Gospodarka przestrzenna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym celem jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i w dostosowaniu do określonych warunków środowiska przyrodniczego. Studenci poznają wiedzę o organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą się zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Poznają konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się metod gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej oraz poznają przepisy prawa w zakresie gospodarki przestrzennej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej
 • Przestrzenny wymiar gospodarki
 • Geodezja, topografia i kartografia
 • Grafika projektowa
 • Marketing i negocjacje
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Waloryzacja i ocena środowiska
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i wiejskich
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Strategie i programy rozwoju
 • Projektowanie krajobrazu

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Planowanie przestrzenne. Specjalność daje przygotowanie do wykonywania projektów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z określonymi celami, warunkami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi.
 • Zarządzanie przestrzenią. Specjalność ukierunkowana jest na problematykę kształtowania i przekształcania obszarów zdegradowanych, niefunkcjonalnych, wymagających przystosowania do nowych warunków społeczno-ekonomicznych.
 • Architektura krajobrazu. Celem specjalności jest przygotowanie do podejmowania działań w zakresie kształtowania przestrzeni życiowej człowieka zgodnie z jego zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi.

Podział na specjalności jest dokonywany w czasie IV semestru.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz służących jej wdrażaniu instrumentów ekonomicznych, społecznych oraz technicznych;
 • Zna metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej;
 • Definiuje problemy planistyczne oraz sposoby ich interdyscyplinarnego rozwiązywania;
 • Konstruuje plany, studia, programy zagospodarowania przestrzennego dla różnych poziomów planowania przestrzennego;
 • Posługuje się przepisami prawa w zakresie gospodarki przestrzennej;
 • Zna warsztat metodyczny planisty i urbanisty;
 • Jest przygotowany do negocjacji i dyskusji z administracją rządową i samorządową oraz społeczeństwem nad przyjętymi rozwiązaniami w opracowanych projektach dokumentów.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs-w-lublinie,47.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl