oraz ekonomiczno-gospodarcze. Z danych wynika, że dodatkowo kierunki medyczne oraz nauk o zdrowiu stanowią znaczną cześć kierunków wybieranych przez lubelskich studentów.

Tab. 3. Najbardziej popularne grupy kierunków studiów na lubelskich uczelniach

Wybrane najbardziej oblegane grupy kierunków studiówLiczba studentów ogółemW tym studenci zagraniczni
Turystyka i rekreacja (w tym turystyka kulturowa i historyczna)1095520
Budownictwo104352
Weterynaria101017
Fizjoterapia1229133
Filologia (w tym angielska, germańska, klasyczna, niderlandzka, polska, romańska, słowiańska)1368104
Ekonomia1540253
Administracja, Administracja publiczna166663
Finanse i rachunkowość191551
Transport, Logistyka2260268
Psychologia2303108
Zarządzanie2731479
Pedagogika233620
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo narodowe258940
Kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny38841335
Pielęgniarstwo2832260
Informatyka, Geoinformatyka3458551
Prawo (w tym kanoniczne, UE, k. prawno-administracyjny, -biznesowy, -menadżerski)4083119

Źródło: Opracowanie własne Urzędu Miasta Lublin na podstawie danych zebranych od uczelni, 2020 r.

Studenci lubelskich uczelni mają możliwość korzystania z różnych programów wymiany studenckiej (m.in. Erasmus, CEEPUS, współpraca międzyuczelniana), co umożliwia im wyjazd na naukę do takich krajów jak: Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indonezja, Niemcy, Portugalia, Rosja, Słowacja, USA, Węgry, Włochy, Włochy i wiele innych.

Na lubelskich uczelniach obowiązkowa jest nauka jednego lub dwóch języków obcych. W zależności od uczelni studenci mogą wybierać lektoraty spośród bogatej oferty języków obcych, takich jak: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, portugalski, norweski, szwedzki, chiński, ukraiński czy bułgarski, jak też starożytnej greki i łaciny.

Pięć uczelni państwowych prowadzą stacjonarnie i niestacjonarne studia III stopnia. W ofercie lubelskiego ośrodka akademickiego obecnie jest ponad 40 kierunków, z których najpopularniejsze są: nauki humanistyczne, weterynaryjne, medyczne, prawne, techniczne oraz związane z gospodarką, biznesem i sektorem IT.

Lubelskie uczelnie mogą pochwalić się bogatą ofertą kierunków studiów podyplomowych. Popularność tej formy kształcenia ustawicznego nie dziwi. Studia podyplomowe uznaje się za najbardziej elastyczne, z uwagi na stosunkową łatwość dostosowania tematyki do aktualnych potrzeb rynku pracy. Program kształcenia pozwala na zyskanie konkretnych umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji.

Lubelscy naukowcy wystawiają najlepszą wizytówkę swoim uczelniom, gdyż ich odkrycia są nie tylko znane, ale co bardziej istotne, rozwijane i pogłębiane przez licznych badaczy pracujących w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie. Są to wybitni przedstawiciele kadry naukowej, posiadający bardzo bogaty, uznany i ceniony dorobek naukowy, ale co równie ważne, bardzo często są także cenionymi nauczycielami akademickimi. W opinii studentów są to osoby życzliwe, o ogromnej wiedzy i wielkim doświadczeniu, stymulujące innych do rozwoju, czym zachęcają również ich do podejmowania nowych wyzwań i starania się o osiągnięcia naukowe.

Różnorodność kierunków kształcenia i szeroki zakres badań we wszystkich dziedzinach nauk, tj. przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, rolniczych i weterynaryjnych, społecznych, humanistycznych i z obszaru sztuki, daje niemal nieograniczone możliwości badawcze. Uczelnie, samodzielnie lub w partnerstwie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, mogą prowadzić badania naukowe, działalność konsultingową i ekspercką, tworzyć różnego rodzaju spółki, zastrzegać wynalazki czy udzielać licencji zainteresowanym firmom.

Zacieśnianie współpracy pomiędzy lubelskimi naukowcami a lokalnymi firmami oraz możliwość zastosowania wyników ich wspólnych badań w produkcji wpływa pozytywnie na poziom innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Lublina oraz warunkuje tempo wzrostu takich obszarów jak biotechnologia, farmacja, technologie informatyczne czy nowoczesne usługi.

 • Publiczne:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniehttps://www.umcs.pl/
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIhttps://www.kul.pl/
Politechnika Lubelskahttp://www.pollub.pl/
Uniwersytet Przyrodniczyhttps://www.up.lublin.pl/
Uniwersytet Medycznyhttps://www.umlub.pl/
 • Niepubliczne:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lubliniehttps://www.wsei.lublin.pl/
Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lubliniehttps://wssp.edu.pl/
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lubliniehttps://wspa.pl/
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lubliniehttps://www.wsns.lublin.pl/

Potencjał naukowo-badawczy Miasta Lublin tworzą nie tylko uczelnie wyższe, ale również instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorstwa. Do najważniejszych podmiotów prowadzących działalność B+R na terenie Miasta Lublin, poza uczelniami wyższymi, zalicza się:

Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie https://www.pan-ol.lublin.pl/pl/
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie https://www.ipan.lublin.pl/
Lubelskie Towarzystwo Naukowehttp://www.ltn.pollub.pl/
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lubliniehttps://lublin.ipn.gov.pl/
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lubliniehttp://www.imw.lublin.pl/index.php/pl/
Towarzystwo Naukowe KULhttps://tnkul.pl/
Instytut Europy Środkowejhttps://ies.lublin.pl/
Lubelski Park Naukowo-Technicznyhttps://lpnt.pl/