Zarządzanie

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Zarządzanie jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Mikroekonomia, Makroekonomia, Informatyka i systemy informacyjne zarządzania, Matematyka dla ekonomistów, Podstawy zarządzania, Nauki o organizacji, Zarządzanie projektami, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Metody zarządzania, Zarządzanie jakością, Zarządzanie wiedzą, Marketing, Rachunkowość, Gra kierownicza, Trening interpersonalny, Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej (szczegółowe informacje: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/0307/162725-reklama-i-nowoczesne-formy-komunikacji-marketingowej.pdf )
 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0507/093426-specjalnosc-zarzadzanie-przedsiebiorstwem-twarowski.pdf )
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi (szczegółowe informacje: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0506/151636-specjanosc-zarzadzanie-zasobami-ludzkimi.pdf )

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie IV semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od semestru V.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów organizacji,
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych,
 • potrafi przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym,
 • potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
 • identyfikuje zasady i kryteria służące rozwiązaniu problemów organizacji,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+.
 • Jest przygotowany do kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • firmach konsultingowych,
 • agencjach marketingowych i reklamowych,
 • przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations itp.

Absolwent kierunku Zarządzanie będzie mógł objąć stanowisko m.in. jako:

 • specjalista organizacji i zarządzania,
 • menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • kierownik/dowódca zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl