Animacja kultury

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Na program studiów składa się intensywna nauka języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, zajęcia z zakresu tradycyjnej filologii (literaturoznawstwo angielskie i amerykańskiej oraz  językoznawstwo), jak również kursy z zakresu kulturoznawstwa i ogólnej wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zajęcia z pedagogiki i dydaktyki oraz praktyki w szkołach stanowią podstawę przygotowania studentów do zawodu nauczyciela. Studenci wybierają moduł kształcenia dyplomowego (w postaci seminarium i zajęć specjalizacyjnych), kształcąc się intensywnie w wybranym obszarze literaturoznawstwa, językoznawstwa, traduktologii, kulturoznawstwa, lub  medioznawstwa.

Studia rozwijają umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika tego języka, czytania i interpretowania złożonych tekstów w tym języku, oraz umiejętności wyjaśniania złożonych procesów kulturowych i społecznych zachodzących w krajach angielskiego obszaru językowego. Studenci nabywają głęboką wiedzę na temat różnorodnych zjawisk kulturowych, społecznych i ekonomicznych związanych z życiem w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w innych z krajami angielskiego obszaru językowego. Zajęcia kształtują umiejętności rozpoznawania, analizowania, i interpretowania historii i współczesności tych krajów w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej.

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci anglistycznych studiów licencjackich o specjalności nauczycielskiej. Osoby, które nie nabyły uprawnień do nauczania języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym mogą zostać przyjęte pod warunkiem zobowiązania się do uzupełnienia tych kwalifikacji w trakcie studiów II stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną z szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filologicznej i kulturowej, nabywa umiejętności praktyczne w postaci narzędzi warsztatu nauczyciela języka angielskiego i ma formalne uprawnienia do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. Ma utrwalone kompetencje społeczne, które pozwalają na swobodne wykorzystywanie w pracy, szczególnie w środowisku  międzynarodowym, pogłębioną wiedzą o współczesnych realiach krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa wysokich kompetencji językowych (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla języka angielskiego oraz poziom B2+ ESOKJ dla wybranego języka zachodnioeuropejskiego).

Możliwości zatrudnienia:

  • jako nauczyciel i wykładowca języka angielskiego w instytucjach MEN na wszystkich etapach edukacji szkolnej i w szkolnictwie wyższym, w szkołach języka angielskiego, i w innych podmiotach oferujących szkolenia językowe
  • jako tłumacz języka angielskiego
  • jako analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego
  • w środkach masowego przekazu
  • w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z  krajami anglojęzycznymi,
  • w sektorze usług wymagających bardzo dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, takich jak korporacje międzynarodowe, administracja rządowa i samorządowa, instytucje użyteczności publicznej, agencje turystyczne.

Dodatkowe informacje

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl