Socjologia

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Socjologia to nauka stanowiąca uniwersalną podstawę, dająca możliwość rozwoju w wielu specjalnościach. Dzięki poznaniu społecznych reguł, które łączą i dzielą ludzi, pozwala zrozumieć sposób postępowania jednostek uwikłanych w międzyludzkie relacje. Studenci socjologii WSPA  zdobędą wiedzę jak skutecznie analizować wykorzystując różne metody badawcze. Jednocześnie rozwijając wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze wybranej specjalności zostaną przygotowani do pracy w wybranym zawodzie. W programie studiów na kierunku Socjologia przewidziano dużą liczbę zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, realizowanych zarówno na terenie uczelni jak i w terenie, prowadzonych z praktykami, które skutecznie przygotują przyszłego absolwenta kierunku do pracy w zawodzie.

Kończąc socjologię na WSPA absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy, gdyż potrafi zastosować bogatą wiedzę teoretyczną w praktyce oraz wykorzystywać nowoczesne technologie teleinformatyczne w pracy zawodowej i życiu codziennym. Jest kreatywny, innowacyjny i nastawiony na dalszy rozwój osobisty i zawodowy.

Przygotujemy Cię do pracy w:

  • działach marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi,
  • ośrodkach badania opinii społecznej,
  • uczelniach i instytutach naukowych,
  • instytucjach doradczych i szkoleniowych,
  • agencjach PR oraz reklamowych,
  • środkach masowego przekazu,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • placówkach kulturalnych,
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • szkołach, po ukończeniu studium pedagogicznego.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada podstawową wiedzę z zakresu socjologii i dyscyplin pokrewnych, takich jak nauki o polityce, mediach, komunikacji społecznej i zarządzaniu. Jest świadomy społecznego kontekstu działań ludzkich, natury procesów społecznych, społecznego zróżnicowania i kulturowej różnorodności współczesnych społeczeństw. Potrafi zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia prostych badań i analiz socjologicznych z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Wykazuje zainteresowanie problematyką społeczną oraz poczucie odpowiedzialności. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych na stanowiskach wymagających podstawowej wiedzy o procesach społecznych, a także ogólnych kompetencji, niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz posiada umiejętności doskonalenia swoich umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod. Absolwent jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu socjologii i wybranych dyscyplin pokrewnych. Jest ona oparta nie tylko na pogłębionej znajomości pojęć i koncepcji socjologicznych, które umożliwiają samodzielne badanie i krytyczną interpretację zjawisk, struktur i procesów społecznych, ale również budowaniu więzi społecznych i biznesowych z podmiotami znajdującymi się wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Studia na kierunku Socjologia mają charakter wysoce praktyczny, obejmują przygotowanie licznych projektów o charakterze rynkowym i marketingowym. Elementem dodatkowo wzmacniającym praktyczny charakter studiów jest możliwość nabywania wiedzy i umiejętności od praktyków, bezpośrednio w środowisku pracy w ramach praktyk zawodowych. Istotnym elementem studiów, jest przygotowanie absolwenta do samodzielnej realizacji badań społecznych, tj. doboru próby badawczej, adekwatnych metod i technik badań jakościowych i ilościowych, projektowania narzędzia badawczego, kodowania i interpretacji uzyskanych wyników. Przestrzega zasad etyki zawodowej. Posiada umiejętności pracy zespołowej, a także podejmowania odpowiedzialnych ról. Skutecznie komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami reprezentującymi różny poziom specjalistycznego przygotowania. Wykazuje wrażliwość etyczną, refleksyjność oraz postawę prospołeczną.

Pliki do pobrania:
Socjologia – Program studiów- nabór 2018-2019

Specjalności:
Polityka i badania społeczne.
Wybierając specjalność Polityka i badania społeczne zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania politykami publicznymi, diagnozy problemów społecznych, metod badawczych, zarządzania projektami oraz rozwiązywania problemów społecznych nurtujących współczesny świat, takich jak m.in. konieczność przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zostaniesz przygotowany do samodzielnego opracowywania rozwiązań teoretycznych i ich zastosowania w praktyce na poziomie terytorialnym i organizacyjnym. Wiedza, którą zdobędziesz może być wykorzystana w życiu publicznym przede wszystkim w pracy w jednostkach zajmujących się kwestiami społecznymi na szczeblu lokalnym, w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz ośrodkach badania opinii społecznej czy firmach badawczych. Program studiów stanowi odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników potrafiących inicjować i podejmować działalność na rzecz integracji i aktywizacji środowiska lokalnego, promuje postawę przedsiębiorczości i wspiera budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Marketing, reklama i nowe media– to specjalność, która umożliwi Ci zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu marketingu oraz nowoczesnych narzędzi promocji, w tym w szczególności reklamy (prasowej, radiowej i telewizyjnej). Wykwalifikowany zespół dydaktyków- praktyków przygotuje Cię do pracy w marketingu (od profesjonalnego zarządzania relacjami z klientem poprzez opracowywanie raportów i analiz koniecznych do wyznaczenia strategii, aż po skuteczną autoprezentację oraz zarządzanie wizerunkiem). Studia w WSPA pozwolą Ci zdobyć unikalne kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Wybierając specjalność Marketing, reklama i nowe media zdobędziesz wiedzę merytoryczną i praktyczną m.in. z zakresu: marketingu, brandingu, zarządzania relacjami z klientem, reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, nowych mediów, etyki i psychologii reklamy.

Doradztwo zawodowe i personalne ma na celu przygotowanie do udzielania profesjonalnego wsparcia w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej, wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności na rynku pracy, projektowania i wdrażania programów doradztwa zawodowego w zależności od potrzeb odbiorców. Zadaniem tej specjalności jest przede wszystkim przygotowanie kompetentnych zasobów kadrowych do pracy w instytucjach rynku pracy, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych. Alternatywnym sposobem na rozpoczęcie swojej obecności na rynku pracy będzie otwarcie własnej działalności gospodarczej związanej z prowadzenia prywatnej praktyki doradczej, głównie w charakterze indywidualnych porad zawodowych.

DLA STUDENTA

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl