Asystent medyczny

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia podyplomowe Asystent Medyczny mają na celu przejęcie obowiązków administracyjnych od lekarzy. Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych organizacją i kom-puteryzacją pracy gabinetu medycznego, poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego, jednocześnie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycz-nych, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego, procedur oraz pełną kompleksową obsługę administracyjną placówek medycznych: szpitali publicznych i niepu-blicznych, przychodni oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Absolwenci uzyskają rów-nież wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia, prawa medycznego, ekono-miki ochrony zdrowia, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, public relations w ochronie zdrowia, podstaw psychologii i socjologii pracy, technik negocjacji, komunikacji oraz etyki zawo-dów medycznych.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl