Praca socjalna

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Praca socjalna to kierunek o profilu praktycznym. Oferta edukacji skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry), dają możliwość uzyskania zarówno wysokich kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności praktycznych niezbędnych w toku wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • socjologia rozwoju i zmian społecznych,
 • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej,
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej,
 • tworzenie i zarzadzanie projektem socjalnym,
 • praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • geriatria i opieka paliatywna, itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań pracownika socjalnego;
 • posiada umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
 • posiada umiejętności inicjowania zmian społecznych, pobudzania samozaradności, samodzielnego konstruowania projektów działań społecznych finansowanych ze środków UE;
 • używa języka specjalistycznego i potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pomocy społecznej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów;
 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę, umiejętności i własne kompetencje społeczne.

Możliwości zatrudnienia

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • Jest także przygotowany do pracy w placówkach nie należących do systemu pomocy społecznej, jak np. w placówkach opieki zdrowotnej zakładzie karnym, w instytucjach rynku pracy oraz w organizacjach pozarządowych.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl