Hispanistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Na kierunku „Hispanistyka” II stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalności: tłumaczeniową lub nauczycielską. Tak jedna, jak i druga specjalność kształcą przyszłych pracowników dla sektorów, w których jest duże zapotrzebowanie na specjalistów oraz bogata oferta pracy. Język hiszpański zajmuje coraz ważniejsze miejsce w szkolnictwie, zarówno średnim, jak i podstawowym. Jednocześnie liczne przedsiębiorstwa hiszpańskie czy też hispanoamerykańskie sytuując się na rynku polskim potrzebują dobrze wykształconych filologów z przygotowaniem  w zakresie języków specjalistycznych i ze znajomością specyfiki danego sektora.

Oferowany program studiów jest atrakcyjny ze względu na jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Student rozwija swoje kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów licencjackich I stopnia i swobodnie posługuje się językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Proponowane w programie zajęcia kształcą kompetencje studenta jako przyszłego tłumacza różnego rodzaju tekstów specjalistycznych, w ramach specjalności tłumaczeniowej. Specjalność nauczycielska, z kolei, pozwala studentowi uzyskać kompetencje oraz uprawnienia niezbędne do nauczania języka hiszpańskiego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Jest to bardzo atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę fakt, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy na nauczycieli języka hiszpańskiego ze względu na stale rosnące zainteresowanie młodych ludzi nauką tego języka wynikające z jego znaczenia w dzisiejszym świecie.

Katedra Hispanistyki, w ramach której realizowane są studia hispanistyczne, prowadzi bardzo ożywioną współpracę z uniwersytetami hiszpańskimi. Obejmuje ona zarówno kontakty naukowe, jak i wymianę wykładowców oraz liczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus plus. W związku z tym studenci mogą odbywać część swoich studiów w ośrodkach zagranicznych.

Absolwent kierunku Hispanistyka o specjalności tłumaczeniowej potrafi sprawnie posługiwać się językami specjalistycznymi,  zarówno w mowie jak i w piśmie. Potrafi prowadzić korespondencję i kontaktować się z zagranicznymi partnerami przedsiębiorstwa. Posiada teoretyczną wiedzę traduktologiczną oraz praktyczne umiejętności translatorskie. Nabyta wiedza oraz znajomość języka predysponują absolwenta do podjęcia pracy w: urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami hiszpańskojęzycznymi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskiej. Zdobyty stopień zawodowy magistra  uprawnia absolwenta do podjęcia dalszej nauki w Szkole Doktorskiej.

Absolwent kierunku Hispanistyka o specjalności nauczycielskiej potrafi sprawnie posługiwać się językiem hiszpańskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, również w zakresie języków specjalistycznych. Jest merytorycznie i praktycznie bardzo dobrze przygotowany do pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej i średniej, w tym również w szkole branżowej. Zdobyty stopień zawodowy magistra  uprawnia absolwenta do podjęcia dalszej nauki w Szkole Doktorskiej.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,hispanistyka,75679.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl