Lingwistyka stosowana

Student kierunku pozna techniki translacyjne w tłumaczeniach pisemnych i ustnych z zakresu ekonomii, prawa i obsługi ruchu transgranicznego w ramach trzech języków. Tytuł zawodowy: licencjat Wykaz specjalizacji językowych w ramach kierunku Język rosyjski i język angielski Język ukraiński i język angielski Wykaz specjalizacji zawodowych w ramach kierunku Specjalizacja biznesowo-translatorska Sylwetka absolwenta Absolwent posługuje się w mowie i piśmie dwoma językami obcymi (angielskim oraz rosyjskim/ ukraińskim) na poziomie C1,
Więcej

Filologia słowiańska

Studia przygotowują do podjęcia pracy w firmach międzynarodowych zorientowanych na kontakty z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka rosyjskiego – stylistyka Praktyczna nauka języka ukraińskiego – mówienie Ukraińskie tłumaczenie ustne konsekutywne Rosyjskie tłumaczenie filmowe Multimedia w edukacji Nauczyciel – zawód czy misja? Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Specjalizacja tłumaczeniowa Sylwetka
Więcej

Rusycystyka

Studia drugiego stopnia na kierunku „Rusycystyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, korelujacymi przygotowanie teoretyczne absolwenta z zawodowym. Studia łączą w sobie za-gadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury rosyjskiej, najnowszych teorii lingwistycz-nych / glottodydaktycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy języ-kowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy nau-kowo-badawczej / doskonalenia zawodowego.  W programie studiów znajdują
Więcej

Rusycystyka

Program kształcenia na kierunku „Rusycystyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów, posiadających wysokie kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego (poziom C1 ESOKJ), białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego (poziom A2 ESOKJ), specjalistycznego języka angielskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski w biznesie”). Absolwent ma uporządkowaną wiedzę filologiczną; dysponuje znajomością realiów kulturowych Rosji,
Więcej

Ukrainistyka

Studia drugiego stopnia na kierunku „Ukrainistyka” są studiami o profilu ogólnoakademickim, korelującym przygotowanie teoretyczne absolwenta z zawodowym. Studia łączą w sobie zagadnienia z zakresu współczesnej literatury i kultury ukraińskiej, najnowszych teorii lingwistycznych oraz komunikacji interkulturowej. Bloki zajęć obowiązkowych, wybieralnych i specjalnościowych gwarantują zdobycie pogłębionej i poszerzonej wiedzy językowej, umiejętności i kompetencji społecznych / zawodowych oraz przygotowują do pracy naukowo-badawczej / doskonalenia zawodowego. W programie studiów znajdują się m.in.
Więcej

Ukrainistyka

Program kształcenia na kierunku „Ukrainistyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi zakresie języka ukraińskiego (poziom C1 ESOKJ), drugiego języka słowiańskiego (poziom A2 ESOKJ) i języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ), uporządkowaną wiedzą filologiczną, znajomością realiów kulturowych Ukrainy oraz umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą. W programie studiów znajdują
Więcej