Socjologia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Filozofii i Socjologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Socjologia to kierunek studiów, na którym największy nacisk kładziony jest na poznanie i zrozumienie społeczeństwa, w którym żyjemy. Hasło, które towarzyszy naszym studentom każdego dnia, to PRZYJEMNOŚĆ POZNAWANIA.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Projekty badawcze, Procedury badań ewaluacyjnych i jakościowych, Sfera publiczna, Globalne procesy społeczne, Modele kultury

Studenci uczą się podejmować i kierować przedsięwzięciami badawczymi, a nabyta wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów pozwalają im na samodzielne prowadzenie procesu badawczego. Dzięki studiom II stopnia rozumieją zależności zachodzące pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach. Potrafią również integrować wiedzę teoretyczną z odniesieniami praktycznymi.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/socjologia,805.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Każdy student wybiera 4 spośród 10 modułów:

 1. Więzi społeczne we współczesnym świecie
 2. Przemiany kulturowe w zglobalizowanym świecie
 3. Społeczeństwo medialne
 4. Praca – kariera – zmiana
 5. Gospodarka i społeczeństwo
 6. Socjologia życia publicznego
 7. Socjologia zdrowia
 8. Rodzina i społeczeństwo
 9. Migracje
 10. Socjologia zmian społecznych

Wybór modułów odbywa się w I semestrze studiów. Student dobiera moduły w zależności od swoich zainteresowań naukowych. Każdy moduł składa się z trzech przedmiotów.

Sylwetka absolwenta

 • Posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnego dorobku socjologii oraz jej relacji do innych nauk
 • Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wybranych instytucji społecznych, struktur, systemów i procesów społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych), oraz człowieka, jako podmiotu życia społecznego
 • Posiada zaawansowaną wiedzę na temat zasad projektowania i realizacji badań społecznych
 • Zna zaawansowane metody analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych
 • Dokonuje prawidłowej interpretacji oraz potrafi wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne w dziedzinie kultury, polityki, gospodarki, zdrowia, a także relacje między zjawiskami społecznymi
 • Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i analizy konkretnych zjawisk oraz procesów społecznych (kulturowych, politycznych, gospodarczych, zdrowotnych), ich przyczyn i skutków oraz potrafi formułować własne opinie i je uzasadniać
 • Posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania procesów i zjawisk społecznych ( kulturowych, politycznych i gospodarczych), przewidywania ich konsekwencji oraz stawiania hipotez badawczych i weryfikowania ich
 • Przeprowadza zaawansowane analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, projektuje i realizuje badania o charakterze ilościowym i jakościowym, stosuje zróżnicowane techniki gromadzenia danych
 • Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych oraz organizacjach non profit
 • Posiada umiejętność pracy w projektach badawczych
 • Posiada umiejętność animowania lokalnych zasobów społecznych oraz pozyskiwania informacji o instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych
 • Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • Jest przygotowany do planowania i realizacji projektów społecznych
 • Jest otwarty na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Możlwości zatrudnienia

 • Ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą
 • W administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
 • W korporacjach biznesowych i medialnych
 • Firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
 • W dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym
 • W instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://socjologia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/socjologia.umcs

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl