Archeologia

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Archeologia (drugiego stopnia) jest kierunkiem studiów o profilu ogólnouniwersyteckim, którego głównym celem jest:

 • przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu archeologa, samodzielnego prowadzenia badań terenowych i naukowego opracowywania ich wyników;
 • opanowanie przez absolwenta warsztatu merytorycznego, metodologicznego i metodycznego niezbędnego do pracy naukowej
 • zapewnienie poszerzonej wiedzy w zakresie wybranej specjalności

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • wykłady monograficzne i fakultatywne,
 • konwersatoria,
 • seminaria
 • metodologia badań naukowych
 • historia archeologii
 • archeologia ratownicza
 • badania terenowe.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: https://usosweb.umcs.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Archeologia pradziejowa (w strefie Europy środkowej; od epoki kamienia po początki epoki żelaza)
 2. Archeologia historyczna (w strefie Europy środkowej; od wczesnej epoki żelaza po czasy nowożytne).

Podział na specjalności będzie dokonywany (na początku I semestru studiów).

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada gruntowną wiedzę z zakresu archeologii,
 • posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, metodycznej i metodologicznej archeologii,
 • jest w pełni przygotowany do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników, jak również do kierowania zespołem badawczym,

Możliwości zatrudnienia w:

 • firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność
 • placówkach muzealnych i kulturalnych
 • urzędach konserwatorskich i ochrony zabytków
 • instytucje badawcze

Instytut Archeologii oferuje studentom możliwość udziału w:

Uwagi: Szczegółowe informacje o Instytucie Archeologii, zamieszczone sa na stronie internetowej www.archeologia.umcs.pl

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl