Profesjonalna profilaktyka w szkole

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Dokonujące się dynamiczne przemiany społeczne i technologiczne, towarzyszące im działania reformatorskie w obszarze systemu edukacji oraz bezpośrednie i odległe konsekwencje pandemii koronawirusa skutkują niestety równolegle narastaniem niekorzystnych zjawisk w środowisku dzieci i młodzieży. W tym kontekście zaprezentowana poniżej koncepcja studiów jest odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów profilaktyki szkolnej (wielokrotnie podkreślane przez centralne i regionalne władze oświatowe, a także dyrekcje szkół).

Program podyplomowych studiów PROFESJONALNA PROFILAKTYKA W SZKOLE opiera się na koncepcji opracowanej przez prof. dra hab. Zbigniewa B. Gasia, zgodnie z którą profilaktyka w szkole to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Obejmuje ona trzy nurty działań:

  1. wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
  2. ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,
  3. wprowadzanie i rozwijanie czynników chroniących, które wspierają prawidłowy rozwój i sprzyjają zdrowemu stylowi życia.

W tym kontekście celem podyplomowych studiów PROFESJONALNA PROFILAKTYKA W SZKOLE jest przygotowywanie osób zaangażowanych w działania profilaktyczne w środowisku szkolnym (pedagogów, psychologów, nauczycieli, administrację szkolną itp.) do opracowywania, inicjowania i wdrażania profesjonalnych rozwiązań w ramach szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, ukierunkowanych na różne grupy odbiorców (uczniów, rodziców, nauczycieli, lokalną społeczność). Ponieważ powyższa działalność wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, stąd też niniejsze studia podyplomowe podkreślają te dwa aspekty:

  1. dostarczenie uczestnikom współczesnej wiedzy z zakresu profesjonalnej profilaktyki szkolnej,
  2. stworzenie im warunków do doskonalenia dotychczasowych i nabywania nowych umiejętności działania profilaktycznego na rzecz uczestników środowiska szkolnego.
     

http://podyplomowe.lublin.pl/profesjonalna-profilaktyka-w-szkole/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl