Architektura informacji

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek  Architektura informacji został wyróżniony ”Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” wIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego„Studia z Przyszłością.

Certyfikat przyznaje Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym kierunkom oraz programom studiów realizowanym na polskich uczelniach. Program Architektury informacji został oceniony jako oryginalny i wartościowy, odpowiadający na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji na ten temat : http://www.studiazprzyszloscia.pl

Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego, a także zachowań i potrzeb użytkowników informacji. Kierunek ten stara się zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze rynku pracy, dając absolwentom szansę zdobycia przydatnej wiedzy oraz interesującej pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych i pokrewnych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Architektura baz danych, Edukacja informacyjna, Ekologia informacji, Organizacja i zarządzanie informacją, Strategie i metody pozyskiwania informacji, Nadmiar i niedobór informacji, Społeczeństwo informacji i wiedzy, Etyka w działalności informacyjnej, Grafika informacyjna, Infobrokering, Liternet, Open Source, Tworzenie stron WWW, Wizualizacja danych i informacji, Informetria, webometria, bibliometria, Marketing i PR w działalności informacyjnej, Historia informacji i form przekazu, Współczesny rynek mediów, Rzeczywistość rozszerzona, Sztuczna inteligencja i sieci semantyczne, Media społecznościowe i marketing społecznościowy, Prawo mediów.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą na temat współczesnej kultury piśmiennej, liternetu i rynku wydawniczego oraz dotyczącą edytorstwa naukowego, technicznego i elektronicznego, zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji. Posiada umiejętność konstruowania i redagowania różnych typy dokumentów (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad i narzędzi poligrafii oraz edytorstwa.

 1. Architektura systemów informacyjnych

Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych, zasad pozycjonowania serwisów internetowych, projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych, procesów eksploracji danych oraz metod data mining. Potrafi pozycjonować serwisy internetowe, projektować, analizować, oceniać systemy i usługi informacyjne, stosować w praktyce języki znaczników i standardy metadanych z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi.

 1. Architektura bibliotecznej przestrzeni informacyjnej.

Absolwent tej specjalizacji legitymuje się wiedzą dotyczącą miejsca i zadań biblioteki w społeczeństwie informacji i wiedzy, specyfiki komunikacji bibliotecznej, form pracy z użytkownikiem biblioteki, zasad organizacji przestrzeni i zasobów informacyjnych biblioteki. Potrafi stosować nowoczesne formy komunikacji i pracy z użytkownikiem, planować i realizować strategie marketingu i PR. Umie gromadzić, analizować, opracowywać, przechowywać i udostępniać zasoby informacyjne, kształtować i posługiwać się warsztatem informacyjno-wyszukiwawczym w przestrzeni bibliotek tradycyjnych i cyfrowych.

Podział na specjalności będzie dokonywany pod koniec II semestru. Z kolei zajęcia specjalnościowe rozpoczną się od III semestru.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych, wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy.
 • Zna podstawowe zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji.
 • Ma wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą źródeł informacji, a w szczególności bazami danych, serwisami WWW oraz systemami i językami informacyjno-wyszukiwawczymi.
 • Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacji.
 • Ma wiedzę dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu i systemów informacyjnych.
 • Potrafi rozpoznawać i interpretować współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej, wizualnej informacyjnej i medialnej oraz ich genezę, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości wzorców i mechanizmów komunikowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • architekt informacji
 • projektant baz danych
 • projektant stron internetowych
 • menedżer serwisu internetowego
 • menedżer zbiorów cyfrowych
 • infobroker
 • operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie
 • tester użyteczności aplikacji
 • wydawca
 • bibliotekarz
 • księgarz

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji
 • repozytoriach cyfrowych
 • firmach gromadzących i przetwarzających informację
 • jednostkach administracji publicznej i państwowej
 • placówkach informacyjnych
 • bibliotekach i mediatekach
 • agencjach reklamowych
 • portalach i serwisach internetowych
 • mediach społecznościowych
 • firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu
 • a także prowadzić własną działalność na rynku usług informacyjnych

Architektura informacji zajmuje się budową i zarządzaniem m.in. takimi systemami informacyjnymi jak: biblioteka (tradycyjna i cyfrowa), repozytorium naukowe, kurs e-learning, serwis/portal/wortal WWW (np. sklep internetowy, strona firmy, urzędu, uczelni, medium internetowe), książka tradycyjna i hipertekstowa książka cyfrowa, internetowy rozproszony podręcznik, systemy CMS, a także typowo biznesowe systemy CRM, ERP i BI.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w Studenckich Kołach Naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań.

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów
 • Studenckich Kołach Naukowych
 • Programie ERASMUS
 • Programie MOST
 • doradztwie edukacyjnym i zawodowym prowadzonym przez Biura Karier UMCS

 

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.humanistyczny.umcs.plhttps://usosweb.umcs.pl.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl