Leśnictwo

Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje merytorycznie i praktycznie absolwentów do prac z zakresu gospodarki leśnej, w tym projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Dendrologia Fizjologia roślin drzewiastych Maszyny i transport leśny Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne Gospodarka zadrzewieniowa Zarządzanie w leśnictwie Pozyskiwanie drewna Szczegółowa uprawa lasu Geodezja leśna Wykaz specjalności w ramach kierunku Gospodarka leśna … Czytaj dalej

Gospodarka przestrzenna

Na kierunku gospodarka przestrzenna studenci poznają sposoby racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Rysunek techniczny i planistyczny Ochrona środowiska Grafika inżynierska Geografia ekonomiczna Kształtowanie przestrzeni Planowanie … Czytaj dalej

Turystyka i rekreacja

Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W programie studiów znajdują się również praktyki oraz obozy sportowo-rekreacyjne. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Geografia turystyczna Historia kultury i sztuki Krajoznawstwo Ekonomika turystyki i rekreacji Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego Agroturystyka Usługi hotelarskie Komunikacja społeczna i negocjacje Marketing w turystyce Wykaz specjalności w ramach kierunku … Czytaj dalej

Ekonomia

Ekonomia to wiedza o produkcji i konsumpcji, tworzeniu i podziale wartości, o funkcjonowaniu rynków, oraz prawach rządzących procesami gospodarczymi na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Jako kierunek studiów, ekonomia nauczy przyszłych absolwentów jak gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi czy też ludzkimi. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Zarządzanie Marketing Finanse Finanse publiczne i rynki finansowe Przedmioty w ramach … Czytaj dalej

Rolnictwo

Rolnictwo jako dyscyplina naukowa integruje w sobie wiedzę z szerokiego zakresu, daleko wykraczającego poza jego stereotypowe postrzeganie. Studia na tym kierunku dają wszechstronne wykształcenie w tej dziedzinie: ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie systemów GPS, ochrona środowiska – to tylko niektóre z zagadnień, które obejmuje program kształcenia. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Herbologia Gleboznawstwo Fizjologia roślin Hodowla roślin … Czytaj dalej

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska to jeden z priorytetowych kierunków działań rozwijalnych i promowanych przez Unię Europejską. To kierunek integrujący wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, nauk o środowisku, a także technicznych, rolniczych i leśnych. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Meteorologia i klimatologia Ochrona przyrody Grafika inżynierska Geologia Geomorfologia i gleboznawstwo Ekologia i architektura krajobrazu Prawo w ochronie środowiska Monitoring środowiska Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów … Czytaj dalej

Finanse i rachunkowość

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ to kierunek dający wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstw. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Rachunkowość finansowa Finanse publiczne i rynki finansowe Podatkowe aspekty działalności gospodarczej Zarządzanie innowacjami Data mining Business intelligence w finansach i rachunkowości Wykaz specjalności w ramach kierunku Data science w finansach Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych Sylwetka absolwenta Nauczysz się planować … Czytaj dalej

Ekonomia

EKONOMIA to kierunek, który pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem Analiza ekonomiczno-finansowa Ekonomia międzynarodowa Rachunek kosztów Zarządzanie strategiczne i operacyjne Wykaz specjalności w ramach kierunku Ekonomika przedsiębiorstw Analizy ekonomiczne i rachunkowość Sylwetka absolwenta Absolwent studiów wie, jak działa rynek, jak zarządzać popytem, podażą czy inflacją. … Czytaj dalej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: System bezpieczeństwa państwa Bezpieczeństwo Polski w UE Kryminalistyka Bezpieczeństwo w komunikacji Praktyczne aspekty ochrony informacji Policja w Unii Europejskiej Prawo migracyjne i ochrona granic Wykaz specjalności w ramach kierunku Bezpieczeństwo informacji Formacje policyjne Zarządzanie kryzysowe Kryminalistyka i kryminologia Sylwetka … Czytaj dalej

Administracja

ADMINISTRACJA to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy prawa Historia państwa i administracji Postępowanie administracyjne Kryminalistyka i kryminologia Prawo celne i prawo rolne Polityka regionalna i prawo rolne Wykaz specjalności w ramach kierunku Administracja cyfrowa Administracja publiczna Administracja bezpieczeństwa publicznego Sylwetka absolwenta Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację … Czytaj dalej