Asystent medyczny

Университет: Высшая Школа Общественных Наук в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования и обучения

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia podyplomowe Asystent Medyczny mają na celu przejęcie obowiązków administracyjnych od lekarzy. Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych organizacją i kom-puteryzacją pracy gabinetu medycznego, poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego, jednocześnie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycz-nych, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego, procedur oraz pełną kompleksową obsługę administracyjną placówek medycznych: szpitali publicznych i niepu-blicznych, przychodni oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Absolwenci uzyskają rów-nież wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia, prawa medycznego, ekono-miki ochrony zdrowia, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, public relations w ochronie zdrowia, podstaw psychologii i socjologii pracy, technik negocjacji, komunikacji oraz etyki zawo-dów medycznych.

Высшая Школа Социальных Наук
ул. Zamojska 47
20-102 Люблин
www.wsns.lublin.pl

Контактная информация:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Электронная почта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Электронная почта: info@wsns.lublin.pl