Psychologia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

Psychologia jest kierunkiem studiów realizowanych w ramach jednolitego, 5-letniego kształcenia, kończącego się obroną pracy magisterskiej. Profil kształcenia ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w Instytucie Psychologii UMCS badaniami naukowymi. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Kończą się nadaniem ich absolwentom tytułu zawodowego „magistra psychologii”. Podstawą do nadania tego tytułu zawodowego jest zaliczenie przewidzianych programem studiów egzaminów (osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia zakładanych w programie kształcenia) oraz przedłożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Psychologia jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest wykształcenie i przygotowanie absolwenta do przyszłej pracy zawodowej a także daje możliwość prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Psychologia Kliniczna i Neuropsychologia – (kierownik specjalności dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska, prof. nadzw.)

Specjalność obejmuje wiele aspektów psychologii stosowanej: problemy kliniczne dzieci i młodzieży, człowieka dorosłego i ludzi starszych; aktualne problemy społeczne, między innymi np. uzależnienia, przemoc w rodzinie; zaburzenia rozwojowe ujawniające się w nauce szkolnej (dysleksja, dyskalkulia) i zachowaniu; problemy psychologiczne osób dotkniętych chorobą somatyczną, przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo, sensorycznie i intelektualnie; wybrane aspekty psychologii sądowej; zaburzenia poznawcze, emocjonalne, osobowości oraz inne konsekwencje uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (zagadnienia z dziedziny neuropsychiatrii i neuropsychologii dotyczące problemów psychologicznych ludzi np. po udarach mózgu, z chorobami otępiennymi, schizofrenią) oraz zagadnienia psychoterapii, rehabilitacji neuropsychologicznej i innych form pomocy psychologicznej.

 1. Specjalność Psychologia Przemysłowa* – (kierownik specjalności dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. nadzw.)

Specjalność odpowiada na potrzeby osób zainteresowanych problematyką psychologii pracy  i organizacji, które łączą swoją przyszłość zawodową z pracą w działach HR, zarządzania zasobami ludzkimi,  prowadzeniem szkoleń, a także tworzeniem gier komputerowych. Tematyka specjalności obejmuje rozwój organizacji, w tym diagnozę problemów organizacyjnych, zarządzanie kulturą organizacji, nowoczesne techniki rekrutacyjne. W ramach specjalności, studenci zdobywają wiedzę niezbędną w tworzeniu wizerunku osobistego i przedsiębiorstwa, a także zapoznają się z możliwościami i procedurami zakładania własnych działalności gospodarczych. Realizowane będą zagadnienia tradycyjnie związane z psychologią przemysłową, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli zarządzanie wiekiem, projektowanie treningów menedżerskich, doradztwo kariery i wspierania rozwoju zawodowego. Propozycją nowatorską, nawiązującą do potrzeb współczesnego rynku pracy jest projektowanie kompetencyjnych gier symulacyjnych.

 1. Psychologia Rodziny – (kierownik specjalności dr hab. Dorota Turska, prof. nadzw.)

Specjalność ma na celu kształcenie profesjonalnie przygotowanych kadr psychologicznych dla wszystkich typów instytucji i placówek terapeutycznych, policji, poradni psychologicznych, szpitali, szkół, sądów rodzinnych, ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych ośrodków, udzielającej szeroko pojętej pomocy rodzinie. Absolwent specjalności posiada wiedzę i kompetencje w zakresie: a) diagnozy rodziny (wykrywania i opisywania prawidłowości i nieprawidłowości funkcjonowania rodziny); b) pomocy psychologicznej rodzinie (realizacja zadań związanych z podejmowaniem działań o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, wykształcenie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i organizacyjnych niezbędnych do nawiązania prawidłowego kontaktu pomocnego z rodziną oraz nawiązania współpracy z instytucjami i organizacjami pomocy rodzinie); c) polityki społecznej państwa i instytucji ją realizujących, występujących jako podmioty w rozwiązywaniu problemów rodziny. Absolwent specjalności Psychologia Rodziny to w założeniu specjalista w zakresie pracy z rodziną – diagnozy jej potrzeb i problemów a także udzielania pomocy w postaci: działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych aż po interwencję kryzysową.

 1. Specjalność Psychologia Społeczna – (kierownik specjalności dr hab. Piotr Brzozowski, prof. nadzw.)

Specjalność przedstawia osiągnięcia teoretyczne, empiryczne i aplikacyjne tej subdyscypliny naukowej. Analizuje mechanizmy oddziaływań społecznych oraz procesy poznania i spostrzegania społecznego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychologią pozytywną i psychologią środowiskową, konfliktami społecznymi (w tym terroryzmem) oraz wybranymi aspektami społecznymi pracy człowieka – zarządzaniem, organizacją, czy zasobami ludzkimi. Obejmuje także analizę zachowań konsumenckich i ekonomicznych oraz działań reklamowych, public relations i marketingu politycznego, a także metodologię badań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem badań marketingowych. Specjalność Psychologia Społeczna dotyczy również patologii społecznych – ich genezy, przejawów, profilaktyki, a szczególnie kształtowania umiejętności przeciwdziałania im.

 1. Specjalność Psychologia Wspomagania Rozwoju i Edukacji* – (kierownik specjalności prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis)

Specjalność kształci przyszłych absolwentów do pracy w licznych instytucjach powiązanych z edukacją. Przygotowuje studentów do podejmowania różnych ról zawodowych w szeroko rozumianej edukacji – począwszy od wczesnej interwencji i wspomagania, przez pomoc psychologiczną w szkołach każdego szczebla, po specjalistyczną pracę diagnostyczno-terapeutyczną w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Studenci zostaną wyposażeni w pogłębione umiejętności diagnozowania, wspomagania i terapii zaburzeń neurorozwojowych (np. dysleksji czy SLI) i innych problemów (np. mutyzm, lęk szkolny, zaburzenia okresu dorastania), a także wspierania uczniów zdolnych.

Podział na specjalności będzie dokonywany po V semestrze.

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • Absolwent kierunku Psychologia jest przygotowany do wykonywania zawodu psychologa. Posiada kwalifikacje odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji.
 • Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Zna podstawy diagnostyki psychologicznej, a w szczególności potrafi kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.
 • Ma świadomość etycznych aspektów prowadzenia badań naukowych i przestrzegania wartości etycznych w pracy psychologa – praktyka.
 • Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Poradnie zdrowia psychicznego,
 • Placówki medyczno-lecznicze,
 • Placówki oświatowo-wychowawcze,
 • Firmy szkoleniowe oraz doradcze,
 • Media,
 • Agencje reklamy.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl