Animacja kultury

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Animacja kultury to kierunek o profilu praktycznym, uruchomiony w UMCS w 2012 roku – studia pierwszego stopnia oraz w roku 2014- studia drugiego stopnia. Studia drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury są bezpośrednią kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów studiów licencjackich kierunku Animacja kultury oraz kierunków pokrewnych (Pedagogika o specjalnościach: Animator i menedżer kultury, Animacja społeczno-kulturalna; Pedagogika kulturoznawcza; Kulturoznawstwo; Edukacja artystyczna  oraz zbliżone).

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Animacja kultury posiada gruntowne i uzupełnione do poziomu magisterskiego wykształcenie przygotowujące do pracy w już istniejących instytucjach i placówkach kultury oraz tworzenia organizacji i firm prywatnych zajmujących się działalnością kulturalną. W toku studiów uzyskuje również bogatą wiedzę na temat funkcjonowania Polski we Wspólnocie Europejskiej, polityki kulturalnej Unii oraz problematyki wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

antropologia kulturowa, metodyka animacji kultury, wiedza o sztuce, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, promocja kultury, psychologia komunikacji społecznej, zarządzanie instytucjami kultury, itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

 

Sylwetka absolwenta:

  • posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji placówek zajmujących się działalnością kulturalną;
  • ma poszerzoną wiedzę w zakresie polityki kulturalnej (w tym polityki kulturalnej Unii Europejskiej) oraz na temat wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej;
  • posiada umiejętności niezbędne do pracy na różnych stanowiskach, funkcjonujących w ramach różnorodnych struktur organizacyjnych (państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych);
  • posiada umiejętności niezbędne do tworzenia organizacji i firm zajmujących się działalnością kulturalną;
  • posiada umiejętności projektowania działań na rzecz własnego rozwoju przez cale życie oraz stymulowania rozwoju uczestników działalności kulturalnej.

Możliwości zatrudnienia w:

  • urzędach administracji państwowej i samorządowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
  • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.);
  • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe); fundacjach kulturalnych, organizacjach stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych; prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.;
  • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;
  • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną.

 

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12).

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl