Jazz i muzyka estradowa

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Artystyczny

Dziedzina nauki: sztuka

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:

1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:

a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),

b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną)

2. słuchu muzycznego.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów.  Minimalna  liczba  punktów  oznaczająca  pozytywny  wynik  sprawdzianu  z  przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego –11 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów ze sprawdzianu z umiejętności wykonawczych (16)  nie  będą  dopuszczeni  do  sprawdzianu ze  słuchu muzycznego  i  dalszego  postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego.

Trzyletnie studia stacjonarne zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe m. in.: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, harmonia jazzowa, historia muzyki z literaturą, historia jazzu i pop music z literaturą, fortepian, instrument/śpiew, zespół wokalny, zespoły instrumentalne, big band, instrumentoznawstwo, propedeutyka instrumentacji i aranżacji. Na studiach I st. można wybrać specjalność wokalną lub instrumentalną.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym,  obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

  1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
    1. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) – kandydat powinien zaprezentować standard jazzowy i utwór z polskim tekstem,
    2. gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną) – kandydat powinien zaprezentować dwa standardy muzyki jazzowej lub rozrywkowej,
  2. słuchu muzycznego.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego – 11 pkt. Egzamin przebiega dwuetapowo – kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu egzaminów. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego lub obydwu sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Absolwent  kierunku jazz i muzyka estradowa posiada umiejętności wykonawcze z zakresu swojej specjalności. Jest przygotowany do solistycznej i zespołowej działalności estradowej. Dysponuje wiedzą na temat różnych stylów i gatunków muzyki jazzowej i pop i potrafi stosować je w praktyce. 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl