Teologiczne Studium Licencjackie

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji

Dziedzina nauki: nauki teologiczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności zaś zniesienie dotychczasowych studiów doktoranckich oraz w trosce o wierność normom Konstytucji Apostolskiej „Veritatis gaudium” Papieża Franciszka, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uruchomił Teologiczne Studium Licencjackie. Jest ono formą studiów przygotowujących do zdobycia stopnia akademickiego licencjatu kościelnego, koniecznego do uzyskania doktoratu z nauk teologicznych. Studia licencjackie będą zwieńczone egzaminem i uzyskaniem stopnia akademickiego licencjatu kościelnego w określonej specjalizacji (dyscyplinie teologicznej).

Teologiczne Studium Licencjackie:

 • będzie miało formę stacjonarną,
 • dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników będzie bezpłatne,
 • będzie trwało dwa lata, czyli cztery semestry,
 • studia biblijne poprzedzone będą rokiem propedeutycznym (języki biblijne).

Specjalizacje

Licencjat kościelny (kanoniczny) – stopień naukowy nadawany na wydziałach teologicznych uczelni katolickich działających na prawie papieskim, będący częścią tzw. rzymskiego systemu stopni naukowych. Licencjat kościelny stoi o szczebel wyżej od magisterium z teologii i posiadanie go jest warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego. Ponadto uprawnia do wykładania teologii, liturgiki, biblistyki czy prawa kanonicznego na katolickiej uczelni wyższej lub seminarium duchownym. Podstawą otrzymania stopnia naukowego licencjata są specjalistyczne studia licencjackie, które kończą się komisyjnym egzaminem z danej dyscypliny teologicznej.

W ramach Teologicznego Studium Licencjackiego dostępne są następujące specjalizacje:

 • Duszpasterstwo rodzin
 • Ekumenizm
 • Historia Kościoła i patrologia
 • Katechetyka
 • Liturgika i homiletyka
 • Nauki biblijne
  • Kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych dla kandydatów na specjalizację Nauki biblijne
 • Teologia dogmatyczna
 • Teologia duchowości
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna
 • Teologia praktyczna

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/teologiczne_studium_licencjackie/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl