Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Program studiów realizuje nowoczesne koncepcje kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO. Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją. Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych
Więcej

Architektura informacji

Kierunek  Architektura informacji został wyróżniony ”Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” wIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego„Studia z Przyszłością. Certyfikat przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym kierunkom oraz programom studiów realizowanym na polskich uczelniach. Program Architektury informacji został oceniony jako oryginalny i wartościowy, odpowiadający na potrzeby rynku pracy. Więcej informacji na ten temat : http://www.studiazprzyszloscia.pl Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli
Więcej

Archeologia

Archeologia (drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów o profilu ogólnouniwersyteckim, którego głównym celem jest: przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa, samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników; opanowanie przez absolwenta warsztatu merytorycznego, metodologicznego i metodycznego niezbędnego do pracy naukowej zapewnienie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranej specjalności W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wykłady monograficzne i fakultatywne, konwersatoria, seminaria metodologia badań naukowych
Więcej

Archeologia

Archeologia (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów praktycznym, którego głównym celem jest: przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa; zapewnienie absolwentowi wiedzy: o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim; o metodach badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: archeologia Polski archeologia powszechna (z podziałem na poszczególne epoki) źródłoznawstwo archeologiczne (z podziałem na poszczególne epoki) konwersatoria seminaria licencjackie
Więcej

Animacja kultury

Animacja kultury to kierunek o profilu praktycznym, uruchomiony w UMCS w 2012 roku – studia pierwszego stopnia oraz w roku 2014- studia drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury są bezpośrednią kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów studiów licencjackich kierunku Animacja kultury oraz kierunków pokrewnych (Pedagogika o specjalnościach: Animator i menedżer kultury, Animacja społeczno-kulturalna; Pedagogika kulturoznawcza; Kulturoznawstwo; Edukacja artystyczna  oraz zbliżone). Absolwent studiów
Więcej

Animacja kultury

Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego (w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych), kształcąc się intensywnie w wybranym obszarze
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych a także nabycie umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest zdobycie zdolności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych a także umiejętności kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. W programie studiów znajdują się
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych a także nabycie umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest zdobycie zdolności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych a także umiejętności kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. W programie studiów znajdują się
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych a zwłaszcza poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Celem studiów jest w szczególności poznanie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a zwłaszcza zasad funkcjonowania instytucji państwa, czy też zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również zapoznanie się z problematyką zarządzania kryzysowego. W programie studiów znajdują się m.in.
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych a zwłaszcza poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Celem studiów jest w szczególności poznanie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a zwłaszcza zasad funkcjonowania instytucji państwa, czy też zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również zapoznanie się z problematyką zarządzania kryzysowego. W programie studiów znajdują się m.in.
Więcej