Finanse i rachunkowość

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Finanse i rachunkowość jest kierunkiem, którego celem jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent studiów rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, do tego cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Prawo finanse, Makroekonomia II Ekonomia menedżerska, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Rachunek kosztów, Systemy podatkowe, Systemy bankowe, Inwestycje finansowe, Zaawansowane techniki finansowania przedsiębiorstw, Rachunkowość zarządcza II, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Audyt i rachunkowość zarządcza (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141936-audyt-i-rachunkowosc-zarzadcza-stacjonarne-201314.pdf )
 2. Doradca finansowy (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141946-fir-ii-st-doradca-finansowy-opis-specjalnosci-2013-2-014.pdf )
 3. Inwestycje kapitałowe (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0702/141948-inwestycje-kapitalowe-stacjonarne-201314.pdf )
 4. Menedżer finansowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0408/085206-mf-st-08-04-15.pdf )
 5. Podatki i finanse publiczne (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0410/072544-pifp.pdf )
 6. Certyfikowany menedżer bankowy (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0905/133626-1617-cmenedzerban-ii-st.jpg )

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru III.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej rozróżnia i charakteryzuje wybrane instytucje finansowe,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować zna wybrane metody statystyczne i narzędzia gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i formułować działania naprawcze posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego,
 • potrafi przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów gospodarczych,
 • potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych i finansowych z wykorzystaniem różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż.
 • Student jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl