Informatyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Dwuletnie studia magisterskie dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnego. Student musi posiadać wrodzone uzdolnienia matematyczne, fizyczne i elektroniczne, aby mógł twórczo w swojej przyszłej pracy zawodowej wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne lub brać bezpośredni udział w ich rozwoju. W trakcie studiów będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu oraz pracodawców z branży IT.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak:

Ogólny blok tematyczny przewidziany dla wszystkich specjalności:

 1. Repetytorium z programowania
 2. Algorytmika
 3. Współczesne techniki wytwarzania oprogramowania
 4. Programowanie wysokiego poziomu
 5. Systemy kontroli wersji
 6. Język angielski
 7. Praktyczne aspekty ekonomii
 8. Seminarium
 9. Specjalistyczna pracownia magisterska

Przedmioty studiów przewidziane w programie dla poszczególnych specjalności:

Inżynieria danych

 1. Systemy cyberfizyczne
 2. Systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem
 3. Modelowanie struktur i procesów
 4. Zaawansowane bazy i struktury danych
 5. Wizualizacja danych procesowych
 6. Języki statystycznej analizy danych
 7. Systemy reprezentacji wiedzy
 8. Ontologiczna inżynieria wiedzy
 9. Matematyka dyskretna

Deweloperska (programistyczna)

 1. Systemy klasy enterprise – frameworki biznesowe
 2. Systemy klasy enterprise – persystencja
 3. Nowoczesna architektura systemów
 4. Web Development
 5. Data Science & Cloud Computing
 6. Taktyczne i strategiczne modelowanie biznesowe
 7. Test automation craftsmanship
 8. Software Craftsmanship – narzędzia i metodyki
 9. Akceleracja biznesowa

Testowanie/analizy/wdrożenia

 1. Taktyczne i strategiczne modelowanie biznesowe
 2. Metodyki prowadzenia projektów
 3. Wprowadzenie do testowania
 4. Quality Assurance
 5. Integracja aplikacji
 6. Data Science & Cloud Computing
 7. Systemy transakcyjne i analityczne
 8. Test automation – narzędzia i metodyki
 9. Data Protection

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Od drugiego semestru studiów student przystępuje do jednej z poniższych specjalizacji, na które został zakwalifikowany na etapie rekrutacji na studia.

 • inżynieria danych
 • deweloperska (programistyczna)
 • testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowania.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma rozszerzoną wiedzę w zakresie komputerowych technik prowadzenia pomiaru i sterowania, modelowania i symulacji oraz języków programowania, baz danych, teoretycznych podstaw informatyki, grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów,
 • zna techniki numeryczne i metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych oraz ich teoretyczne podstawy,
 • ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematycznych narzędzi informatyki,
 • ma rozszerzoną wiedzę w wybranej dziedzinie informatyki oraz wiedzę bezpośrednio związaną z zastosowaniem narzędzi informatycznych w wybranych dziedzinach nauki,
 • potrafi zastosować techniki informatyczne w naukach ścisłych i przyrodniczych,
 • ma umiejętność modelowania matematycznego problemów informatycznych,
 • potrafi mówić i pisać o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym, potocznym językiem w języku polskim i języku obcym,
 • ma umiejętność projektowania i realizacji systemów informatycznych,
 • posiada umiejętność kierowania zespołami informatycznymi,
 • jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej i naukowo-dydaktycznej,
 • potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter,
 • potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • nauczyciel,
 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
 • pracownik firm IT, zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,
 • administrator systemów i sieci komputerowych oraz sieci www,
 • programista aplikacyjny i systemowy, projektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych,
 • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych,
 • specjalista w administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach wykorzystujących metody gromadzenia, opisu i przetwarzania danych,
 • projektant sieci LAN/WAN,
 • administrator sieci LAN/WAN,
 • administrator baz danych,
 • analityk systemowy,
 • kierownik zespołów projektowo-programistycznych, wdrożeniowych

 

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl