Asystent medyczny

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia podyplomowe Asystent Medyczny mają na celu przejęcie obowiązków administracyjnych od lekarzy. Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych organizacją i kom-puteryzacją pracy gabinetu medycznego, poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego, jednocześnie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycz-nych, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego, procedur oraz pełną kompleksową obsługę administracyjną placówek medycznych: szpitali publicznych i niepu-blicznych, przychodni oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Absolwenci uzyskają rów-nież wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia, prawa medycznego, ekono-miki ochrony zdrowia, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, public relations w ochronie zdrowia, podstaw psychologii i socjologii pracy, technik negocjacji, komunikacji oraz etyki zawo-dów medycznych.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html