Rusycystyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia drugiego stopnia na kierunku „Rusycystyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, korelujacymi przygotowanie teoretyczne absolwenta z zawodowym. Studia łączą w sobie za-gadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury rosyjskiej, najnowszych teorii lingwistycz-nych / glottodydaktycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy języ-kowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy nau-kowo-badawczej / doskonalenia zawodowego. 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty obowiązkowe z zakresu wiedzy o języku, literaturze rosyjskiej, wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej, w toku realizacji których szczególny nacisk kładziony jest na ich interkulturowy wymiar, wiedzy o dyscyplinach filolo-gicznych. Przedmioty w bloku przedmiotów specjalnościowych i wybieralnych, pogłębiają wiedzę absolwenta, oraz wyposażają w umiejętności i kompetencje zawodowe niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://usos. umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. specjalność „tłumaczeniowa” wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbęd-ne do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpra-cujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność pro-wadzenia korespondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków spe-cjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych.

Sylwetka absolwenta

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego (poziom biegłości C2 ESOKJ) oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym (m.in. z takich dzie-dzin jak ekonomia, prawo, medycyna lub glottodydaktyka) niezbędnym do funkcjono-wania zawodowego;
 • posługuje się językiem zachodnioeuropejskim (poziom biegłości B2+ ESOKJ);
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie ję-zykoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa i kulturoznawstwa, etnolingwistyki, socjolingwistyki, psycholingwistyki i glottodydaktyki;
 • ma pogłębione umiejętności badawcze w tych dyscyplinach, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;
 • ma wiedzę niezbędną do kompleksowej realizacji zadań zawodowych, samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych za-dań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań;
 • zna szeroki zakres współczesnych zjawisk kulturowych;
 • posiada wiedzę i umiejętności na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej i potrafi ją zastosować w sytuacjach profesjonalnych.

Możliwości zatrudnienia

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, świadczących usługi biznesowe, gdzie zachodzi konieczność prowadzenia kore-spondencji, negocjacji w języku obcym z wykorzystaniem języków specjalistycznych oraz pogłębionej znajomości kultury i realiów polityczno-gospodarczych;
 • analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów rosyjskiego obszaru językowego;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu;
 • doradcy w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów Rosji, ta-kich jak biura tłumaczeń, instytucje międzynarodowe, urzędy celne, biura turystyczne;
 • w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Rosją i innymi krajami rosyjskiego obszaru językowego.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiań-skiej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i pro-gramy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/ifs.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl