Turystyka i rekreacja

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o zjawiskach turystycznych i rekreacyjnych, ich uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych. Pozwalają zrozumieć procesy rozwoju turystyki i jej miejsce we współczesnej gospodarce światowej. Kształtują umiejętności organizacji różnych form turystyki i rekreacji, w dostosowaniu do warunków środowiska oraz potrzeb różnych grup odbiorców.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Technologie informatyczne w turystyce i rekreacji
 • Zdrowie, rozwój i funkcjonowanie organizmu człowieka
 • Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Psychosocjologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Historia kultury i sztuki
 • Regiony turystyczne Polski z elementami krajoznawstwa
 • Regiony turystyczne świata
 • Ekonomia, marketing i zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
 • Metody badawcze w turystyce i rekreacji
 • Organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Komunikacja społeczna i techniki negocjacji
 • Obsługa klienta w biurze podróży

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku (od II roku studiów):

 1. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego – profil ogólnoakademicki. Specjalność przygotowuje do organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców oraz do ich obsługi w biurze turystycznym i punktach informacji turystycznej. Zajęcia przygotowują do złożenia egzaminu zewnętrznego dającego uprawnienia pilota wycieczek.
 2. Rekreacja ruchowa i zdrowotna – profil ogólnoakademicki. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia różnych form rekreacyjno-ruchowych dla różnych grup odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych i o specjalnych wymaganiach.
 3. Hotelarstwo – profil ogólnoakademicki. Celem specjalności jest kształtowanie kompetencji do pracy w różnego typu obiektach noclegowych na różnych stanowiskach . Zapewnia możliwość odbywania praktyk w hotelach zagranicznych.
 4. Zarządzanie zasobami turystycznymi – profil ogólnoakademicki. Specjalność umożliwia zdobycie umiejętności analizy cech przestrzeni pod kątem zasobów turystycznych oraz do planowania elementów zagospodarowania turystycznego i rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej.

Podział na specjalności jest dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.

Sylwetka absolwenta

 • Ma pogłębioną wiedzę o świecie, jego regionalnym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym, ekonomicznymi i kulturowym
 • Zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania gospodarki turystycznej
 • Posiada wiedzę na temat organizacji różnych form turystyki i rekreacji adresowanych do różnych grup odbiorców
 • Zna podstawy prawne i organizacyjne oraz zakres działalności organizacji, instytucji i stowarzyszeń związanych z turystyką i rekreacją
 • Projektuje ofertę turystyczną i rekreacyjną stosowną do określonych warunków i celów
 • Posiada przygotowanie do planowania rozwoju turystyki i rekreacji na określonych obszarach
 • Wykorzystuje narzędzia informatyczne stosowane w turystyce i rekreacji
 • Wykazuje kreatywność i inicjatywę w realizacji zadań związanych z organizacją turystyki i rekreacji

Możliwości zatrudnienia w:

 • biurach podróży,
 • hotelach i innych obiektach świadczących usługi noclegowe,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych
 • samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji (np. gospodarstwach agroturystycznych).

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl