Hispanistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Student kierunku Hispanistyka I stopnia może wybrać jedną z dwóch specjalności: „język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej” lub „nauczycielską”. Absolwenci studiów hispanistycznych są bardzo poszukiwani na rynku pracy lokalnym, regionalnym i krajowym w związku ze stale rosnącą popularnością języka hiszpańskiego w szkolnictwie podstawowym i średnim.  Istnieje też duże zapotrzebowanie na tłumaczy w różnych sektorach przemysłu ze względu na szerokie kontakty handlowe z krajami hispanojęzycznymi, oraz w sektorze usługowym, szczególnie turystycznym, bowiem Hiszpania jest jednym z krajów najchętniej odwiedzanych przez Polaków, nie tylko w sezonie wakacyjnym. Kierunek Hispanistyka jest atrakcyjny dla studenta ze względu na wagę światową języka hiszpańskiego, który w chwili obecnej jest drugim językiem na świecie pod względem liczby mówiących nim ludzi (572 mln) i językiem oficjalnym w 20 krajach. Znajomość tego języka stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami. Absolwent Hispanistyki jest merytorycznie i językowo przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy w sytuacjach komunikacji z obcokrajowcami. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku hiszpańskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny handlu i marketingu, finansów, prawa, polityki, mediów, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych. Charakteryzuje go znajomość sektora usług turystycznych i posiada odpowiednie umiejętności komunikacyjne, związane z organizacją, strukturą i geografią turystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta mogą zostać wykorzystane zawodowo w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w instytucjach świadczących usługi turystyczne, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych a także w mediach i instytucjach związanych z kulturą.

Katedra Hispanistyki, w ramach której realizowane są studia hispanistyczne, prowadzi bardzo ożywioną współpracę z uniwersytetami hiszpańskimi. Obejmuje ona zarówno kontakty naukowe, jak i wymianę wykładowców oraz liczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus plus. W związku z tym studenci mogą odbywać część swoich studiów w ośrodkach zagranicznych. Program Erasmus plus umożliwia również odbycie praktyk studenckich w Hiszpanii, z czego studenci Hispanistyki bardzo chętnie korzystają.

Absolwent kierunku Hispanistyka I stopnia, o specjalności „język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej”, swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz wykazuje się podstawową znajomością języka portugalskiego i angielskiego. Ma podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, literaturoznawstwa, przekładu oraz cywilizacji i kultury Hiszpanii i pozaeuropejskich krajów hiszpańskojęzycznych. Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego (tłumaczenie tekstów literackich, ekonomicznych, prawniczej, sądowych i uwierzytelniających, technicznych i naukowych). Jest przygotowany do pracy w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz szeroko pojętym sektorze usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego i kultury państw hiszpańskojęzycznych oraz umiejętności translatorskie. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Hispanistyka I stopnia, o specjalności nauczycielskiej, swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz wykazuje się podstawową znajomością języka portugalskiego i angielskiego. Ma podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, literaturoznawstwa, przekładu oraz cywilizacji i kultury Hiszpanii i pozaeuropejskich krajów hiszpańskojęzycznych. Jest merytorycznie i praktycznie bardzo dobrze przygotowany do pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej i średniej, pod warunkiem uzupełnienia swojej wiedzy w tym zakresie na studiach II stopnia. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,hispanistyka,75673.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl