Geoinformatyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziedzina nauki: nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia I stopnia pozwalają studentowi zrozumieć mechanizmy funkcjonowania środowiska geograficznego i jego znaczenie dla poszczególnych form działalności człowieka. Dają studentowi spójną wiedzę o różnych komponentach środowiska, zapoznają go z podstawami badań różnych zjawisk i procesów, w tym w ramach pracy terenowej i laboratoryjnej. Uczą wykonywania pomiarów i obserwacji. Przygotowują do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych, w tym do wizualizacji danych o przestrzeni.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz modułów wybieralnych do realizacji na 2 i 3 roku studiów (każdy w wymiarze 120 h):

 • Globalne zmiany środowiska
 • Naturalne zdarzenia ekstremalne
 • Monitoring środowiska
 • Hydrometeorologia
 • Geoturystyka
 • Opracowanie cyfrowych map tematycznych
 • Systemy informacji geograficznej (GIS)
 • Geopomiary w teorii i praktyce
 • Geografia w administracji publicznej
 • Geografia zasobów
 • Geografia granic
 • Miasta przyszłości

Student realizuje 4 wybrane przez siebie z 12 bloków fakultatywnych,  projektując w ten sposób swoją ścieżkę kształcenia. Wybór określonego zestawu bloków daje podstawę do uzyskania jednej z trzech specjalności: Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska, Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej, Geografia stosowana.

Sylwetka absolwenta

 • Posiada wiedzę o funkcjonowaniu środowiska geograficznego
 • Rozumie relacje człowiek środowisko
 • Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do rozwiązywania podstawowych problemów praktycznych
 • Umie posługiwać się sprzętem pomiarowym typowym dla określania  stanu poszczególnych elementów środowiska
 • Potrafi wykonać mapę i dokonać jej analizy
 • Posługuje się programami z zakresu Systemów Informacji Geograficznej.

Możliwości zatrudnienia

 

 • urzędach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
 • instytucjach zajmujących się ochroną lub monitoringiem środowiska,
 • wydawnictwach kartograficznych,
 • urzędach statystycznych,
 • biurach podróży,
 • lotniskowych stacjach meteorologicznych
 • szkołach.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl