Wychowanie Fizyczne

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Zamiejscowy w Puławach

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Koncepcja kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne jest efektem dotychczasowej współpracy Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Puławach
z władzami miasta Puławy oraz Starostwa Powiatowego w Puławach. W przygotowaniu programu tego kierunku brali udział mający doświadczenie praktyczne pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, Centrum Kultury Fizycznej UMCS oraz przedstawiciele wydziałowego samorządu studentów. Uwzględniono sugestie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych aktualnie prowadzonych studiów na kierunku Fizjoterapia, a zwłaszcza potencjalnych interesariuszy zewnętrznych kierunku Wychowanie fizyczne.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że kierunek studiów Wychowanie fizyczne nawiązuje do misji Uniwersytetu i misji Wydziału poprzez oferowanie specjalistycznej wiedzy dostosowanej do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Anatomia, Biologia, Fizjologia człowieka, Pedagogika ogólna, Psychologia ogólna, Biomechanika, Edukacja zdrowotna, Teoria sportu, Podstawy dydaktyki, Organizacja i prawo w oświacie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne będzie przygotowany do pracy nauczyciela przedmiotu Wychowanie fizyczne w szkołach na różnym poziomie kształcenia, do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness itp. jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną, czy nawet samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.  Dysponować będzie bowiem nie tylko wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również z zakresu pedagogiki i psychologii, etyki, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) – prawa i ekonomii.

Absolwent będzie władać wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwi mu ewentualne poszukiwanie pracy również za granicą.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,wychowanie-fizyczne,76052.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl