Nauczanie matematyki i informatyki

Są to jedyne w regionie studia przygotowujące absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki i informatyki, realizujące kształcenie zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli.   Program studiów magisterskich daje niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki oraz informatyki w stopniu wystarczającym do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkołach wszystkich poziomów. Absolwent ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umie również wykorzystywać nowoczesne
Więcej

Nauczanie matematyki i informatyki

Są to jedyne w regionie studia przygotowujące absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki i informatyki, realizujące kształcenie zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli.    Program studiów licencjackich daje niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki oraz informatyki w stopniu wystarczającym do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkole podstawowej. Absolwent ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umie również wykorzystywać nowoczesne
Więcej

Hispanistyka

Student kierunku Hispanistyka I stopnia może wybrać jedną z dwóch specjalności: „język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej” lub „nauczycielską”. Absolwenci studiów hispanistycznych są bardzo poszukiwani na rynku pracy lokalnym, regionalnym i krajowym w związku ze stale rosnącą popularnością języka hiszpańskiego w szkolnictwie podstawowym i średnim.  Istnieje też duże zapotrzebowanie na tłumaczy w różnych sektorach przemysłu ze względu na szerokie kontakty handlowe z krajami hispanojęzycznymi, oraz w sektorze usługowym, szczególnie turystycznym, bowiem Hiszpania
Więcej

Nauczanie matematyki i informatyki

Są to jedyne w regionie studia przygotowujące absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki i informatyki, realizujące kształcenie zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli.   Program studiów magisterskich daje niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki oraz informatyki w stopniu wystarczającym do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkołach wszystkich poziomów. Absolwent ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umie również wykorzystywać nowoczesne
Więcej

Hispanistyka

Na kierunku „Hispanistyka” II stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalności: tłumaczeniową lub nauczycielską. Tak jedna, jak i druga specjalność kształcą przyszłych pracowników dla sektorów, w których jest duże zapotrzebowanie na specjalistów oraz bogata oferta pracy. Język hiszpański zajmuje coraz ważniejsze miejsce w szkolnictwie, zarówno średnim, jak i podstawowym. Jednocześnie liczne przedsiębiorstwa hiszpańskie czy też hispanoamerykańskie sytuując się na rynku polskim potrzebują dobrze wykształconych filologów
Więcej

Wychowanie Fizyczne

Koncepcja kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne jest efektem dotychczasowej współpracy Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Puławach z władzami miasta Puławy oraz Starostwa Powiatowego w Puławach. W przygotowaniu programu tego kierunku brali udział mający doświadczenie praktyczne pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, Centrum Kultury Fizycznej UMCS oraz przedstawiciele wydziałowego samorządu studentów. Uwzględniono sugestie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych aktualnie prowadzonych studiów na kierunku Fizjoterapia, a zwłaszcza potencjalnych
Więcej

Portugalistyka: studia portugalsko – brazylijskie

Program studiów obejmuje naukę: języka portugalskiego (od podstaw) – zajęcia praktyczne i specjalistyczne, w tym m.in. język prawa, ekonomii, medycyny, nauk przyrodniczych, Internetu i współczesnej komunikacji; języka hiszpańskiego (od podstaw); języka angielskiego (lektorat); teorii i praktyki tłumaczenia; cywilizacji, kultury, literatury i historii krajów portugalskojęzycznych. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów licencjackich posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz kultury krajów portugalskojęzycznych; legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi
Więcej

Polsko-Niemieckie Studia Kulturowe i Translatorskie

Są to studia międzynarodowe i międzyuczelniane prowadzone w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Oferta jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych oraz tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego, chcących jednocześnie udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać docelowo kompetencje tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwość realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w dziedzinach
Więcej

Portugalistyka

Oferowany program studiów jest atrakcyjny ze względu na jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Student rozwija swoje kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów licencjackich I stopnia i swobodnie posługuje się językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). W trakcie studiów otrzymuje doskonałe przygotowanie językowe i zawodowe jako tłumacz oraz filolog ze znajomością języków specjalistycznych niezbędną w pracy zawodowej
Więcej