Gospodarka przestrzenna

Celem studiów jest rozszerzenie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu planowania i projektowania przestrzeni zdobytych podczas studiów I stopnia. Studia w szczególności ukierunkowane są na rozszerzanie warsztatu planistycznego, zwłaszcza o instrumentarium wypracowane na polu naukowym. Realizowana koncepcja kształcenia zakłada europejską perspektywę rozwojową, która będzie wdrażana poprzez ujmowanie w poszczególnych modułach treści związanych z przestrzenią Unii Europejskiej oraz europejskimi systemami i narzędziami jej planowania. W programie studiów znajdują
Więcej

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym celem jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i w dostosowaniu do określonych warunków środowiska przyrodniczego. Studenci poznają wiedzę o organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą się zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Poznają konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody
Więcej

Geoinformatyka

Studia II stopnia pogłębiają kompetencje absolwentów studiów I stopnia. Rozwijają geograficzny warsztat badawczy, umiejętności krytycznego myślenia i pogłębionej, wieloaspektowej oceny zjawisk, organizacji samodzielnej pracy w ramach określonego zadania teoretycznego lub praktycznego, oraz profesjonalnej prezentacji wyników, w tym także w postaci projektów o charakterze aplikacyjnym lub publikacji naukowych. W programie studiów znajduje się 5 przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności. Każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia
Więcej

Geoinformatyka

Studia I stopnia pozwalają studentowi zrozumieć mechanizmy funkcjonowania środowiska geograficznego i jego znaczenie dla poszczególnych form działalności człowieka. Dają studentowi spójną wiedzę o różnych komponentach środowiska, zapoznają go z podstawami badań różnych zjawisk i procesów, w tym w ramach pracy terenowej i laboratoryjnej. Uczą wykonywania pomiarów i obserwacji. Przygotowują do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych, w tym do wizualizacji danych o przestrzeni. Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php
Więcej

Geografia

Studia II stopnia pogłębiają kompetencje absolwentów studiów I stopnia. Rozwijają geograficzny warsztat badawczy, umiejętności krytycznego myślenia i pogłębionej, wieloaspektowej oceny zjawisk, organizacji samodzielnej pracy w ramach określonego zadania teoretycznego lub praktycznego, oraz profesjonalnej prezentacji wyników, w tym także w postaci projektów o charakterze aplikacyjnym lub publikacji naukowych. W programie studiów znajduje się 5 przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności. Każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia
Więcej

Geografia

Studia I stopnia pozwalają studentowi zrozumieć mechanizmy funkcjonowania środowiska geograficznego i jego znaczenie dla poszczególnych form działalności człowieka. Dają studentowi spójną wiedzę o różnych komponentach środowiska, zapoznają go z podstawami badań różnych zjawisk i procesów, w tym w ramach pracy terenowej i laboratoryjnej. Uczą wykonywania pomiarów i obserwacji. Przygotowują do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych, w tym do wizualizacji danych o przestrzeni. Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php
Więcej

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość jest kierunkiem, którego celem jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent studiów rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, do tego
Więcej

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość jest kierunkiem, którego celem jest przekazanie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent studiów rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarządzać. Potrafi przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej. Jest otwarty na zmiany, wyposażony w umiejętności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, do tego
Więcej

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość jest to kierunek, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Student uczestnicząc w zajęciach zrozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Kierunek Finanse i rachunkowość przygotowuje studenta do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. W programie studiów znajdują
Więcej

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość jest to kierunek, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Student uczestnicząc w zajęciach zrozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznych w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Kierunek Finanse i rachunkowość przygotowuje studenta do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. W programie studiów znajdują
Więcej