Rusycystyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Program kształcenia na kierunku „Rusycystyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów, posiadających wysokie kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego (poziom C1 ESOKJ), białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego (poziom A2 ESOKJ), specjalistycznego języka angielskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski w biznesie”). Absolwent ma uporządkowaną wiedzę filologiczną; dysponuje znajomością realiów kulturowych Rosji, Białorusi/Bułgarii, kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami społecznymi, pozwalającymi mu podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach, zorientowanych na kontakty z Rosją, Białorusią/Bułgarią oraz w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, a także w sektorze usług turystycznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty z zakresu wiedzy o języku i literaturze rosyjskiej, wiedzy o dziejach i kulturze rosyjskiej, ogólnej wiedzy o dyscyplinach filologicznych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.usos.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Język rosyjski w biznesie – przygotowuje specjalistów, operujących podstawowymi pojęciami i terminologią języka biznesu, a także języka administracyjnego, polityki i gospodarki (w tym języka mediów i nowych technologii); studenci poznają wzorce zachowań kulturowych w komunikacji i praktycznie wykorzystują różnorodne strategie oraz techniki komunikacyjne w działaniach zawodowych;
 2. Język rosyjski z językiem angielskimw obsłudze ruchu granicznego – przygotowuje specjalistów d/s ruchu granicznego i obsługi celnej, operujących terminologią fachową oraz nomenklaturą z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej. Studenci nabywają również kwalifikacje zawodowe –wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje kulturowe, niezbędne w wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ, języka białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego (poziom A2 ESOKJ), specjalistycznego języka angielskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski w biznesie”), niezbędne do funkcjonowania zawodowego;

 • posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze Rosji i Białorusi/Bułgarii, komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej;

 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów i wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa rosyjskiego i białoruskiego/bułgarskiego, zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej;

 • przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej;

 • zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Rosji, Białorusi/Bułgarii w zróżnicowanym kontekście;

 • posiada podstawową wiedzę w zakresie ruchu granicznego/obsługi celnej oraz umiejętności niezbędne w wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego.

Możliwości zatrudnienia

 • w instytucjach międzynarodowych, w podmiotach gospodarczych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Rosją, Białorusią/Bułgarią oraz z krajami rosyjskojęzycznymi;

 • w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, w jednostkach służby ochrony granicy państwowej;

 • w sektorze usług turystycznych i administracyjnych, wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Rosji i Białorusi/Bułgarii;

 • analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rosji oraz Białorusi/Bułgarii;

 • eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce itp.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/ifs.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl