Gospodarka przestrzenna

Uczelnia: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Wydział: Wydział Nauk Technicznych

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego oraz przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, technicznej, urbanistycznej niezbędnej do kształtowania przestrzeni zurbanizowanej, ochrony jej wartości oraz rewitalizacji przestrzeni zdegradowanych zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, a także zasadami rozwoju zrównoważonego.

Przygotujemy Cię do pracy w:

  • biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych,
  • zespołach przygotowujących projekty studiów i plany zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
  • wydziałach planowania urzędów administracji samorządowej i rządowej,
  • agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, agencjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
  • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  • bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami,
  • firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu,
  • spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności REWITALIZACJA otrzymuje dyplom inżyniera i jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami związanymi z rewitalizacją, jest profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji, operatora programu lub projektu rewitalizacyjnego zarówno na obszarze kraju, UE jak i poza nią. Posiada  umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności WYCENA NIERUCHOMOŚCI otrzymuje dyplom inżyniera i dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie wyceny nieruchomości. 

Czesne
Studia stacjonarne
Przy płatności miesięcznej: 360 zł
Przy płatności semestralnej: 1 950 zł
Przy płatności rocznej: 3 900 zł

Studia niestacjonarne:
Przy płatności miesięcznej: 375 zł
Przy płatności semestralnej: 2 050 zł
Przy płatności rocznej: 4 100 zł

Specjalności
Wycena nieruchomości. Absolwent kończący specjalność Wycena Nieruchomości zaliczył cykl wykładów i ćwiczeń z czterech bloków tematycznych: – podstawy wiedzy w zakresie prawa; – podstawy wiedzy ekonomicznej; – podstawy wiedzy technicznej; – rzeczoznawstwo majątkowe. Dodatkowo z zagadnień uzupełniających i umiejętności interdyscyplinarnych. Szczegółowy wykaz tematyki programowej dla studentów w zakresie wyceny nieruchomości zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. Absolwent studiów inżynierskich otrzymuje dyplom i dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. POWODUJE TO SKRÓCENIE CZASU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH O 1 ROK. Duża ilość zajęć, a szczególnie ćwiczeń prowadzonych przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę gwarantuje wyposażenie absolwentów w zasób wiedzy zapewniający bezproblemowe odbycie praktyk zawodowych i w efekcie zdobywanie uprawnień zawodowych. Podkreślić należy, że osoby z tytułem rzeczoznawcy majątkowego mają uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu wycen nieruchomości, z możliwością zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Mogą też podejmować prace w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz urzędach i przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę nieruchomościami.

Rewitalizacja. Absolwent po cyklu zajęć Rewitalizacja potrafi dokonać waloryzacji przestrzeni wykazujących wartości historyczne, architektoniczne, kulturowe i przyrodnicze oraz zaproponować sposoby ich ochrony i adaptacji. Jest przygotowany do pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno – prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych oraz w zakresie współpracy regionalnej; zarządzania przestrzenią zdegradowaną. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Potrafi samodzielnie wykonywać koncepcje i projekty rekultywacji oraz programy rewitalizacji wraz z ich programem finansowania. Posiada szerokie umiejętności z zakresu metod i działań w procesach rewitalizacji. Potrafi przeprowadzić diagnozowanie i wyjaśnianie problemów społecznych i zachowań ludzi występujących w społecznościach lokalnych i regionalnych, w miastach i wsiach, w rodzinach, w instytucjach gospodarki, instytucjach politycznych, w relacjach między polityką a innymi sferami życia społecznego; opis i wyjaśnienie zmian społecznych i kulturowych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, globalnej. Absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do: tworzenia programów rewitalizacji społecznej, tworzenia programów i prowadzenia konsultacji społecznych; inicjowania oddolnych działań partycypacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych oraz skutecznego komunikowania się (dzięki możliwości wykorzystania w praktyce technik negocjacyjnych czy mediacyjnych). Potrafi zarządzać kompleksowym procesem rewitalizacji, dostosowując daną realizację do nowych funkcji i do odmiennych uwarunkowań państw, w których realizuje przedsięwzięcie. Charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą konieczną dla tworzenia koncepcji rewitalizacji. Absolwenci studiów są wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe kierowanie działaniami związanymi z rewitalizacją, będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia funkcji managera ds. rewitalizacji lub operatora programu/projektu rewitalizacyjnego zarówno na obszarze UE jak i poza nią. Posiadają umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy w interdyscyplinarnym zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi.

Pliki do pobrania:

Gospodarka przestrzenna – Programu studiów – nabór 2018-2019

Wyższa Szkoła Przędsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl