Psychologia

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: jednolite magisterskie

Język studiów: polski

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „psychologia” mogą ubiegać się osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Od kandydatów oczekuje się szczególnie wrażliwości i otwartości na wartości ogólnoludzkie, szacunku i tolerancji dla odmienności i różnorodności ludzi, wrażliwości na społeczne aspekty gospodarki rynkowej oraz innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów środowiska zawodowego psychologa.

Tytuł zawodowy: magister

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia edukacyjna

Możliwości zatrudnienia

  • placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne
  • placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka
  • służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych
  • firmach w działach reklamy, H-R, coacha, mentora
  • policji, wojsku

https://www.wsns.lublin.pl/oferta/studia-jednolite-piecioletnie-magisterskie/psychologia-studia-jednolite-magisterskie

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl