Filozofia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Filozofii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia filozoficzne kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Metafizyka – Ontologia
  • Antropologia filozoficzna
  • Historia filozofii starożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych
  • Historia filozofii średniowiecznej
  • Filozofia przyrody nieożywionej
  • Teoria mnogości

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, jak również umiejętność dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowanie wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent filozofii przygotowany jest do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych. Może podjąć pracę w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filozofia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl