Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Program studiów realizuje nowoczesne koncepcje kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO. Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją.

Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją, które dla współczesnych organizacji stanowią niezbędne narzędzie skutecznego działania. Temu służyły już średniowieczne dokumenty pergaminowe, przechowywane wieczyście w archiwach historycznych. Temu służą dzisiaj dokumenty elektroniczne krążące w wirtualnej rzeczywistości systemów informatycznych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne zarządzanie w jakiejkolwiek dziedzinie życia bez użycia systemów komputerowych. Tak, np. Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (e-PUAP) służy budowaniu elektronicznej administracji polskiego państwa w XXI w. Natomiast systemy typu „Enterprise Content Management (ECM)” umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie zasobami informacyjnymi, bez których zastosowania trudno odnieść większy sukces na rynku.

W programie studiów znajdują się przedmioty, w ramach których przekazywana jest wiedza i ćwiczone umiejętności z zakresu: zarządzania dokumentacją elektroniczną, współczesnej biurowości, obsługi systemów informatycznych i baz danych, technologii informacyjnej, digitalizacji dokumentacji, metodyki pracy w archiwum i systemów kancelaryjnych itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie internetowej: https://archiwistykainowoczesnezarzadzanie.wordpress.com

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  1. Specjalność archiwistyczna. Absolwent naszego kierunku po tej specjalności zyskuje przygotowanie do pracy we wszelkiego rodzaju archiwach: zakładowych, składnicach akt, depozytowych, prywatnych, państwowych w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania archiwaliów. Wiąże się to z nabyciem kwalifikacji specjalisty w zakresie zarządzania dokumentacją – tworzenia, przyjmowania, sterowania obiegiem, przechowywania i stosowania dokumentów w urzędach, firmach i innych organizacjach – w charakterze urzędnika i menedżera.
  2. Specjalność zarządzanie dokumentacją współczesną. Ta specjalność przygotowuje głównie do zawodu records managera, czyli specjalisty ds. zarządzania dokumentacją i wszelkimi innymi zapisami informacyjnymi. Wyposaża absolwenta w zespół wiedzy i umiejętności a także w podstawy pozwalające na pracę przy projektowaniu, tworzeniu, obsługiwaniu systemów Records Management, które mogą obejmować zarówno dokumenty elektroniczne, jak i papierowe. Odpowiada wymaganiom normy ISO 15489, która od 2006 r. obowiązuje także w Polsce
  3. Specjalność informatyka biurowa. Specjalność przygotowuje do pracy z najnowszymi programami i systemami informatycznymi stosowanymi w pracy biurowej, kancelaryjnej i działalności archiwalnej. Program specjalności został opracowany we współpracy z Instytutem Informatyki UMCS, którego pracownicy prowadzą zajęcia w pracowniach komputerowych. Pośród przedmiotów tej specjalności znajdują się m.in. Podstawy baz danych, Informatyka biurowa i archiwalna, Oprogramowanie Enterprise Content Management (ECM) oraz Eksploracja danych.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

 

Możliwości zatrudnienia:

  • archiwisty specjalizującego się w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania dokumentacji, prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej (public relations)
  • specjalisty ds. ochrony danych osobowych
  • pracownika urzędów administracji państwowej i samorządowej
  • operatora systemów komputerowych i baz danych np. systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w administracji publicznej
  • koordynatora czynności kancelaryjnych
  • specjalisty ds. zarządzania dokumentacją i informacją (records managera)
  • wielu innych profesji, dla których nasze studia oferują niezbędną formację humanistyczną.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl