Przed przyjazdem

Obywatele UE, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków pobytu. W tym okresie obywatel UE jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży albo inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek rodziny niebędący obywatelem UE lub EFTA jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży.

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej lub EFTA przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju.

Wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinieneś:

  • Uzasadnić cel i okoliczności planowanego pobytu oraz przedstawić dokumenty je potwierdzające.
  • Posiadać i okazać na żądanie Straży Granicznej dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium.
  • W przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej, posiadać wystarczające środki utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Formalności

Zakwalifikowani na studia kandydaci otrzymają potwierdzający dokument. Potwierdzenie o przyjęciu na studia zawiera informację o typie studiów, rozpoczęcia, czas trwania, warunki na jakich kandydat będzie studia odbywał. Ten dokument jest podstawą do ubiegania się o wizę.
O procedurze wyrobienia wizy warto zasięgnąć informacji w placówce konsularnej RP, stosownej do okręgu konsularnego miejsca zamieszkania: www.e-konsulat.gov.pl

Czy potrzebuje wizy?
Gdzie uzyskać wizę?

Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz

Przekraczając granicę obywatele państw, którzy mogą podróżować do Polski bez wiz muszą posiadać ważny biometryczny paszport, a także wymagane środki finansowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu.

Istotnym warunkiem jest to, że osoby te m.in. nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu oraz dotyczącego pobytu na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen.

Do 90 dni wliczane są również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca, a posiadanie stempli w paszporcie ze względu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, nie jest podstawą do przekroczenia granicy. Należy pamiętać, że okres pobytu na stemplu rozpoczyna się z dniem wyczerpania okresu pobytu, do którego cudzoziemiec był uprawniony w ramach ruchu bezwizowego. Jeżeli cudzoziemiec w takim przypadku opuści terytorium RP przed otrzymaniem karty pobytu, będzie mógł on wjechać do RP na podstawie wizy długoterminowej lub dopiero po upłynięciu 90 dni, o których mowa wyżej.

Wszystkie informacje dotyczące legalizacji pobytu w Polsce znajdziesz także tutaj.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. +48 81 74-24-732
faks +48 81 74-24-432
e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl
sekretariat pok. 258

Oddziały ds. Cudzoziemców
ul. Czechowska 15, 20-072 Lublin
tel. +48 81 532 92 01
Fax +48 81 532 92 05

Godziny przyjęć interesantów :
poniedziałek – 8.00 – 14.30,
wtorek – 8.00 – 14.30,
środa – 8.30 – 14.30,
czwartek – 8.00 – 14.30,
piątek – 8.00 – 14.30
 
Przyjęcia interesantów:

Dyrektor Wydziału – pok. 257 (II piętro)

Z-ca Dyrektora Wydziału –
pok. 259 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4

Kierownik ds. Obsługi Cudzoziemców – pok. 5 (parter) tel. 81 7424558, Lublin, ul. Czechowska 15,

Kierownik ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I – pok. 15 (I piętro) tel. 81 7424554, Lublin, ul. Czechowska 15,

Kierownik ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II – pok . 20 (I piętro) tel. 81 7424144, Lublin, ul. Czechowska 15

Rejestracja obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – pok. 251 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 553

Rejestracja zaproszeń – pok. 251 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 553,

Wydawanie Kart Pobytu – pok. 7 (parter) tel. +48 81 74 24 165, Lublin, ul. Czechowska 15

Legalizacja pobytu cudzoziemców obywateli państw trzecich – pok. 6 (parter) tel. +48 81 74 24 358, Lublin, ul. Czechowska 15,- pok. 4a (parter) tel. +48 81 74 24 211, Lublin, ul. Czechowska 15

Informacja dot. legalizacji pobytu cudzoziemców – (parter) Lublin, ul. Czechowska 15 tel. +48 81 74 24 549

Zezwolenia na pracę – pok. 3 (parter) Lublin, ul. Czechowska 15 tel. +48 81 74 24 781,

Obywatelstwo polskie – pok. 255 (II piętro) Lublin, ul. Spokojna 4 tel. +48 81 74 24 436