Przed przyjazdem

Obywatele UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków pobytu. W tym okresie obywatel UE jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży albo inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek rodziny niebędący obywatelem UE lub EFTA jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży.

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej lub EFTA przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju.

Wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinieneś:

  • Uzasadnić cel i okoliczności planowanego pobytu oraz przedstawić dokumenty je potwierdzające.
  • Posiadać i okazać na żądanie Straży Granicznej dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium.
  • W przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej, posiadać wystarczające środki utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Formalności

Wiza

Ruch bezwizowy

Przekroczenie granicy

Odmowa wjazdu

90 dni w ciągu 180

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. +48 81 74-24-732
faks +48 81 74-24-432
e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl
sekretariat pok. 258

Oddziały ds. Cudzoziemców
ul. Czechowska 15, 20-072 Lublin
tel. +48 81 532 92 01
Fax +48 81 532 92 05

Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek – 8.00 – 14.30,
wtorek – 8.00 – 14.30,
środa – 8.30 – 14.30,
czwartek – 8.00 – 14.30,
piątek – 8.00 – 14.30
 
Przyjęcia interesantów:

Dyrektor Wydziału – pok. 257 (II piętro)

Z-ca Dyrektora Wydziału –
pok. 259 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4

Kierownik ds. Obsługi Cudzoziemców – pok. 5 (parter) tel. 81 7424558, Lublin, ul. Czechowska 15,

Kierownik ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I – pok. 15 (I piętro) tel. 81 7424554, Lublin, ul. Czechowska 15,

Kierownik ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II – pok . 20 (I piętro) tel. 81 7424144, Lublin, ul. Czechowska 15

Rejestracja obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – pok. 251 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 553

Rejestracja zaproszeń – pok. 251 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 553,

Wydawanie Kart Pobytu – pok. 7 (parter) tel. +48 81 74 24 165, Lublin, ul. Czechowska 15

Legalizacja pobytu cudzoziemców obywateli państw trzecich – pok. 6 (parter) tel. +48 81 74 24 358, Lublin, ul. Czechowska 15,- pok. 4a (parter) tel. +48 81 74 24 211, Lublin, ul. Czechowska 15

Informacja dot. legalizacji pobytu cudzoziemców – (parter) Lublin, ul. Czechowska 15 tel. +48 81 74 24 549

Zezwolenia na pracę – pok. 3 (parter) Lublin, ul. Czechowska 15 tel. +48 81 74 24 781,

Obywatelstwo polskie – pok. 255 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 436