Zarządzanie

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Ekonomiczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Zarządzanie jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent posiada umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, strategicznych. Potrafi organizować pracę zespołową i kierować zespołami, posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Mikroekonomia,
 • Makroekonomia,
 • Statystyka i ekonometria II,
 • Koncepcje zarządzania,
 • Przedsiębiorczość,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim II,
 • Zarządzanie logistyczne,
 • Zarządzanie procesami,
 • Badania marketingowe II,
 • Analiza danych,
 • Gra kierownicza II,
 • Język obcy (do wyboru m.in.: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-studiow,10742.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru, zaś zajęcia specjalizacyjne rozpoczną się od III semestru.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz stawiać proste hipotezy badawcze i dokonywać ich weryfikacji,
 • potrafi wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu złożonych procesów społeczno-gospodarczych,
 • potrafi stosować metody zarządzania strategicznego i audytu do doskonalenia organizacji,
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do skutecznego zarządzania funkcjonalnymi obszarami organizacji,
 • potrafi przygotować pracę magisterską rozwiązującą wybrany problem z zakresu nauk o zarządzaniu, korzystając z różnych źródeł,
 • posiada umiejętności językowe w zakresie biznesu określone dla poziomu B2+,
 • samodzielnie identyfikuje problemy i diagnozuje ich przyczyny w organizacji oraz wskazuje możliwości ich rozwiązania.
 • Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Firmach konsultingowych,
 • Agencjach marketingowych i reklamowych,
 • Przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations itp.
 • Student jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent kierunku Zarządzanie będzie mógł objąć stanowisko m.in. jako:

 • specjalista organizacji i zarządzania,
 • menedżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,
 • specjalista ds. analiz i sprawozdawczości,
 • kierownik/dowódca zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa,
 • dorada i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-ekonomiczny-umcs-w-lublinie,43.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl