Ukrainistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Program kształcenia na kierunku „Ukrainistyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów dysponujących wysokimi kompetencjami językowymi zakresie języka ukraińskiego (poziom C1 ESOKJ), drugiego języka słowiańskiego (poziom A2 ESOKJ) i języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ), uporządkowaną wiedzą filologiczną, znajomością realiów kulturowych Ukrainy oraz umiejętnościami i kompetencjami społecznymi pozwalającymi podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach i organizacjach różnego typu zorientowanych na kontakty z Ukrainą.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty z zakresu wiedzy o języku i literaturze ukraińskiej, wiedzy o dziejach i kulturze ukraińskiej, ogólnej wiedzy o dyscyplinach filologicznych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.usos.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej wyposaża w specjalistyczną pogłębioną wiedzę z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie i w UE oraz kwalifikacje praktyczne w tej dziedzinie.
 2. Język ukraiński w biznesie przygotowuje specjalistów operujących podstawowymi pojęciami i terminologią języka biznesu w zakresie m. in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i Ukrainy, a także języka administracyjnego, polityki i gospodarki; studenci poznają wzorce zachowań kulturowych w komunikacji i praktycznie wykorzystują różnorodne strategie oraz techniki komunikacyjne w działaniach zawodowych.
Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

 • Posiada kompetencje językowe w zakresie języka ukraińskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ, drugiego języka słowiańskiego (poziom A2 ESOKJ), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ) oraz języka polskiego;
 • potrafi swobodnie posługiwać się językiem ukraińskim (poziom C1 ESOKJ), drugim językiem słowiańskim (poziom A2 ESOKJ) oraz językiem zachodnioeuropejskim (poziom B2 ESOKJ);
 • posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze Ukrainy, komunikacji interkulturowej oraz umiejętności jej wykorzystania w pracy zawodowej;
 • posiada pogłębioną i usystematyzowana wiedzę teoretyczną z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie i w UE;
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów i wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowe;
 • przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej;
 • zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Ukrainy w zróżnicowanym kontekście.
 • w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego i turystyką;
 • w instytucjach międzynarodowych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Ukrainą;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu itp.
 • rozwijania swoich zainteresowań w Kole Naukowym Ukrainistów / Samorządzie Studentów;
 • podjęcia studiów semestralnych na Ukrainie oraz zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach programu europejskiego programu Erasmus +;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe na Ukrainie.
 • w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego i turystyką;
 • w instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, przedsiębiorstwach związanych z Ukrainąoraz wspólnotą ukraińskojęzyczną w innych krajach, urzędach i jednostkach samorządowych prowadzących współpracę transgraniczną z Ukrainą;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu itp.
 • rozwijania swoich zainteresowań w Kole Naukowym Ukrainistów / Samorządzie Studentów;
 • podjęcia studiów semestralnych na Ukrainie oraz zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach programu europejskiego programu Erasmus +;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe i letnie szkoły języka ukraińskiegona Ukrainie.

Możliwości zatrudnienia

 • w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego i turystyką;
 • w instytucjach międzynarodowych, podmiotach gospodarczych, przedsiębiorstwach związanych z Ukrainąoraz wspólnotą ukraińskojęzyczną w innych krajach, urzędach i jednostkach samorządowych prowadzących współpracę transgraniczną z Ukrainą;
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy;
 • dziennikarza i eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu itp.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.humanistyczny.umcs.pl.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl